In alle arbeidsverhoudingen moet een adequate sociale bescherming van de werknemers worden gegarandeerd.

Toegang tot sociale bescherming is een sleutelelement in een rechtvaardiger samenleving, maar voor veel mensen op de Europese arbeidsmarkt, en met name voor mensen met nieuwe vormen van werk of voor zelfstandigen, wordt die toegang steeds gebrekkiger. Aldus waarschuwde het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in zijn advies over het voorstel van de Europese Commissie voor een aanbeveling betreffende de toegang tot sociale bescherming.

Het EESC dringt er bij de autoriteiten op alle niveaus, het maatschappelijk middenveld en de sociale partners in de Europese Unie op aan om samen te werken aan het herstel van de sociale duurzaamheid, “in bredere zin van het streven naar een gelijk speelveld op sociaal vlak, zodat iedereen op grond van dezelfde regels en onder vergelijkbare voorwaarden toegang krijgt tot sociale bescherming.”

“De EU moet gelijkheid tussen de Europese burgers aanmoedigen en we moeten het hebben over de sociale duurzaamheid van onze samenlevingen", aldus de rapporteur van het advies, Giulia Barbucci, ten overstaan van de voltallige vergadering. “Wij moeten het Europees sociaal model herbevestigen en het vertrouwen in de EU herstellen en zo de verspreiding van euroscepsis tegengaan. Dit zal van invloed zijn op de toekomst van de EU.”

Het EESC roept de lidstaten op om na te gaan hoe de socialezekerheidsstelsels zo kunnen worden gefinancierd dat niet alleen de duurzaamheid ervan wordt gewaarborgd, maar dat ze ook inclusiever worden, zodat de toegang tot deze stelsels wordt gewaarborgd voor mensen met nieuwe arbeidsverhoudingen en voor zelfstandigen, alsook voor alle kwetsbare groepen. (ll)