Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Zonder vrede is er geen groei, geen welvaart en geen toekomst

Vrede verdient het om elke dag voor te vechten.

De belangrijkste bestaansreden van de Europese Unie was altijd dat de EU al meer dan zeven decennia de vrede onder haar leden heeft weten te bewaren. Een ander overtuigend argument vóór Europa is dat het de landen van het voormalige Oostblok heeft geholpen bij de herintegratie in het Westen, iets wat zonder de Unie op zo korte termijn nooit mogelijk zou zijn geweest. De Europese Unie geeft de mensen het gevoel erbij te horen en bevordert een Europese identiteit.

Voor in uw agenda

22-23/11/2018, Athene, Griekenland

12e EESC-mediaseminar van het maatschappelijk middenveld – Bekrachtigen van de Europese waarden

28/11/2018, Brussel

EESC Consumententop

12-13/12/2018, Brussel

EESC-zitting

In het kort

EESC-delegatie bespreekt sociale dialoog en jeugdbeleid met Albanese partners

Leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité hebben op 24 en 25 september in Tirana vertegenwoordigers van het Albanese maatschappelijk middenveld ontmoet. Daarbij bespraken zij de stand van de sociale dialoog alsook het jeugdbeleid en de participatie van jongeren in Albanië.

Vijf vragen aan Eleonora Di Nicolantonio

Eleonora Di Nicolantonio is met ingang van 1 oktober 2018 het nieuwe hoofd van de afdeling Communicatie van het EESC, en volgt daarmee Peter Lindvald-Nielsen op.

#JubelFestival - EESC-leden discussiëren over nieuwe ideeën voor de toekomst van Europa

Op zaterdag 22 september 2018 vond in het Leopoldpark te Brussel het Jubel Festival plaats, het allereerste Europese democratiefestival in België en een gelegenheid om standpunten uit te wisselen en van elkaar te leren. EESC-leden Pierre Jean Coulon, Ronny Lannoo, Thierry Libaert en Daniel Mareels leidden het debat over de toekomst van Europa, een bijeenkomst van groot belang, zeker met het oog op de komende Europese verkiezingen.

 

Europa begrijpen in de eigen moedertaal

Het Europees Economisch en Sociaal Comité organiseert een tentoonstelling met als titel De EU spreekt uw taal ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de eerste rechtshandeling van de Europese Unie, Verordening nr. 1/58 tot regeling van het taalgebruik in de EU-instellingen. De tentoonstelling is een eerbetoon aan een meertalig Europa en de rijkdom daarvan.

Nieuws van het EESC

Projecten uit 27 landen strijden om de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld 2018

#CivSocPrize @EU_EESC

Het EESC heeft 148 aanvragen ontvangen voor deze prijs, die dit jaar innovatieve initiatieven ter bevordering van identiteiten, Europese waarden en cultureel erfgoed in Europa in de schijnwerpers zet.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), de stem van het georganiseerde maatschappelijke middenveld op EU-niveau, heeft in juni de prijs van 50 000 EUR bekendgemaakt. Gegadigden uit 27 EU-lidstaten dienden voor de sluiting van de termijn op 7 september een aanvraag in, waaruit blijkt dat de interesse van het maatschappelijk middenveld in de prijs sinds 2017 is gestegen. In dat jaar werden namelijk slechts 20 landen vertegenwoordigd.

EESC pleit voor ambitieuze EU-begroting van minstens 1,3 % van het bni van de EU.

Tijdens de septemberzitting, bij een discussie met Günther Oettinger (commissaris voor Begroting en Personeelszaken) over het Europees meerjarig financieel kader 2021-2027, riep het EESC - in overeenstemming met het standpunt van het Europees Parlement - op tot een ambitieuze begroting van minstens 1,3 % van het bni. Dit zou de EU de instrumenten bieden om huidige en toekomstige uitdagingen aan te pakken. Een overeenkomst over een solide begroting vóór de Europese verkiezingen in mei 2019 zou een belangrijk politiek signaal zijn en ervoor zorgen dat belangrijke uitgavenprogramma's onverwijld van start kunnen gaan.

EESC-conferentie roept op om echt werk te maken van een ambitieus cohesiebeleid voor de periode na 2020

De voorstellen van de Europese Commissie voor het cohesiebeleid na 2020 bevatten veel positieve aspecten, maar gaan niet ver genoeg. Voor de huidige politieke agenda en het huidige klimaat is meer nodig dan een cohesiebudget dat 10% lager uitvalt dan het vorige. Een definitief akkoord over de EU-begroting 2021-2027 moet worden bereikt vóór de EU-verkiezingen van 2019, gezien de problemen waarmee de EU geconfonteerd wordt.

De digitale genderkloof dichten zou het bbp van Europa met 16 miljard doen toenemen

De digitale genderkloof is een gevolg van discriminatie van vrouwen, al vanaf hun vroege kindertijd. Het EESC stelt een meerlagige benadering en een holistisch beleid voor om de verschillende bronnen van ongelijkheid aan te pakken.

In alle arbeidsverhoudingen moet een adequate sociale bescherming van de werknemers worden gegarandeerd.

Toegang tot sociale bescherming is een sleutelelement in een rechtvaardiger samenleving, maar voor veel mensen op de Europese arbeidsmarkt, en met name voor mensen met nieuwe vormen van werk of voor zelfstandigen, wordt die toegang steeds gebrekkiger. Aldus waarschuwde het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in zijn advies over het voorstel van de Europese Commissie voor een aanbeveling betreffende de toegang tot sociale bescherming.

EBI Minority SafePack gepresenteerd in het EESC

Tijdens de EESC-zitting van 20 september is het Europese burgerinitiatief (EBI) "Minority SafePack" door de initiatiefnemers ervan gepresenteerd. Hun doel is om de bescherming van nationale en taalkundige minderheden in Europa te verbeteren.

Consumentenvoorschriften moeten zowel de consument beschermen als de handelaar helpen het hoofd te bieden aan verstoringen die het gevolg zijn van de snel ontwikkelende elektronische handel in Europa

De door de Commissie voorgestelde "new deal" voor consumenten die op 20 september werd gepresenteerd tijdens de zitting van het Europees Economisch en Sociaal Comité werd door de vertegenwoordigers van het Europese bedrijfsleven en consumentenvertegenwoordigers lauw onthaald. Bij de standpuntbepaling over het pakket vroeg het Comité zich af of deze "new deal" de belofte wel kan waarmaken om de consumentenwetgeving in Europa af te stemmen op het digitale tijdperk. Het EESC is van mening dat de nadruk had moeten liggen op de daadwerkelijke handhaving van de bestaande wetgeving op het gebied van consumentenbescherming.

Het EESC dringt aan op inclusieve KI die werknemers op de eerste plaats stelt bij de invoering van slimme technologie op de werkplek

De EU moet ervoor zorgen dat kunstmatige intelligentie (KI) de kwaliteit van werk in Europa niet in gevaar brengt. De wisselwerking tussen werknemers en machines moet zodanig worden gereguleerd dat de mens nooit ondergeschikt wordt aan machines, zo stelt het Europees Economisch en Sociaal Comité in een advies dat het in september in heeft goedgekeurd.

Alle oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen verbieden en de marktdeelnemers beschermen

Oneerlijke handelspraktijken hebben negatieve economische, sociale en milieugevolgen. De Europese Commissie heeft erkend dat de voedselvoorzieningsketen bijzonder kwetsbaar is voor dergelijke praktijken. Haar voorstel voor een richtlijn over oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen gaat echter niet ver genoeg.

Het EESC dringt aan op bindende maatregelen voor onlineplatforms om desinformatie te bestrijden

Socialemediaplatforms moeten meer verantwoordelijkheid gaan dragen en zich gaan houden aan strenge regels. Het EESC is het met de Europese Commissie eens dat dit een grote sprong voorwaarts zou zijn in de aanpak van desinformatie. Het ontbreekt in de Commissievoorstellen echter aan praktische stappen om deze doelstellingen te verwezenlijken. In het advies hierover van de hand van Martin Siecker dat het EESC tijdens zijn zitting op 19 september 2018 heeft goedgekeurd, dringt het er bij de Commissie op aan met bindende maatregelen te komen.

Nieuw voorstel van de Commissie voor de digitale markt zal de kmo's beschermen

De door de Europese Commissie voorgestelde nieuwe verordening betreffende de digitale eengemaakte markt zal niet alleen de consumenten van elektronische handel beschermen, maar – voor de allereerste keer – ook kmo's. Bedrijven die actief zijn op onlineplatforms en zoekmachines zullen eventuele conflicten buiten de rechter om op kunnen lossen. Dit is de vooruitgang die wordt benadrukt in het advies van Marco Vezzani dat op 19 september 2018 tijdens de zitting van het EESC is goedgekeurd.

Milieuactieplan van de Commissie: veel te weinig ambitie en middelen

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) wijst erop dat het milieuactieplan van de Commissie, dat de slechte en ongelijke tenuitvoerlegging van de EU-milieuwetgeving en -governance in de Unie moet verbeteren, lang niet ambitieus genoeg is en dat er veel te weinig middelen voor worden uitgetrokken. De maatregelen in het plan zijn te zwak om lidstaten die de regels niet naleven op adequate en uniforme wijze te bestraffen.

Het EESC steunt voorstellen van de Commissie om te investeren in slimme, veilige en duurzame mobiliteit

De voorzitter van het EESC, Luca Jahier, en de Europese commissaris voor Vervoer, Violeta Bulc, voerden tijdens de zitting van het EESC op 20 september 2018 een geanimeerd debat over mobiliteit. Een passend regelgevingskader voor een goed functionerende interne Europese vervoersruimte, digitalisering van de technologie voor vervoer over land, betere interoperabiliteit tussen de verschillende bestaande elektronische tolheffingssystemen en investeringen in schone elektriciteit stonden centraal in de discussie met de leden van het EESC.

Het EESC pleit voor een sterkere Connecting Europe Facility na 2020

Een sterkere begroting, meer synergie tussen netwerken, voortgezette technische bijstand, herbevestigde inzet voor investeringen in elektriciteitsprojecten en duaal gebruik van civiel-militaire infrastructuur. In het advies van Aurel Laurențiu Plosceanu en Graham Watson, dat op 19 september 2018 tijdens de zitting van het EESC is goedgekeurd, steunt het EESC in grote lijnen de nieuwe verordening inzake de Connecting Europe Facility (CEF) voor 2021-2027 en wijst het op gebieden waar verbetering mogelijk is.

Nieuws van de groepen

Het Europees sociaal model - kunnen we ons dat nog veroorloven in een geglobaliseerde wereld?

Door de groep Werkgevers van het EESC

Om sociaal geslaagd te blijven, hebben we economisch succes nodig. Om ervoor te zorgen dat het Europees sociaal model duurzaam blijft, moeten we de efficiëntie ervan verbeteren en de productiviteit van Europa verhogen. Dit waren de belangrijkste conclusies van het debat over "Het Europees sociaal model - kunnen we ons dat nog veroorloven in een geglobaliseerde wereld?", die op 27 september 2018 plaatsvond in Sopot, Polen.

Euroscepticisme: het tij keren

Door de groep Werknemers van het EESC

De groep Werknemers is deze maand in Wenen bijeengekomen om te praten over het Oostenrijkse voorzitterschap, de problemen waar werknemers en burgers in Europa mee te maken krijgen en de manier waarop de vakbonden een en ander willen aanpakken.

Populisme bestrijden is een zaak van iedereen

Standpunt van de groep Diversiteit Europa van het EESC

Economische vooruitgang en sociale stabiliteit zijn twee uitstekende wapens tegen euroscepticisme, maar zij volstaan niet. Tijdens een conferentie die in samenwerking met de arbeidskamer van Vorarlberg op 11 oktober 2018 in Feldkirch (Oostenrijk) is gehouden, heeft de groep Diversiteit Europa van het EESC zich gebogen over de vraag hoe en waarom populisme in de EU is ontstaan en heeft zij gewezen op de sleutelrol die het maatschappelijk middenveld kan spelen in de bestrijding ervan.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

Europa’s waarden herontdekken

De rol van het maatschappelijk middenveld bij de bescherming, bevordering en versterking van ons erfgoed van waarden, in de aanloop naar de Europese verkiezingen

Tijdens zijn 12e Mediaseminar voor het maatschappelijk middenveld, dat op 22 en 23 november in Athene plaatsvindt, zal het Europees Economisch en Sociaal Comité de Europese waarden als onderdeel van het Europese erfgoed onder de loep nemen.

Edvard Stepančič: grensoverschrijdend constructivisme

Tijdens de oktoberzitting gaat in Foyer 6 een schilderijententoonstelling van start met als thema "Edvard Stepančič: grensoverschrijdend constructivisme". De tentoonstelling bestaat uit een privécollectie van 21 originele kunstwerken en wordt op woensdag 17 oktober om 13 uur geopend door EESC-voorzitter Luca Jahier.

Food for thought

In november organiseert het EESC de tentoonstelling Food for Thought met 25 olieverfschilderijen van de bekende kunstenaar Bruce Thurman. In de vorm van een geïllustreerd kookboek is de expositie een reis door de verschillende recepten van Europa die verschillende voedingsculturen onder de aandacht brengt.