Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Het is zomer. Vakantietijd! Het ideale moment om de batterij weer op te laden, maar ook een goede gelegenheid om onze horizon te verbreden: andere oorden opzoeken, nieuwe culturen ontdekken, nieuwe talen leren, inspiratie opdoen...

Het einde van het zomerreces brengt dan weer vele nieuwe vooruitzichten met zich mee, zoals de installatie van het nieuwe Europees Parlement en de nieuwe Europese Commissie.

Voor in uw agenda

In het kort

Prijs voor het maatschappelijk middenveld 2019 heeft als thema de versterking van de positie van vrouwen

De vermaarde EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld staat dit jaar in het teken van vrouwenemancipatie en de strijd voor gendergelijkheid

Aanmelden voor de editie 2019 kan vanaf nu

 

EESC is gastheer tijdens vergadering tussen EU en China over de standaardisering van de veiligheid van liften

Op initiatief van EESC-lid Antonello Pezzini trad het Comité op 9 juli 2019 op als gastheer voor een delegatie van vertegenwoordigers van de regelgevende instanties van de Volksrepubliek China.

 

Nieuwe publicaties

Terugblikken op de resultaten van het EESC in 2018 en vooruitkijken naar de toekomst

In de brochure “Terugblikken op de resultaten van het EESC in 2018 en vooruitkijken naar de toekomst” worden enkele van de hoogtepunten van de werkzaamheden van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in 2018 gepresenteerd.

Nieuws van het EESC

Fins EU-voorzitterschap presenteert op duurzaamheid en welzijn gebaseerd programma

Tijdens de zitting van 18 juli trad het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) op als gastheer van de Finse minister van Sociale Zaken en Gezondheid, Aino-Kaisa Pekonen, die het programma van het Finse EU-voorzitterschap presenteerde. Er moet speciale nadruk worden gelegd op duurzaamheid en het welzijn van burgers. Mevrouw Pekonen benadrukte bovendien dat de rechtsstaat en EU-waarden moeten worden verbeterd (een van de prioriteiten van het voorzitterschap). 

Conny Reuter: “Wij zijn er om de maatschappelijke dialoog over een progressief en inclusief Europa te bevorderen”

Tijdens de zitting van 18 juli ging het EESC in debat met Conny Reuter, de covoorzitter van de verbindingsgroep van het EESC met Europese maatschappelijke organisaties en netwerken.

De heer Reuter presenteerde de conclusies en aanbevelingen van de Dagen van het maatschappelijk middenveld van 2019, die half juni in Brussel plaatsvonden over het thema duurzame democratie. Hij sprak ook over de rol van de verbindingsgroep, die in 2004 als uniek orgaan binnen de EU is opgericht om te zorgen voor een permanente dialoog op EU-niveau tussen de EU-instellingen en het Europees netwerk van maatschappelijke organisaties.

Gebrek aan een sterke batterij-industrie zet autofabrikanten mogelijk aan tot een vertrek uit de EU

Het EESC steunt het EU-actieplan inzake batterijen dat is opgesteld door de Europese Commissie, maar wijst erop dat de inspanningen moeten worden opgevoerd en de uitvoering ervan snel moet gebeuren.

Het risico dat zeer grote delen van de Europese automobielindustrie hun productie zullen verplaatsen naar de, veelal Aziatische, regio's dichtbij de productie-eenheden van batterijcellen is reëel. In het advies dat is opgesteld door Colin Lustenhouwer en aangenomen tijdens de zitting in juli, spreekt het EESC zijn steun uit voor het strategisch actieplan voor batterijen, maar waarschuwt het tegelijkertijd dat de inspanningen moeten worden opgevoerd en de uitvoering ervan snel moet gebeuren om een mogelijk vertrek van Europese autofabrikanten uit de EU te voorkomen.

Circulaire economie: tijd om de consument een actievere rol te geven

Tot nu toe waren de maatregelen ter bevordering van een kringloopeconomie in Europa vooral gericht op de productiesector: bedrijven werden ertoe aangemoedigd om over te stappen op een circulair bedrijfsmodel en circulaire producten op de markt brengen. Maar nu is de tijd gekomen om consumenten aan te spreken en ervoor te zorgen dat zij duurzame aankoopkeuzes maken in hun dagelijks leven, aldus het EESC in een advies dat in juli werd uitgebracht.

Europese landbouw moet zich meer op agro-ecologie gaan richten

Voor het behoud van haar landbouw moet de EU meer nadruk gaan leggen op korte voedselvoorzieningsketens en agro-ecologie bij het bedrijven van landbouw. Bovendien moet de landbouw weerbaarder worden tegen nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld klimaatverandering. Met agro-ecologie kunnen we onze voedselvoorziening waarborgen en onze voeding gezonder maken, hetgeen de voeding waardevoller maakt . Korte voorzieningsketens verhogen de inkomsten van kleine landbouwbedrijven en blazen plattelandsgebieden nieuw leven in.

Het kader voor de opleving van de Europese maakindustrie moet gebaseerd zijn op de daadwerkelijke behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen

Volgens het EESC kan het Europese productiesysteem alleen op effectieve en concurrerende wijze de omschakeling naar een moderne digitale en milieuvriendelijke economie realiseren als het klaar is voor significante investeringen in innovatie. De geplande maatregelen van de Europese Commissie om een betere ontwikkeling van het productiesysteem te bevorderen, moeten daarom zijn gebaseerd op een terdege kennis van de behoeften van bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen.

Het Europees Semester en een nieuwe, op governance gebaseerde aanpak zijn van cruciaal belang voor het toekomstige economisch beleid van de EU

Om de doeltreffendheid van de maatregelen en de duurzaamheid van de resultaten te vergroten, zou de EU haar systeem voor de coördinatie en governance van het economisch beleid moeten vernieuwen op basis van een nieuwe EU-strategie voor duurzame ontwikkeling voor de periode na 2020, aldus het EESC.

Het EESC doet aanbevelingen voor toekomstige economische beleidslijnen van de EU en de governance van de EMU

In juli heeft het EESC voorstellen gedaan voor de economische agenda van de komende zittingsperiode en aanbevolen om deze de basis te laten vormen voor een nieuwe economische strategie van de EU.

In de toekomstige economische beleidslijnen en governance moet volgens het EESC rekening worden gehouden met geopolitieke en maatschappelijke uitdagingen, zoals de wereldwijde economische malaise, onopgeloste handelsconflicten, de brexit, klimaat- en demografische verandering, groeiende ongelijkheid en de vierde industriële revolutie, en moet een bijdrage worden geleverd aan het versterken van de veerkracht tegen crises en aan de duurzaamheid van het economische model. Deze uitdagingen vereisen een verstrekkende economische strategie met duidelijke beleidsdoelstellingen en een samenhangender economisch kader inzake governance.

Het EESC roept de Commissie op om haar industrie- en energiewetgeving en haar klimaatbeleid beter op elkaar af te stemmen

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) roept de Commissie op om dieper na te denken over beleidsopties die bijdragen aan zowel de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en dus aan de bestrijding van de klimaatverandering, als aan het behoud van het concurrentievermogen. Het doel moet zijn om grondstof- en energie-intensieve sectoren van de EU beter te beschermen en te bevorderen, anders loopt Europa het risico banen te verliezen aan minder schone economieën en dreigt het zijn doelstelling te missen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

De energie-unie moet deel gaan uitmaken van het dagelijkse leven van de Europese burger

In het jaarlijks advies van het EESC over de stand van de energie-unie wordt de balans opgemaakt van de tot nu toe geboekte vooruitgang en wordt de Europese Commissie verzocht om meer aandacht te besteden aan sociale aspecten.

"De energie-unie is nog geen realiteit. De energie-unie kan dan wel een realiteit zijn wat EU-beleidsbeslissingen betreft, maar is nog geen realiteit in het dagelijkse leven van de Europese burger". Dat was het ferme standpunt dat Christophe Quarez tijdens de zitting van juli naar voren heeft gebracht en dat hij in zijn advies – dat door de voltallige vergadering is aangenomen – nog eens herhaalde, namelijk dat de energietransitie in de praktijk nog niet heeft plaatsgevonden. Hij ging verder: "EU-beleidsmakers hebben het fundament voor de energie-unie gelegd, maar er moet nog veel meer gebeuren in de komende jaren".

EESC pleit voor Europees optreden om de participatieve ontwikkeling van blockchaintechnologie te waarborgen

Blockchain en gedeeldgrootboektechnologie ( – DLT), die aanvankelijk werden geassocieerd met cryptovaluta, zijn in feite heel veelzijdig en kunnen op nuttige wijze worden toegepast in de sociale economie. Goede regulering is echter belangrijk en de technologie moet zodanig worden vormgegeven dat iedereen er voordeel uit kan halen en iedereen eraan kan deelnemen, aldus het EESC in een advies dat tijdens zijn zitting van juli werd uitgebracht.

Nieuws van de groepen

Groep Werkgevers komt twee keer bijeen in Finland om kunstmatige intelligentie en een bedrijfsvriendelijk EU te bespreken

door de groep Werkgevers van het EESC

De groep Werkgevers van het EESC houdt twee conferenties in het land van het huidige voorzitterschap van de Europese Raad – Finland. Het eerste evenement vindt eind augustus plaats en zal gewijd zijn aan een slim en intelligent Europa.

Verklaring van de groep Werknemers over de strafbaarstelling van solidariteit

door de groep Werknemers van het EESC

In het licht van de wanhopige humanitaire situatie in het Middellandse Zeegebied, die de afgelopen weken is verslechterd en die wordt gekenmerkt door een gebrek aan respect voor EU-beginselen en -waarden, stelt de groep Werknemers dat:

De groep Diversiteit Europa gaat naar Helsinki voor een discussie over duurzame groei en manieren om het concurrentievermogen van de EU te stimuleren

door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Op 16 en 17 september zal de groep Diversiteit Europa een buitengewone vergadering houden in Helsinki. In overeenstemming met de prioriteiten van het Finse voorzitterschap van de Raad van de EU, onder het motto "Duurzaam Europa – Duurzame toekomst", heeft onze groep ervoor gekozen zich te richten op drie pijlers die duurzame groei bevorderen en zodoende het concurrentievermogen van de EU stimuleren: bio-economie en een klimaatneutraal Europa, digitalisering, en infrastructuur.