Vermindering van de vennootschapsbelasting stimuleert investeringen, blijkt uit recente studie

door de werkgeversgroep van het EESC

De vennootschapsbelasting is de meest schadelijke vorm van belastingheffing voor de economische groei. In tegenstelling tot de gangbare perceptie zijn de inkomsten uit de vennootschapsbelasting, uitgedrukt als percentage van het bbp, de afgelopen 40 jaar niet gedaald. Landen die hun effectieve vennootschapsbelastingtarieven de afgelopen jaren hebben verlaagd, hebben de daaropvolgende jaren een investeringsgroei doorgemaakt. Dit zijn enkele van de bevindingen van een recente studie die het Europees Economisch en Sociaal Comité op verzoek van de werkgeversgroep heeft laten uitvoeren.

Een hoog vennootschapsbelastingtarief kan de bedrijfsactiviteit belemmeren doordat bepaalde investeringsprojecten onrendabel worden, wat leidt tot een kleinere belastinggrondslag en dus lagere belastinginkomsten. Een stijging van het belastingtarief voor directe buitenlandse investeringen (DBI's) met één procentpunt leidt tot gemiddeld 3,7 % minder DBI's.

Onderzoek toont ook aan dat een verlaging van de vennootschapsbelasting niet noodzakelijkerwijs een aderlating voor de overheidsfinanciën zijn, maar in feite vrijwel kostenneutraal kan zijn. In zes landen heeft een verlaging van de vennootschapsbelastingtarieven tot een stijging van de inkomsten geleid. Lagere vennootschapsbelastingen betekenen meer groei: een verlaging van het belastingtarief met 10 procentpunt kan de jaarlijkse groei met 1 à 2 procentpunt doen toenemen.

"De studie moet dienen als een nuttig en betrouwbaar instrument voor de discussie over belastingen. Dit is in de huidige gang van zaken in de Europese Unie zeer nuttig, aangezien de publieke perceptie van hoe bedrijven (en met name multinationals) worden belast, door populisten wordt vertekend en uitgebuit", aldus Krister Andersson, vicevoorzitter van de werkgeversgroep. De studie levert gegevens en concrete voorbeelden aan om deze verkeerde voorstelling te weerleggen.

Hoewel de belastingtarieven de afgelopen veertig jaar aanzienlijk zijn gedaald, liggen de inkomsten uit de vennootschapsbelasting als percentage van het bbp nog steeds op een vergelijkbaar niveau als in de jaren tachtig. De inkomsten uit de vennootschapsbelasting maken doorgaans zo'n 2 à 3 % van het bbp uit, terwijl de gecombineerde inkomsten uit loonbelasting, btw en inkomstenbelasting meer dan 30 % bedragen.

De studie kan worden opgevraagd op de EESC-website via volgende link: https://europa.eu/!NB43bP (lj)