Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) zegt te betreuren dat niet alle lidstaten van de Europese Unie het Mondiaal Pact inzake migratie hebben goedgekeurd, en is van mening dat dit Pact een uitstekende gelegenheid is om als EU op het wereldtoneel meer met één stem over migratie te spreken.

In zijn initiatiefadvies over de “Tenuitvoerlegging van het mondiale pact inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie op basis van de EU-waarden” benadrukt het EESC dat het Pact een niet-bindende overeenkomst is en als zodanig geen nieuwe verplichtingen in het leven roept voor EU-lidstaten.

De inhoud bouwt integraal voort op de kernwaarden van de EU zoals het waarborgen van de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten en de rechten van minderheden, conform artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU).

“Het Pact is op zich niet revolutionair of radicaal, maar biedt een multilateraal kader voor de samenwerking tussen landen van herkomst, doorreis en opvang,” aldus de rapporteur van het advies, José Antonio Moreno Díaz.

Het EESC is een van de belangrijkste pleitbezorgers van de EU-instellingen voor een veilige en ordelijke migratie en wil ook het institutionele debat binnen de EU over dit onderwerp kracht bijzetten.

Volgens Moreno Díaz kan het Pact een goed uitgangspunt zijn voor een op feiten gebaseerd debat over migratie, waarbij wordt nagegaan hoe de uiteenlopende opvattingen van de verschillende EU-landen met elkaar kunnen worden verzoend. (ll)