Belasting op digitale bedrijfsactiviteiten moet op mondiaal niveau worden aangepakt

Digital tax

Elke oplossing voor belastingheffing op digitale bedrijfsmodellen die op EU-niveau wordt voorgesteld, moet in overeenstemming zijn met de gangbare praktijk en met overeenkomsten op het gebied van internationale vennootschapsbelasting, zo stelt het EESC in een recent aangenomen rapport. Het doel van het wetgevingspakket van de Europese Commissie is echter om de omzet van bedrijven te belasten in plaats van de winst, en om belastingen te heffen waar verkoop plaatsvindt in plaats van waar waarde wordt gecreëerd.

Volgens het EESC kan deze aanpak de integriteit van de eengemaakte markt van de EU in gevaar brengen en tot dubbele belastingheffing leiden. Internationale belastingsystemen kunnen ingewikkelder worden, met een grotere onzekerheid voor investeerders tot gevolg. Daarom roept het EESC de Europese Commissie op om een aanvullende effectbeoordeling van de voorgestelde maatregelen uit te voeren.

Het is erg belangrijk om nieuwe beginselen te ontwikkelen voor het toerekenen van de winst op digitale bedrijfsactiviteiten aan een EU-land en het belasten van deze winst, stelt het EESC in zijn rapport. Digitale bedrijven moeten, net als andere bedrijven, bijdragen tot de overheidsfinanciën en de belastingdruk dragen die nodig is om openbare diensten te financieren. Maar er moeten eerlijke oplossingen worden gevonden, die op consensus zijn gebaseerd en een gelijk speelveld tot stand brengen voor alle EU-economieën.

Ondanks zijn bezorgdheid beschouwt het EESC de initiatieven van de Commissie inzake belasting op digitale activiteiten als een stap in de goede richting en is het ingenomen met haar ambitie om een wereldwijde oplossing te vinden. De Commissie heeft een internationaal debat op gang gebracht en nu is het van allergrootst belang dat de lidstaten een gemeenschappelijk standpunt bereiken en de lopende besprekingen vooruithelpen, teneinde tot de noodzakelijke mondiale oplossing op OESO-niveau te komen. (jk)