Het EESC juicht het FinTech-actieplan toe, zij het met enige kanttekeningen

De door de Europese Commissie voorgestelde maatregelen voor de ontwikkeling van technologie voor de financiële sector (FinTech) in Europa moeten worden bijgesteld om een evenwicht te vinden tussen de stimulering van de markt en de veiligheid en stabiliteit van het financiële en economische stelsel. Volgens het EESC vormt het voorgestelde actieplan een goede basis, maar zijn er aanvullende maatregelen nodig om het volledige potentieel van FinTech te benutten en alle marktdeelnemers zekerheid, bescherming en gelijke marktvoorwaarden te bieden.

Het EESC vindt dat voor FinTech-spelers dezelfde regels zouden moeten gelden als voor de financiële sector, met name wat veerkracht, cyberbeveiliging en toezicht betreft, en dat er regels nodig zijn om een uniforme ontwikkeling van FinTech in de EU te waarborgen. De Commissie zou duidelijkheid moeten verschaffen over de verantwoordelijkheid van bedrijven die clouddiensten aanbieden voor wat betreft de bescherming van persoonsgegevens die door hen worden gehost, en zou eventuele regels moeten vaststellen.

Dat neemt niet weg dat het EESC het actieplan van de Commissie steunt, omdat het kan bijdragen tot de voltooiing van de kapitaalmarktenunie, de EMU en de digitale eengemaakte markt. Het EESC is ook ingenomen met de voorstellen van de Commissie voor een kader dat crowdfunding mogelijk maakt, zodat er nieuwe mogelijkheden kunnen worden aangeboord en alle marktdeelnemers meer zekerheid en bescherming krijgen. Wel is het zo dat in ieder geval in de beginfase meer aandacht moet worden besteed aan de risico's die zijn verbonden aan crowdfundingactiviteiten en -markten om deze beter te kunnen herkennen en waar mogelijk te beperken, en om zekerheid en bescherming te kunnen bieden aan alle betrokken partijen.

Verder is een betere aanpak nodig van de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering, alsook van de fiscale aspecten van crowdfunding, en moeten voorzieningen worden getroffen om de voorgestelde EU-maatregelen regelmatig te controleren en evalueren. (jk)