Milieuactieplan van de Commissie: veel te weinig ambitie en middelen

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) wijst erop dat het milieuactieplan van de Commissie, dat de slechte en ongelijke tenuitvoerlegging van de EU-milieuwetgeving en -governance in de Unie moet verbeteren, lang niet ambitieus genoeg is en dat er veel te weinig middelen voor worden uitgetrokken. De maatregelen in het plan zijn te zwak om lidstaten die de regels niet naleven op adequate en uniforme wijze te bestraffen.

"Dit is slechts een fractie van wat nodig is om ervoor te zorgen dat de milieuwetgeving ten uitvoer wordt gelegd", aldus Arnaud Schwartz, die het advies heeft opgesteld. "Wij vinden dat niet-naleving van de EU-wetgeving tijdig op een passend hoog niveau moet worden aangepakt. Een voorstel daartoe ontbreekt in deze mededeling.”

Het EESC stelde onlangs in zijn advies dat de Commissie er - als "hoedster van het Verdrag" - voor moet zorgen dat de milieuregels worden gehandhaafd en dat zij over de bevoegdheid beschikt om een handhavingsprocedure te starten, aangezien zij een sleutelrol speelt bij de bescherming van dit gemeenschappelijke EU-belang, met name nu het milieu ernstig wordt aangetast.

In het plan wordt echter alleen gesproken over capaciteitsopbouw op het niveau van de lidstaten. Een ander bezwaar is dat er alleen maatregelen worden voorgesteld om niet-naleving als gevolg van verwarring of een gebrek aan kennis tegen te gaan, zonder dat andere belangrijke redenen, zoals het ontbreken van politieke wil, worden aangepakt.

Om de naleving van de milieuwetgeving naar behoren te kunnen controleren zouden de lidstaten en de Commissie aanzienlijke financiële middelen moeten vrijmaken voor extra personeel, zo concludeerde het EESC. (ll)