De energietransitie kan de regionale economieën van Europa ten goede komen De transitie naar gedecentraliseerde, hernieuwbare en gedigitaliseerde vormen van energievoorziening kan naast milieuvoordelen ook economische voordelen opleveren voor de regio's van de Europese Unie. In een rapport van Lutz Ribbe zegt het EESC dat er minstens vier redenen zijn waarom regionale economieën baat kunnen hebben bij slimme energieproductie, en vraagt het de Europese Commissie om het toekomstig regionaal en sociaal beleid systematisch te linken aan het initiatief inzake de energie-unie.

Hoewel het publieke en politieke debat op Europees niveau meer gericht is op de milieuvoordelen of risico's van gedecentraliseerde transitie, kijkt het EESC hiernaar vanuit een andere invalshoek: de ontwikkeling van hernieuwbare energie kan economische voordelen hebben voor de regio's van de EU. De energietransitie biedt grote kansen voor lokale economieën, met name in structureel zwakke en landelijke Europese regio's. In het advies van het EESC, dat op 11 juli 2018 door de voltallige vergadering werd goedgekeurd, wordt benadrukt dat koolstofvrije energieproductie voordelen kan opleveren voor de regio's door:

  • de behoefte aan ingevoerde brandstoffen te verminderen;
  • economische waarde in de betrokken regio zelf te creëren, vooral als de inbreng lokaal blijft;
  • duurzame en kwalitatieve banen te scheppen middels de installatie, exploitatie en het onderhoud van de voorzieningen voor de productie van hernieuwbare energie;
  • en, ten slotte,
  • de regionale belastinginkomsten te verhogen.

In een debat over de energietransitie tijdens de EESC-zitting van juli benadrukte eurocommissaris Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor de energie-unie, dat het ontzettend belangrijk is om de energie-initiatieven van de EU te koppelen aan regionaal beleid en regionale ontwikkeling, alsook om de samenwerking tussen de EU-instellingen en het maatschappelijk middenveld te versterken.

"Plannen en politieke verbintenissen worden juist op lokaal niveau vertaald in concrete projecten. We kunnen de energie-unie niet hier in Brussel ontwikkelen. Dat moet in onze steden en dorpen gebeuren. Het moet een collectieve inspanning zijn, waarbij we creatieve oplossingen bedenken", aldus de heer Šefčovič.

Hij herhaalde dat de Commissie zich wil inzetten voor toekomstige maatregelen om de belemmeringen weg te nemen die het momenteel soms onmogelijk maken om als "prosument" deel te nemen aan de energietransitie, alsook voor maatregelen om het vertrouwen te winnen van investeerders in groene energie.

Tot slot benadrukte EESC-voorzitter Luca Jahier de visie van het EESC, evenals het feit dat het Comité ervoor kan zorgen dat alle stemmen worden gehoord: "Door de deskundigheid van maatschappelijke organisaties uit heel Europa te bundelen, tracht het EESC ervoor te zorgen dat niemand uit de boot valt bij de modernisering van de Europese economie, of het nu gaat om aspecten als milieu, werkgelegenheid en economisch potentieel, of om de activiteiten van consumenten." (mp)