Hoe kijkt de burger ertegenaan? - Een podcast van het EESC

Aflevering 1 - Wat is er toch met de rechtsstaat aan de hand?

Titel 1

Hoe kijkt de burger ertegenaan? (The Grassroots View) is een nieuwe podcastreeks van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC). In de reeks wordt een aantal brandende thema’s uit de actualiteit belicht vanuit het oogpunt van het maatschappelijk middenveld: mensen uit de praktijk en EESC-leden die de burger vertegenwoordigen in Brussel doen hun verhaal.

Beschikbare talen:

Hoofdartikel

“In een gelijke samenleving zou het woord ‘gender’ niet bestaan, en zou iedereen zichzelf kunnen zijn”, aldus de Amerikaanse journaliste en feministe Gloria Steinem.

Om een dergelijke samenleving tot stand te brengen, moeten we onze inspanningen opvoeren. Al wordt er wel degelijk vooruitgang geboekt, de gelijkheid van man en vrouw is nog steeds een ver ideaal. Als EESC zetten wij ons al jaren in om het bewustzijn bij het publiek over het onderwerp te vergroten en het terug op de agenda te krijgen. Louter intentieverklaringen over gelijkheid volstaan niet meer; wij willen dat er politieke besluiten worden genomen om hier werk van te maken.

Genderstereotypes moeten tot het verleden behoren. Stereotypering door bepaalde media, religieuze of andere groepen moet bestreden worden. Wat wij eisen, is dat genderongelijkheid op alle fronten actief wordt bestreden. Anders zal gelijkheid tussen vrouwen en mannen nog lange tijd toekomstmuziek blijven.

Voor in uw agenda

19 december 2019, Brussel

16e vergadering van de EU-adviesgroep voor de associatieovereenkomst EU/Midden-Amerika.

22 en 23 januari 2020, Brussel

Plenaire zitting van het EESC

In het kort

EESC houdt eerste conferentie over de rechtsstaat

Op 5 november vond in Brussel een EESC-conferentie plaats over “Grondrechten en de rechtsstaat — trends in de EU vanuit het standpunt van het maatschappelijk middenveld, alwaar de noodzaak werd benadrukt om het maatschappelijk middenveld te betrekken bij de bevordering van een rechtsstaatcultuur in Europa.

Europees Economisch en Sociaal Comité krijgt nieuw logo

Het nieuwe logo kent drie bogen en staat aldus symbool voor de compromisbereidheid tussen de drie groepen van het EESC, die cruciaal is voor zijn manier van werken.

Eindejaarswensen

Beste lezers,

Hartelijk dank uw belangstelling in 2019. Elke like, share en retweet, elk woord van aanmoediging: wij waarderen het ten zeerste!

We wensen u allemaal prettige kerstdagen en een gelukkig 2020!

Het team van EESC-info

Nieuws van het EESC

Europees Parlement geeft groen licht voor de nieuwe Europese Commissie Nieuwe Europese Commissie van start op 1 december 2019

Verklaring door Luca Jahier, voorzitter van het EESC

Team #vonderleyen krijgt fiat Europees Parlement: Laten we werk maken van een duurzaam Europa in het belang van de burgers!

27.11.2019

De stemming van vandaag in het Europees Parlement luidt een nieuw tijdperk voor Europa in. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en haar team van uitvoerende vicevoorzitters, vicevoorzitters en commissarissen, na de bemoedigende uitslag van de Europese verkiezingen in mei voor nieuw elan zullen zorgen op ons continent. De burgers hebben ons vijf jaar de tijd gegeven om het Europa van de toekomst gestalte te geven. We moeten deze kans met beide handen grijpen.

“De brexit is slechts een stadium, geen eindbestemming.”

Tijdens de oktoberzitting van het EESC op 30 oktober werd een debat gevoerd met Michel Barnier, hoofdonderhandelaar van de EU voor de brexit. Tijdens het debat riep de heer Barnier op tot een hecht partnerschap tussen de EU en het VK na de brexit, rekening houdend met het feit dat de vrede in Ierland een prioriteit moet zijn en dat over de integriteit van de eengemaakte markt niet te onderhandelen valt.

En de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld gaat naar ...

De EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld staat dit jaar in het teken van de versterking van de positie van vrouwen en de strijd voor gendergelijkheid. Er werden zowat 180 inspirerende projecten ingediend, waaruit het EESC vijf finalisten heeft geselecteerd.

EU-rechten en -burgerschap mogen niet te koop zijn

Recentelijk, in de nasleep van de financiële crisis, hebben meerdere EU-lidstaten burgerschaps- en verblijfsregelingen voor investeerders opgezet om investeringen aan te trekken en hun inkomsten te verhogen. In een advies dat het EESC tijdens zijn oktoberzitting heeft goedgekeurd, stelt het dat deze praktijk grote risico’s inhoudt en in alle lidstaten een halt moet worden toegeroepen.

Duurzame ontwikkeling moet een topprioriteit zijn voor de toekomst van Europa

Duurzame ontwikkeling moet centraal staan bij de toekomst van Europa. In de resolutie die door Patricia Círez Miqueleiz, Rudy De Leeuw en Lutz Ribbe is opgesteld en tijdens de oktoberzitting is goedgekeurd, adviseert het EESC de Europese Commissie om haar komende werkprogramma (2020-2025) rond deze pijler te structureren. Het EESC dringt erop aan dat de EU een overkoepelende duurzaamheidsstrategie voor de periode tot 2050 uitwerkt om de VN-agenda voor 2030 en de 17 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) uit te voeren, wat de EU uiterlijk in 2030 moet hebben gedaan.

“Een geostrategische en historische vergissing”

EESC hekelt besluit van de Raad om geen toetredingsonderhandelingen te openen met Noord-Macedonië en Albanië

Cultuur kan een aanjager zijn om de EU te versterken

Tijdens de oktoberzitting van het EESC vond een debat plaats over rEUnaissance – Een culturele visie voor Europa.

Bij de opening van het debat was EESC-voorzitter Luca Jahier ingenomen met het feit dat Emmanuel Macron zijn idee van een Europese renaissance had omarmd. “Wij mogen niet vergeten dat ons continent een culturele ruimte was voor het een politiek idee werd en zo’n ruimte impliceert geen homogeniteit, maar gedijt op variatie en beweging.”

EESC roept op tot initiatieven om de enorme groeimogelijkheden van de blauwe bio-economie te benutten

Het potentieel van de blauwe bio-economie blijft in de EU onaangeboord. Het EESC roept daarom op tot EU-brede proefprojecten waar lokale belanghebbenden en de wetenschappelijke wereld bij worden betrokken.

EESC pleit voor EU-keurmerk voor betrouwbare KI-producten

De EU zou een keurmerk voor betrouwbare kunstmatige intelligentie (KI) moeten ontwikkelen. Dat moet worden toegekend door een onafhankelijke instantie nadat een product is getest op criteria als veerkracht, veiligheid en afwezigheid van vooroordelen, discriminatie of vertekening. Zo luidt een voorstel van het EESC in twee adviezen waarin het de ethische richtsnoeren van de Europese Commissie inzake KI evalueert. De EU zou een keurmerk voor betrouwbare kunstmatige intelligentie (KI) moeten ontwikkelen. Dat moet worden toegekend door een onafhankelijke instantie nadat een product is getest op criteria als veerkracht, veiligheid en afwezigheid van vooroordelen, discriminatie of vertekening. Zo luidt een voorstel van het EESC in twee adviezen waarin het de ethische richtsnoeren van de Europese Commissie inzake KI evalueert.

EESC: EU moet wereldleider op het gebied van blockchain worden

Blockchain heeft het potentieel om de maatschappij te transformeren, maar er is behoefte aan juridische duidelijkheid en rechtszekerheid, en derhalve aan een gezamenlijke EU-aanpak. Zo luidt de belangrijkste boodschap van een op 30 oktober goedgekeurd EESC-advies, waarin het EESC de Europese Commissie er tevens toe oproept een breed initiatief op te zetten om van de EU een wereldwijde autoriteit op dit gebied te maken.

EESC: GLB moet generatievernieuwing in de landbouw stimuleren

Samenwerking en partnerschap tussen de EU, nationale regeringen en het maatschappelijk middenveld zullen van cruciaal belang zijn om de generatievernieuwing onder landbouwers te bevorderen.

Europees Semester: cyclus 2020 moet focussen op duurzame en inclusieve groei

HetEESC dringt erop aan dat in 2020 de coördinatie van het economisch beleid in de lidstaten ertoe moet leiden dat het risico van recessie wordt afgewend en de EU-economie een koers van duurzame en inclusieve groei gaat volgen. Dat betekent onder meer extra hervormingsinspanningen, investeringen, de naleving van de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden (MIP) en een meer gestructureerde betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld in het proces van het Europees Semester.

Een vlotte en inclusieve overgang naar het digitale tijdperk: de spoorwegsector wijst de weg

De adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI) van het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft in oktober een initiatiefadvies goedgekeurd waarin het pleit voor een inclusieve overgang naar een gedigitaliseerde spoorwegsector en voorstelt dat de Commissie een initiatief opzet om de benodigde investeringen ten belope van 100 miljard aan te trekken.

Nieuws van de groepen

Bedrijven zijn een partner voor duurzaamheid!

Groep Werkgevers van het EESC

Duurzaamheid is van essentieel belang voor bedrijven en werkgevers, die een cruciale rol spelen als drijvende kracht achter ontwikkeling. Alleen een gezonde en robuuste economie kan duurzame ontwikkeling mogelijk maken. We moeten oplossingen vinden die gunstig zijn voor economie, maatschappij en milieu. Verschillende belanghebbenden hebben vaak gelijkaardige opvattingen over duurzaamheid, maar over de manier waarop duurzaamheid kan worden bewerkstelligd lopen de meningen uiteen.

Duurzaamheid in het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020

Door de groep Werknemers van het EESC

Digitalisering, klimaatverandering, demografie en globalisering zijn de vier thema's die centraal staan in de politieke prioriteiten voor de nieuwe zittingsperiode van het Europees Parlement en de Commissie. Om die aan te pakken is er een nieuw duurzaam industrieel model nodig dat voorziet in een rechtvaardige transitie naar een circulaire en groene economie Eerdere ervaringen (zoals die met de gele hesjes) hebben ons geleerd dat deze broodnodige maatregelen niet breed gedragen zullen worden als daarbij geen rekening wordt gehouden met werknemers en als alleen zij de lasten moeten dragen.

Nieuwe rolmodellen voor samenlevingen in Europa

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Aangezien gendergelijkheid een prioriteit is van de pas gekozen voorzitter van de Europese Commissie en de EU-richtlijn inzake een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers moet worden omgezet in nationale wetgeving, is het van cruciaal belang om te bekijken hoe de thema's gendergelijkheid, evenwicht tussen werk en privéleven, ouderschap, moderne gezinnen, verzorgers, hulpverlening aan gehandicapte familieleden, vergrijzing en demografie op elkaar inspelen.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

Fotografie en film ter afsluiting van de culturele activiteiten van het EESC in 2019

Het culturele programma van het EESC voor 2019 wordt afgesloten met een fototentoonstelling over een van Kroatiës grootste industriële erfgoedsites en een tot nadenken stemmende film waarin anders zijn heel gewoon is.