EESC pleit voor ambitieuze EU-begroting van minstens 1,3 % van het bni van de EU.

Tijdens de septemberzitting, bij een discussie met Günther Oettinger (commissaris voor Begroting en Personeelszaken) over het Europees meerjarig financieel kader 2021-2027, riep het EESC - in overeenstemming met het standpunt van het Europees Parlement - op tot een ambitieuze begroting van minstens 1,3 % van het bni. Dit zou de EU de instrumenten bieden om huidige en toekomstige uitdagingen aan te pakken. Een overeenkomst over een solide begroting vóór de Europese verkiezingen in mei 2019 zou een belangrijk politiek signaal zijn en ervoor zorgen dat belangrijke uitgavenprogramma's onverwijld van start kunnen gaan.

Javier Doz Orrit, rapporteur van het EESC-advies ter zake, zei over het begrotingsvoorstel van de Commissie het volgende: “Wij onderschrijven de structuur en de prioriteiten van het voorstel alsook de maatregelen met het oog op vereenvoudiging, flexibiliteit en synergie, maar een verdere afbouw van de middelen is, gezien de staat van de economie van de EU, onaanvaardbaar”.

De heer Oettinger verdedigde de geplande besnoeiingen op de begroting van 1,16 % naar 1,11 % van het bni. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk, dat zal resulteren in minder inkomsten, en de onwil van bepaalde lidstaten om meer bij te dragen, lagen aan de basis van deze beslissing. Het voorstel van de Commissie moest ambitieus maar realistisch zijn om uiteindelijk unanieme overeenstemming te bereiken.

De leden van het EESC zeiden dat ze onder geen beding konden aanvaarden dat er sterk zou worden bezuinigd op de begroting voor het cohesiebeleid of het GLB. Beide beleidsterreinen zouden ten minste hun huidige begrotingsmiddelen moeten behouden.

De commissaris betreurde de bezuinigingen op de begroting voor deze programma's, maar achtte ze terecht. De bezuinigingen waren het gevolg van de besnoeiingen op de begroting en de invoering van nieuwe politieke prioriteiten.

In dit verband onderschrijft het EESC de invoering van nieuwe eigen middelen voor de begroting om de inkomsten te vergroten. Het betreurt dat de Commissie in haar voorstel slechts voor een deel rekening heeft gehouden met de voorstellen van de Groep op hoog niveau eigen middelen.

Verklaringen ter zake:

Voorzitter Luca Jahier

Rapporteur Javier Doz Orrit