Het Europees Semester en een nieuwe, op governance gebaseerde aanpak zijn van cruciaal belang voor het toekomstige economisch beleid van de EU

Om de doeltreffendheid van de maatregelen en de duurzaamheid van de resultaten te vergroten, zou de EU haar systeem voor de coördinatie en governance van het economisch beleid moeten vernieuwen op basis van een nieuwe EU-strategie voor duurzame ontwikkeling voor de periode na 2020, aldus het EESC.

In een onlangs uitgebracht advies wordt het voorstel van de Commissie om de banden tussen het Europees Semester en het cohesiebeleid in het kader van het volgende MFK te versterken, toegejuicht door het EESC. Het is van mening dat deze banden enorme mogelijkheden bieden om de coördinatie en de governance van het economisch beleid van de EU te verbeteren.

Het EESC stelt bovendien voor dat een vernieuwd systeem van EU-governance meer gebaseerd zou moeten zijn op het begrip van en de samenwerking met het maatschappelijk middenveld, en een sterker meerlagig openbaar bestuur zou moeten bevorderen. In verband hiermee stelt het voor om binnen het EESC een informatiecentrum op te richten voor alle belanghebbenden.

In een ander advies roept het EESC op om te zorgen voor een betere koppeling tussen het EFSI, de opvolger daarvan – het InvestEU-programma – en de andere investeringsprogramma's van de EU en de lidstaten. Het beveelt aan om duidelijke investeringsdoelstellingen vast te stellen en stelt dat er aanvullende richtsnoeren nodig zijn om een groter geografisch en sectoraal evenwicht te creëren in het kader van het investeringsplan voor Europa.

Indien de EU het Europees Semester aanwendt als belangrijkste element voor de coördinatie van het economisch beleid, zou dit kunnen bijdragen tot de uitvoering van deze aanbevelingen. (jk)