Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Zoals u wellicht weet, heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité in mei zestig kaarsjes op zijn verjaardagstaart uitgeblazen en blikte het met trots terug op alle prestaties die het tot nu toe heeft geleverd. Bovendien heeft deze speciale datum ons ertoe aangezet na te denken over de rol en de toekomst van het EESC en over de plaats van het maatschappelijk middenveld in het Europa van vandaag en morgen, het Europa waarvan de kernwaarden moeten worden gehandhaafd en versterkt.

Voor in uw agenda

12/07/2018 Brussel

16e vergadering van de interne adviesgroep van de EU in het kader van de vrijhandelsovereenkomst EU-Korea

 

13/07/2018 Brussel

1e vergadering van de interne adviesgroep van de EU in het kader van de CETA EU-Canada

 

17/07/2018  Podgorica

11e vergadering van het Gemengd raadgevend comité voor het maatschappelijk middenveld EU-Montenegro

 

17/07/2018 Brussel

5e vergadering van het EU-Afrika-netwerk van economische en sociale belanghebbenden

Europa aan het werk

De video "Europa aan het werk" staat in het teken van het 60-jarig bestaan van het Europees Economisch en Sociaal Comité. Er worden concrete voorbeelden getoond van werkterreinen waarop het EESC en zijn leden in de loop der jaren een verschil hebben gemaakt in het leven van de Europese burgers.

In het kort

Oostenrijks voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie 2018

Van 1 juli tot 31 december 2018 vervult Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Als motto heeft de regering van bondskanselier Sebastian Kurz "Een Europa dat beschermt" gekozen. In het programma van het voorzitterschap is aandacht voor volgende thema's: veiligheid en migratie, behoud van concurrentiekracht door middel van digitalisering, stabiliteit in de buurlanden en toenadering van de westelijke Balkanlanden tot de EU. Onder het Oostenrijkse voorzitterschap wordt verder onderhandeld over de brexit. Vóór de definitieve uittreding van het Verenigd Koninkrijk, die op 29 maart 2019 is gepland, moeten alle nationale parlementen in de EU-lidstaten een definitief akkoord over de brexit ratificeren. Het voorzitterschap van de EU zal ook verder onderhandelen over het meerjarig financieel kader 2021-2027. Gernot Blümel, Oostenrijks minister voor de EU, zal op de julizitting van het EESC (11 en 12 juli 2018) te gast zijn om het werkprogramma voor te stellen en te antwoorden op vragen van de leden van het EESC. (eh)

Niemand mag achterblijven in de digitale revolutie

Dat was de belangrijkste boodschap van de conferentie over digitalisering in Oostenrijk op 19 juni, georganiseerd door het Europees Economisch en Sociaal Comité

Financiële diensten voor consumenten: het EESC krijgt steun voor zijn standpunten tijdens plaatselijk evenement in Spanje

De noodzaak om het vertrouwen van consumenten in grensoverschrijdende financiële diensten in Europa te verhogen teneinde het aandeel ervan – momenteel slechts 7 % van het totaal – te vergroten werd benadrukt tijdens een conferentie op 24 mei in de vertegenwoordiging van de Europese Commissie te Madrid, georganiseerd door EESC-lid Carlos Trias Pintó. Europarlementariër Othman Karas kondigde aan dat het Europees Parlement enkele van de belangrijkste voorstellen van het EESC zou overnemen in zijn eigen reactie op het door de Commissie voorgestelde Actieplan inzake financiële diensten voor de consument.

De uitfasering van steenkool in Europese regio's: het EESC neemt Duitsland onder de loep

Op 29 mei 2018 werd in Grevenbroich in Duitsland de eerste rondetafelconferentie over steenkoolregio's in transitie gehouden. Deze conferentie werd bijgewoond door een aantal EESC-leden, een vertegenwoordiger van de Commissie en een aantal plaatselijke belanghebbenden.

Het handboek voor het digitale tijdperk is nog niet geschreven, maar Europa heeft een plan nodig

Tijdens het Global Media Forum van Deutsche Welle van 11 tot en met 13 juni in Bonn heeft het EESC het onderwerp "digitalisering en ongelijkheid" aan de orde gesteld

Luis Planas, secretaris-generaal van het EESC, is benoemd tot minister in de Spaanse regering van Pedro Sánchez.

Op 6 juni jongstleden werd Luis Planas door premier Pedro Sánchez uitgenodigd om deel uit te maken van de Spaanse regering als minister van Landbouw, Visserij en Voeding. Met 35 jaar ervaring op het gebied van Europese aangelegenheden is hij een van de boegbeelden van de geschiedenis van de instellingen van de Europese Unie, niet alleen als diplomaat, hoge ambtenaar bij de Commissie, afgevaardigde in het Europees Parlement, maar ook als voorstander van een sterke, eensgezinde en solidaire Europese Unie. Volgens deze pleitbezorger van de Europese zaak bestaat er "geen alternatief voor de EU".

Madi Sharma van het EESC in top 100 van meest invloedrijke personen ter wereld inzake genderbeleid

Madi Sharma, lid van het EESC, is opgenomen in de top 100 van meest invloedrijke personen ter wereld inzake genderbeleid in 2018.

Pirkko Raunemaa, Fins lid van het EESC, is door de Finse tolken uitgeroepen tot Afgevaardigde van het jaar 2018.

Pirkko Raunemaa, Fins lid van de groep Diversiteit Europa van het EESC, heeft op 23 mei jl. in Brussel de prijs voor Afgevaardigde van het jaar ontvangen van de Finse tolken van de Europese Commissie.

Het EESC-voorzitterschap in uitgebreide samenstelling op bezoek in Krakau, Polen, in het spoor der herinnering

Voorzitter Luca Jahier en het voorzitterschap van het Europees Economisch en Sociaal Comité in uitgebreide samenstelling hebben van 10 tot 12 juni 2018 een bezoek gebracht aan Polen voor de startvergadering van het nieuwe voorzitterschap van het EESC.

Op 1 juli 2018 eindigt de ambtsperiode van Peter Lindvald-Nielsen als hoofd van de afdeling Communicatie

Tien jaar lang werkte Peter Lindvald-Nielsen samen met persvoorlichters en andere deskundigen op het gebied van grafische vormgeving, public relations en social media. Het was een tijd van pakkende titels, korte en lange artikelen, persberichten, politieke, sociale, culturele en gastronomische evenementen, hard werken, veel praten, maar vooral ook veel samen lachen. Peter's motto was: mensen verbind je door te lachen. Er is namelijk niets wat mensen méér bindt dan samen te lachen. Peter heeft onze taal verrijkt door ons aan te moedigen om JA te zeggen in plaats van NEE, niet over GELD UITGEVEN te spreken maar over INVESTEREN en het over OPLOSSINGEN te hebben in plaats van over PROBLEMEN.

Nieuwe publicaties

Digitale publicatie – Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) – 60 jaar inzet voor Europa

Het maatschappelijk middenveld in actie voor het Europa van morgen!

Het Comité werd in 1957 opgericht bij de Verdragen van Rome en hield zijn eerste zitting 60 jaar geleden, op 19 mei 1958. De geschiedenis van het Comité is sindsdien verbonden met die van het Europese integratieproces, een proces waar het Comité voor blijft ijveren.

Nieuws van het EESC

EESC viert 60-jarig bestaan en belooft daadkrachtige en visionaire acties voor een beter Europa

Tijdens zijn toespraak op 24 mei ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Europees Economisch en Sociaal Comité verklaarde EESC-voorzitter Luca Jahier dat het Comité vastbesloten is om niet op zijn lauweren te rusten en zette hij de koers uit voor de toekomstige activiteiten van het EESC op basis van zeven prioriteiten. Vooraanstaande EU-leiders zijn het tijdens een debat over de toekomst van Europa eens geworden dat de civiele ruimte essentieel is en moet blijven voor de Europese democratie.

Prijs voor het maatschappelijk middenveld 2018 over identiteiten, Europese waarden en cultureel erfgoed in Europa

De mondiale ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben het Europese project op de proef gesteld. Op de interne verdeeldheid, politieke onvrede en de drastische stijging van de migratie waren burgers en overheden op alle niveaus niet voorbereid, wat leidde tot een opleving van nationalistische retoriek en druk op de onderlinge solidariteit.

"Rechtstreekse betalingen moeten voorbehouden zijn aan actieve landbouwers," stelt het EESC in een oproep voor speciale ondersteuning van jonge landbouwers.

Het EESC pleit voor een krachtig en goed gefinancierd GLB en voor het optrekken van de EU-begroting tot 1,3 % van het bni, overeenkomstig de groei in de EU-economie. Het GLB moet op passende financiële middelen kunnen rekenen in verband met de lage inkomens van landbouwers en werknemers in de landbouw, de inflatie en het mogelijk tekort als gevolg van de brexit, en met bijkomende vereisten op het vlak van milieu en klimaatverandering.

Een Een shirt gemaakt van 27 gerecyclede flessen

Een succesvolle strategie inzake kunststoffen moet gericht zijn op doeltreffende onderwijs- en opleidingsmaatregelen om de eerbiediging van het dynamisch evenwicht van de biosfeer te bevorderen. Om kunststoffen beter recyclebaar te maken en de overgang naar een circulaire economie te versnellen, moeten prikkels met betrekking tot ontwerp en gedrag worden ingevoerd, alsook gemeenschappelijke technische en regelgevingsnormen.

Nieuwe arbeidsvormen vragen om meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Gezien de stijging van het aantal flexibele en atypische banen in de EU is het van het grootste belang dat de arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers transparanter en voorspelbaarder worden. Dat kan het best worden bereikt door sociale dialoog en collectieve onderhandelingen op nationaal niveau, zo stelt het EESC in zijn advies over het voorstel van de Commissie voor een richtlijn betreffende transparante arbeidsvoorwaarden.

Het btw-stelsel van de EU moet dringend worden aangepast aan de ontwikkelingen op de markt

Het EESC verwelkomt de voorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot het actieplan betreffende de btw, bedoeld om ten goede te komen aan de eindconsument, maar vraagt om enkele aanpassingen. Het EESC roept de lidstaten op alles in het werk te stellen om de voorgestelde hervormingen ten uitvoer te leggen en binnen een redelijk tijdbestek stappen te zetten naar het definitieve btw-stelsel.

Investeren in high-performance computing komt ons welzijn, concurrentievermogen en de werkgelegenheid ten goede

Het EESC steunt het initiatief van de Europese Commissie voor de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing en stelt dat deze belangrijke technologie zal helpen bij de aanpak van de meest uitdagende kwesties waarmee de samenleving op dit moment te maken heeft en uiteindelijk een gunstige uitwerking zal hebben op ons welzijn, ons concurrentievermogen en de werkgelegenheid.

De toekomst van de Westelijke Balkan moet een Europese toekomst zijn

Meer dan 100 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld hebben hun bijdrage aan de topontmoeting tussen de staatshoofden van de EU en de Westelijke Balkanlanden op 15 mei in Sofia goedgekeurd.

De deelnemers aan de conferentie op hoog niveau waren ervan overtuigd dat de uitbreiding van de EU, en met name de verspreiding van haar democratische waarden en rechtsnormen in de Westelijke Balkan, zowel de Westelijke Balkanlanden als de EU ten goede zal komen.

Handel, investeringen, sociale zekerheid en solidariteit – speerpunten van de zestiende Ronde Tafel EU-China

"De bijdrage van het maatschappelijk middenveld verrijkt het veelzijdige partnerschap tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China en leidt tot betere internationale betrekkingen," bevestigden EESC-voorzitter Luca Jahier en de vicevoorzitter van de Chinese sociaaleconomische raad, Yang Chongui, tijdens de zestiende Ronde Tafel tussen hun instellingen.

Een associatieovereenkomst tussen de EU en Mercosur is alleen mogelijk als dit voor beide partijen voordelig is

 De overeenkomst mag niet ten koste gaan van een sector, regio of land, benadrukt het Europees Economisch en Sociaal Comité

De Europese Unie is de grootste economie ter wereld en Mercosur de op vijf na grootste. Met de ondertekening van de associatieovereenkomst zijn er voor beide partijen aanzienlijke voordelen te behalen, aldus het Europees Economisch en Sociaal Comité in zijn advies Naar een associatieovereenkomst tussen de EU en Mercosur, aangenomen tijdens de zitting op 24 mei.

EU beleidsmakers: de Europese Unie mag bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie haar waarden niet uit het oog verliezen

Op de eerste top van belanghebbenden over kunstmatige intelligentie, die op 18 juni in Brussel werd georganiseerd door het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en de Europese Commissie, werd benadrukt dat de EU ervoor moet zorgen dat kunstmatige intelligentie veilig, onpartijdig en in overeenstemming met de Europese waarden is.

3e Europese Dag van ondernemingen in de sociale economie: het is tijd om erkend te worden en op te schalen

"Dit is het moment voor ondernemingen in de sociale economie om de Europese waarden uit te dragen, nu de EU voor enorme uitdagingen staat", zei Ariane Rodert, lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), bij de opening van de derde Europese Dag van ondernemingen in de sociale economie.

Negende editie EESC Civil Society Days: Het digitale tijdperk heeft menselijke vaardigheden en een passend wettelijk kader nodig

De Civil Society Days 2018 die op 24 en 25 mei bij het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) te Brussel door de verbindingsgroep zijn georganiseerd, stonden in het teken van Burgerschap, democratie en cultuur in een gedigitaliseerd Europa.

Regionale voordelen van energietransitie worden vaak over het hoofd gezien

Op 31 mei heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) een hoorzitting gehouden over de Energietransitie in de Europese regio's om de aandacht te vestigen op de regionale economische voordelen van de verschuiving naar een gedecentraliseerde en koolstofarme energievoorziening, een onderwerp dat tot nog toe weinig aandacht heeft gekregen ondanks het feit dat de transitie een duidelijke regionale dimensie heeft.

Europese Commissie toont te weinig politieke ambitie in haar begrotingsvoorstel

Het voorstel van de Commissie voor het Europees meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 gaat niet ver genoeg en heeft niet genoeg politieke ambitie  dat was een van de belangrijkste conclusies op een conferentie van het EESC over dit onderwerp. Een snel akkoord over een adequate en naar behoren hervormde langetermijnbegroting zou wenselijk zijn.

Nieuws van de groepen

Een studie naar de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten

door de groep Werknemers van het EESC

Een studie die is verricht door het Europees Sociaal Waarnemingscentrum voor het Europees Economisch en Sociaal Comité op verzoek van de groep Werknemers.

"Op de bres voor diversiteit"

door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Ik heb Auschwitz-Birkenau diverse keren bezocht, en iedere keer weer werd ik overweldigd door de verschrikkingen en de wreedheden die mensen hun medemensen kunnen aandoen. Maar er rijzen ook andere gevoelens, die van bezoek tot bezoek veranderen. Het viel misschien te verwachten en er werd ook inderdaad op gehoopt: het bezoek van het uitgebreide voorzitterschap van het EESC aan de concentratiekampen op 12 juni liet ons niet alleen nadenken over het verleden, maar juist ook over het heden en de toekomst.

De toekomst van Europa – Het perspectief van werkgevers

door de groep Werkgevers van het EESC

Consistenter, sterker verenigd en minder bureaucratisch – zo zien werkgevers de toekomst van Europa. Het bedrijfsleven blijft sterk voorstander van Europa en wil een actieve rol spelen bij het vormgeven van de toekomst van de EU. De deelnemers aan de conferentie over The Future of Europe – Employers' perspectives, die plaatsvond op 21 juni 2018 in Madrid, Spanje, gaven concrete voorbeelden van tekortkomingen in de EU en kwamen met oplossingen voor de toekomst.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

Klanken van de "Songs of Longing" markeren de zestigste verjaardag van het EESC

Het culturele evenement ter viering van de zestigste verjaardag van het EESC was zonder twijfel een uniek en gedenkwaardig artistiek evenement – een combinatie van cultuur en diverse aspecten van de creatieve industrie.