Europese Commissie toont te weinig politieke ambitie in haar begrotingsvoorstel

Het voorstel van de Commissie voor het Europees meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 gaat niet ver genoeg en heeft niet genoeg politieke ambitie   dat was een van de belangrijkste conclusies op een conferentie van het EESC over dit onderwerp. Een snel akkoord over een adequate en naar behoren hervormde langetermijnbegroting zou wenselijk zijn.

De deelnemers aan de conferentie van het EESC erkenden de beperkingen bij het volgende MFK en juichten talrijke positieve aspecten van het voorstel van de Commissie toe, maar spraken ook hun ongenoegen uit over de groeiende kloof tussen de bezorgdheden en verwachtingen van de burgers en de beperkte institutionele macht en financiële middelen die momenteel aan de EU worden toegewezen. Deze kloof kan niet naar behoren worden aangepakt door het voorstel van de Commissie, vandaar de noodzaak om het te herzien.

Stefano Palmieri, voorzitter van de afdeling ECO van het EESC, drong er net als het Europees Parlement bij de EU-leiders op aan om het huidige plafond voor EU-uitgaven te verhogen tot 1,3 % van het bni.

Niet alleen de omvang, maar ook de structuur, de verdeling en het instrumentarium van de voorgestelde begroting stonden ter discussie. Daarover bestonden verschillende standpunten.

Hoewel de sprekers over het algemeen de toevoeging van nieuwe politieke prioriteiten toejuichten, vroegen zij om een grondige beoordeling van nieuwe beleidsinstrumenten in termen van geschiktheid en doeltreffendheid.

Nieuwe prioriteiten mogen geen afbreuk doen aan de toewijzing van financiële middelen aan al lang bestaande prioriteiten, namelijk het cohesiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid, ongeacht het feit dat deze beleidsterreinen naar behoren moeten worden hervormd.

Er werd ingestemd met strengere voorwaarden voor toegang tot EU-financiering en nieuwe instrumenten voor een stabiele EMU werden positief onthaald. De deelnemers plaatsten echter vraagtekens bij de ambitie en doeltreffendheid van de voorgestelde instrumenten en vroegen om meer details.

Tot slot waren de sprekers het erover eens dat het van het grootste belang is om vóór de informele Europese Raad in Sibiu en de parlementsverkiezingen in 2019 overeenstemming te bereiken over het MFK.

De conclusies van de conferentie zullen worden verwerkt in een EESC-advies dat in september 2018 in de voltallige vergadering van het EESC zal worden besproken. (jk)