Verklaring door Luca Jahier, voorzitter van het EESC

Team #vonderleyen krijgt fiat Europees Parlement: Laten we werk maken van een duurzaam Europa in het belang van de burgers!

27.11.2019

De stemming van vandaag in het Europees Parlement luidt een nieuw tijdperk voor Europa in. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en haar team van uitvoerende vicevoorzitters, vicevoorzitters en commissarissen, na de bemoedigende uitslag van de Europese verkiezingen in mei voor nieuw elan zullen zorgen op ons continent. De burgers hebben ons vijf jaar de tijd gegeven om het Europa van de toekomst gestalte te geven. We moeten deze kans met beide handen grijpen.

De agenda voor Europa van de nieuwe Commissievoorzitter, waarin de ‘Green deal’ als nieuwe groeistrategie voor een duurzaam Europa naar voren wordt geschoven, en ook gendergelijkheid en de grondrechten hoog in het vaandel staan, sluit nauw aan bij de prioriteiten van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC). Wij, als Huis van het Europees maatschappelijk middenveld, zijn er namelijk vast van overtuigd dat de EU dringend een ambitieuze agenda moet aannemen en implementeren die is gericht op duurzaamheid. Hiervoor is een mentale verschuiving nodig.

Het EESC heeft tijdens zijn oktoberzitting zijn bijdrage aan het werkprogramma van de Europese Commissie voor de komende vijf jaar gepresenteerd. Het vindt dat de EU zich moet concentreren op klimaatverandering, digitalisering, de rechtsstaat en de globalisering en zich moet inzetten voor een nieuwe vorm van bestuur, waarbij de maatschappelijke organisaties nauwer worden betrokken.

Het EESC beveelt de Europese Commissie aan om haar werkprogramma voor de periode vanaf 2020 precies hierop te richten. Het EESC dringt er ook op aan dat de EU een overkoepelende duurzaamheidsstrategie voor de periode tot 2050 uitwerkt om de VN-agenda voor 2030 en de 17 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) uit te voeren – iets dat de EU uiterlijk in 2030 moet hebben gedaan.

We moeten op alle niveaus gelijktijdig optreden en dynamische maatregelen nemen om dringende ecologische, economische en sociale uitdagingen aan te pakken. De uitvoering van de sociale pijler is essentieel voor een eerlijke en billijke overgang. Het EESC benadrukt ook dat een nieuwe bestuursstructuur voor de EU en nieuwe regels en instrumenten voor de opstelling en uitvoering van het EU-beleid van cruciaal belang zijn. Met name de rol van het Europees Parlement moet worden versterkt om de democratische verantwoording te vergroten.

Het streven naar duurzaamheid in al haar dimensies vereist aanzienlijke inspanningen en het engagement van alle betrokkenen. De transitie kan alleen eerlijk en doeltreffend verlopen indien er sprake is van een open democratisch debat waarbij het maatschappelijk middenveld structureel wordt betrokken.

Wij verwelkomen ook het voornemen van Ursula von der Leyen om de Europese democratie nieuw leven in te blazen door middel van een conferentie over de toekomst van Europa. Het EESC, als EU-instelling die het dichtst bij de burger staat en de meest volwaardige uitdrukking is van participerende democratie in de praktijk, moet ten volle aan die conferentie deelnemen. Ten slotte stel ik tot mijn genoegen vast dat ‘cultuur’ nu officieel wordt gezien als de brug tussen ons verleden en onze toekomst, en derhalve een plaats krijgt in de nieuwe benaming van de portefeuille die is toegewezen aan commissaris Mariya Gabriel.

Meer dan ooit zijn we nu vastbesloten om een ambitieuzere Unie te steunen.

Zoals de nieuwe Commissievoorzitter al zei: handen uit de mouwen, en wel SAMEN!