Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Op de bres voor de Europese waarden

Beste lezers,

Minder dan zeven maanden voor de EU-verkiezingen staat Europa op een tweesprong.

Wat een paar jaar geleden nog ondenkbaar werd geacht, lijkt nu schering en inslag: het in twijfel trekken van de EU en het bedreigen van haar waarden. Of het nu gaat om democratie, vrijheid, gelijkheid, respect voor de menselijke waardigheid en mensenrechten of de rechtsstaat, onze waarden worden in veel delen van de Unie op de proef gesteld. Maar waarden vormen de hoeksteen van de EU, en wanneer ze worden bedreigd, davert de Unie op haar grondvesten.

Voor in uw agenda

22-23/11/2018, Athene, Griekenland

12e EESC-mediaseminar van het maatschappelijk middenveld – De Europese waarden bekrachrigen

28/11/2018, Brussel

EESC Consumententop

28/11/2018, Brussel

Voortijdige veroudering in Europa aanpakken

12-13/12/2018, Brussel

EESC-zitting

In het kort

Gianluca Brunetti, nieuwe secretaris-generaal van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft de heer Gianluca Brunetti, voormalig directeur personeelszaken en financiën bij het EESC, met ingang van 14 november 2018 benoemd tot nieuwe secretaris-generaal.

Het EESC draagt de Europese film een warm hart toe

Op 23 oktober vond in BOZAR te Brussel de première plaats van de film "Cold War" van Paweł Pawlikowski (Oscar voor "IDA" in 2015 en prijs voor beste regie in Cannes 2018). Het EESC was partner bij dit evenement dat samen met de Europese Commissie (Creatief Europa), het Europees Parlement (Lux filmprijs) en BOZAR werd georganiseerd. Vijfhonderd mensen kwamen naar BOZAR om de film te zien. Isabel Caño, EESC-vicevoorzitter bevoegd voor communicatie, die namens het Comité het evenement opende, benadrukte dat cultuur, en met name de dialoog tussen verschillende culturen, van essentieel belang is voor het maatschappelijk middenveld. Na de vertoning van de film vond er onder leiding van Robert Sołtyk, voormalig correspondent van Gazeta Wyborcza, een debat plaats met Ewa Puszczyńska, creative producer bij OPUS FILM, over vrijheid van meningsuiting in totalitaire regimes, waarvan de belangrijkste conclusie luidde dat "cultuur sneller dan mensen grenzen overschrijdt".(ehp)

Op de foto: Juliette Duret, Bozar, Isabel Caño, EESC-vicevoorzitter, Lucía Recalde, Creative Europe MEDIA, Ewa Puszczyńska, creative producer bij OPUS FILM

Luca Jahier: "Europa zal duurzaam zijn, of anders gewoon niet zijn"

Tijdens de conferentie op hoog niveau over duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen en initiatieven voor duurzame mondiale waardeketens, die werd georganiseerd door het EESC, de Europese Commissie en de Sociaal-Economische Raad van Nederland, stelde Luca Jahier dat er geen alternatief is voor een duurzame economie: "Europa zal duurzaam zijn, of anders gewoon niet zijn".

Maatschappelijke organisaties vragen Servië om versterking van de rechtsstaat

Tijdens de 7e bijeenkomst van het gemengd raadgevend comité EU-Servië (GRC) op 23 oktober in Belgrado hebben maatschappelijke organisaties van beide partijen zich gebogen over de stand van zaken rond het toetredingsproces van Servië.

EESC ingenomen met eerste lening voor sociale economie onder plan-Juncker

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft het Spaanse sociale-economiebedrijf ILUNION een lening van 35 miljoen euro toegekend. De lening erkent het potentieel van de sociale economie, dat het EESC al lang inziet. Naar verwachting zal de lening 725 nieuwe banen opleveren.

Nieuws van het EESC

Commissaris Stylianides: rescEU is slechts een eerste upgrade van het mechanisme voor civiele bescherming

Gezien de dramatische gevolgen van klimaatverandering heeft het EESC er bij de EU-instellingen op aangedrongen om verdere gezamenlijke maatregelen te treffen en beleidslijnen uit te zetten als onderdeel van zijn rescEU-voorstel om rampen efficiënter en doeltreffender te bestrijden.

 

EESC wil grotere rol voor maatschappelijk middenveld in het externe optreden van de EU

Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, heeft op 17 oktober 2018 de plenaire zitting van het EESC bijgewoond om de belangrijkste externe dreigingen en uitdagingen voor de EU te bespreken. Luca Jahier, voorzitter van het EESC, onderstreepte de belangrijke rol van de EU als een vooraanstaand humanitair hulpverlener en wees erop dat “maatschappelijke organisaties bereid zijn deel te nemen aan deze inspanning”.

40 % van de EU-begroting moet voor klimaatverandering worden geoormerkt

Met zijn advies voor een Europees Pact voor financiën en klimaat wil het EESC de financiering van de nodige transities voor de vergroening van onze economie zeker stellen. Het pleit ervoor dat 40 % van de EU-begroting wordt toegewezen aan de bestrijding van de klimaatverandering en de gevolgen ervan.

Het EESC is van mening dat een sterk, volledig gefinancierd gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van cruciaal belang is.

Het EESC is van mening dat een sterk, volledig gefinancierd gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van cruciaal belang is en verwerpt alle bezuinigingen op de GLB-begroting. Het Comité is ingenomen met de wetgevingsvoorstellen voor het GLB, met de nieuwe nadruk op meer ambitie op het gebied van milieu en klimaatverandering, subsidiariteit en vereenvoudiging, maar wil absoluut waarborgen dat het GLB een gemeenschappelijk beleid in een sterke eengemaakte markt blijft.

Nieuwe input van het EESC voor de verbetering van het economisch bestuur in de EU

EU economic governance

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft in oktober een pakket adviezen inzake het economisch bestuur van de EU goedgekeurd. Hiermee worden Europese besluitvormers voorzien van nieuwe input voor de lopende discussies over verdieping van de economische en monetaire unie (EMU) en het nieuwe Europees Semester.

Bezuinigingen op de begroting voor het cohesiebeleid geven een verkeerd signaal

Het EESC is er vast van overtuigd dat het cohesiebeleid een sleutelelement is voor de toekomst van Europa, wat voldoende middelen en passende hervormingen rechtvaardigt. Een verlaging van de begroting voor de programmeringsperiode 2021-2027 geeft een verkeerd signaal aan het publiek en zou schadelijk kunnen zijn voor het cohesiebeleid. De begroting moet op hetzelfde niveau worden gehouden als nu, en voor territoriale samenwerking moet ze worden verhoogd.

Het EESC pleit voor een snelle maar geleidelijke overgang naar een duurzame economie

De EU heeft toegezegd zich te zullen inspannen voor een koolstofarme, hulpbronnenefficiëntere en duurzame economie, naast sociale doelstellingen. De financiering van deze toezeggingen vergt enorme investeringen, rekening houdend met ecologische, sociale en bestuurlijke criteria.

EESC steunt testen van SBBS's op de markt, maar dringt aan op sterker kader voor dit nieuwe financiële instrument

SBBS

Door overheidsobligaties gedekte effecten (SBBS's) kunnen bijdragen tot een grotere diversificatie en risicovermindering bij de overheidsobligatieportefeuilles van banken en andere financiële actoren. Dit kan een positief effect op de stabiliteit en veerkracht van het financiële bestel hebben en de integratie van de financiële markten verbeteren.

Nieuwe fondsen voor migratie en grensbeheer moeten zich richten op de integratie van migranten

EESC steunt het nieuwe fonds voor asiel en migratie en het fonds voor grens- en visumbeheer. In het advies dat het EESC tijdens zijn oktoberzitting heeft goedgekeurd en dat is opgesteld door Giuseppe Iuliano, stemt het in met het besluit van de Commissie om het budget voor beide beleidsterreinen te verhogen, maar zegt het dat het woord "integratie" deel moet blijven uitmaken van de naam van het fonds voor migratie en dat er voorzieningen moeten worden getroffen om de EU langs reguliere weg binnen te komen.

EESC tegen minder middelen voor ESF+, het belangrijkste EU-fonds voor investeringen in mensen

Het EESC staat zeer kritisch tegenover de voorgestelde verlaging met zes procent van de voor het nieuwe Europees Sociaal Fonds Plus uit te trekken middelen. In dit fonds zullen in de nieuwe financieringsperiode 2021-2027 verschillende fondsen en programma's ter versterking van de sociale dimensie van de EU opgaan.

 

Het derde mobiliteitspakket moet rekening houden met alle vormen van vervoer

Het nieuwe voorstel van de Commissie moet verder gaan en rekening houden met alle beschikbare vormen van vervoer. De focus van het voorstel zou moeten liggen op intermodaliteit in het vracht- en passagiersvervoer. In het door Giulia Barbucci opgestelde en tijdens de zitting van oktober goedgekeurde advies geeft het EESC steun aan het door de Commissie gepresenteerde derde mobiliteitspakket, maar pleit het voor een ambitieuzere aanpak.

EESC tegen de Commissie: digitalisering moet inclusief zijn

Het programma Digitaal Europa van de Commissie vormt een stap in de goede richting met de erkenning dat digitale vaardigheden een sleutelrol spelen, maar het zou nauwer aan de maatschappelijke realiteit kunnen worden gekoppeld. In het advies dat door Norbert Kluge en Ulrich Samm is opgesteld en tijdens de oktoberzitting is goedgekeurd, steunt het EESC het voorstel van de Commissie en wijst het erop dat de digitalisering in Europa inclusief moet zijn, waarbij het "digitale dividend" gelijkelijk door middel van passende beleidsmaatregelen wordt verdeeld.

De consument centraler plaatsen in de financiële dienstverlening

Digitale grensoverschrijdende financiële diensten zijn verre van populair bij de Europese consument, die nog steeds de voorkeur geeft aan echt contact met een nationale consumentenbank. Er zijn meer inspanningen nodig om Europese consumenten meer keuzemogelijkheden, begrijpelijke producten en betaalbare diensten te bieden en tegelijkertijd grensoverschrijdende transacties veiliger en betrouwbaarder te maken. Dat waren de belangrijkste conclusies van een debat dat op 26 september bij het EESC werd gehouden.

Nieuws van de groepen

Is de EU eindelijk op weg naar een sociaal Europa?

Door de groep Werknemers

Studieconferentie op 12 oktober 2018 in St. Pölten over de Europese pijler van sociale rechten
 

Vrije beroepen 4.0: duurzame transformatie van beroepskenmerken

Standpunt van de groep Diversiteit Europa van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

De groep Diversiteit Europa van het EESC organiseert een evenement rond de vrije beroepen, gericht op de duurzame transformatie van beroepskenmerken. Doel van het evenement is nieuwe inzichten te verkrijgen om een toekomstbestendige definitie van de vrije beroepen in een gedigitaliseerde beroepsomgeving op te stellen.

Ondersteuning van bedrijven in de digitale tijd – mkb-ondernemingen gaan digitaal werken

Door de groep Werkgevers van het EESC

Te weinig bewustzijn, onderontwikkelde infrastructuur, hoge investeringskosten en gebrek aan (benodigde) vaardigheden – dat zijn enkele van de uitdagingen die mkb-ondernemingen moeten aangaan wanneer ze profijt proberen te trekken van de digitale revolutie. De deelnemers aan de conferentie "Ondersteuning van bedrijven in de digitale tijd – mkb-ondernemingen gaan digitaal werken" probeerden mogelijke belemmeringen vast te stellen en oplossingen voor te stellen voor de toekomstige aanpak hiervan. Het evenement vond plaats op 24 oktober 2018 in Wenen, Oostenrijk.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

Jouw Europa, jouw mening! 2019: stem voor jouw toekomst!

Jouw Europa, jouw mening!, het evenement van het Europees Economisch en Sociaal Comité dat jongeren een stem geeft in de Europese beleidsvorming, viert in 2019 zijn tienjarig bestaan. 2019 wordt een verkiezingsjaar en het nieuwe Europees Parlement zal zeer belangrijke beslissingen moeten nemen in een tijd van grote omwentelingen op allerlei gebieden, van economie tot communicatie en van politiek tot sociale trends.