Dringend meer maatregelen nodig om het aantal niet-renderende leningen terug te dringen

NPLs

Het EESC is ingenomen met de voorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot niet-renderende leningen. Hoewel het voorstelt een effectbeoordeling uit te voeren om de gevolgen van de voorgestelde verordening te kunnen inschatten, gelooft het dat de voorstellen zullen bijdragen tot een versterking van de EMU en zullen helpen om vooruitgang te boeken in de richting van de voltooiing van de bankenunie.

Aanvullende maatregelen op EU-niveau zijn noodzakelijk om het aantal niet-renderende leningen terug te dringen en te vermijden dat dergelijke leningen zich opstapelen. Verder is het essentieel dat in waarde verminderde schuld uit de balansen van financiële instellingen wordt verwijderd om de gevolgen van een te hoge schuldenlast in de toekomst te vermijden en banken in staat te stellen zich te concentreren op kredietverschaffing aan bedrijven en burgers. Kredietinstellingen dienen erop te gaan toezien dat leningen op verantwoorde wijze worden verstrekt.

In het advies van het EESC over de voorstellen van de Commissie worden vraagtekens gezet bij de uniforme aanpak en het tijdschema voor de vorming van voorzieningen voor nieuwe niet-renderende leningen die worden gehanteerd in het kader van de voorgestelde wettelijke prudentiële achtervangmaatregelen. Bij de toepassing van achtervangmaatregelen moet rekening worden gehouden met de bestaande verschillen in het nationaal burgerlijk recht en in de duur van de procedures in burgerlijke rechtbanken. Het voorgestelde tijdschema zou banken ertoe kunnen dwingen niet-renderende leningen snel te verkopen, wat voor de betrokken bedrijven nadelig zou uitpakken.

Het is daarom uiterst raadzaam een effectbeoordeling uit te voeren om in te schatten wat de gevolgen van de voorgestelde verordening kunnen zijn voor banken, voor de kredietverstrekking aan huishoudens, voor kleine en middelgrote ondernemingen en voor de groei van het bbp. Zo kan worden vastgesteld of de voorgestelde verordening passend en doeltreffend is.

De voorstellen van de Commissie stimuleren de ontwikkeling van secundaire markten voor niet-renderende leningen. Het EESC is van mening dat regelgevende instanties de verkoop van niet-renderende leningen niet dienen aan te moedigen, omdat dit ertoe kan leiden dat niet-renderende leningen op de secundaire markten worden verkocht tegen een prijs die lager ligt dan de waarde die deze leningen zouden kunnen opleveren als ze binnen de banken worden ingevorderd. (jk)