Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Beste lezers,

Eind juni liep het Roemeense voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie af. Zoals steeds brengt het nieuwe halfjaar ook een nieuw voorzitterschap met zich mee. Voor de derde keer in zijn geschiedenis zal Finland het roulerende voorzitterschap bekleden, dit keer onder het motto “Een duurzaam Europa, een duurzame toekomst”. Ik ben er vast van overtuigd dat Finland grote inspanningen zal leveren om het mondiale leiderschap van de EU op het gebied van klimaat concreet gestalte te geven.

Voor in uw agenda

22 juli 2019, Athene, Griekenland

Luca Jahier, spreker bij de Griekse Economische en Sociale Raad

23-24 juli 2019

Openbare hoorzitting en onderzoeksmissie: Vormgeven aan de EU-agenda voor de rechten van gehandicapten 2020-2030 
 

In het kort

EESC trekt naar Spanje om de impact van nieuwe economische modellen op de eengemaakte markt te beoordelen

Een EESC-delegatie had onlangs in Malaga (Spanje) een ontmoeting met vertegenwoordigers van vakbonden, ngo's en lokale overheden in het kader van een studie waarin de langetermijngevolgen van nieuwe economische modellen op het economische model van de EU worden beoordeeld.

Gabriele Bischoff, voormalig voorzitter van de werknemersgroep van het EESC, verkozen voor het Europees Parlement

Gabriele Bischoff, die tot voor kort de werknemersgroep van het Europees Economisch en Sociaal Comité voorzat, is in het Europees Parlement gekozen als lid van de S&D-fractie. Ze had zich verkiesbaar gesteld als lid van de Duitse SPD voor het kiesdistrict Berlijn.

 

Dilyana Slavova neemt deel aan een vergadering op hoog niveau over EU-steun aan Tunesië

Dilyana Slavova, voorzitter van de afdeling Externe Betrekkingen van het EESC, heeft op 3 juli deelgenomen aan een internationaal evenement van het EESC over “The social and solidarity economy in Tunisia: the role and support of the EU” (“De sociale en solidaire economie in Tunesië: rol en steun van de EU"). Andere sprekers op hoog niveau waren Samir Taïeb, minister van Landbouw van Tunesië, en Michael Koehler, directeur van het directoraat Zuidelijk Nabuurschap van de Europese Commissie.

Nieuws van het EESC

EESC dringt aan op een sociaal rechtvaardige energietransitie en op een permanente dialoog met de burgers

Het EESC heeft tijdens de zitting van juni een debat gehouden met commissaris Maroš Šefčovič over de toekomst van de Europese energie-unie en zijn standpunt uiteengezet ten aanzien van de voorgestelde EU-strategie voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op lange termijn.

EESC dringt er bij de EU-leiders op aan de internationale rol van de euro te versterken

In een onlangs goedgekeurd advies heeft het EESC de EU-leiders verzocht extra inspanningen te leveren om de internationale rol van de euro te versterken. Een sterkere euro zou bijdragen tot het welzijn van EU-burgers en -bedrijven, gemeenschappelijke waarden handhaven en gemeenschappelijke belangen bevorderen, meent het EESC.

Macroregionale strategieën: EESC dringt aan op verbeteringen

In een verkennend advies roept het EESC op tot betere macroregionale strategieën en presenteert het een aantal beleidsvoorstellen om hun potentieel ten volle te benutten.

“Grand Départ” van de Ronde van Frankrijk - EESC organiseert evenement over schone mobiliteit

Op 3 juli werd bij het EESC ter gelegenheid van de “Grand Départ” van de Ronde van Frankrijk een boek voorgesteld over de succesvolle Italiaanse wielrenner en oorlogsheld Gino Bartali in aanwezigheid van de auteur, de journalist Alberto Toscano. Bij deze gelegenheid werd ook een debat over schone mobiliteit gehouden.

Media moeten paternalistische beeldvorming over mensen met een handicap overboord gooien

Gelet op de vaak eenzijdige voorstelling van mensen met een handicap, doordrongen van medelijden, mythes en misvattingen, alsmede het nog steeds ontoereikende aanbod van voorlichtings- en amusementsprogramma's die ‘volledige toegankelijkheid’ bieden, hebben de Europese media nog een lange weg te gaan om op een waarheidsgetrouwe en inclusieve manier te berichten over mensen met een handicap.

Essentiële diensten moeten voor iedereen toegankelijk zijn

Een betere tenuitvoerlegging van de Europese pijler van sociale rechten, met bijzondere nadruk op de bevordering van essentiële diensten, was een van de onderwerpen op de agenda van de junizitting, waar de leden hun goedkeuring hechtten aan een initiatiefadvies hierover van Raymond Hencks en Krzysztof Balon.

Oproep aan EU-leiders om van Europa de wereldleider op het vlak van duurzame ontwikkeling te maken

De nationale sociaal-economische raden (SER's) en het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) kwamen op 13 en 14 juni in Rome bijeen om hun rol in de duurzame ontwikkeling van Europa en de Europese pijler van sociale rechten te bespreken. Naar aanleiding hiervan richtten ze een boodschap aan de Europese leiders.

EU moet beter kunnen optreden tegen schendingen van de rechtsstaat

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft de EU opgeroepen om een proactievere aanpak te omarmen tegen het toenemende aantal schendingen van de rechtsstaat in de EU, aangezien het risico bestaat dat deze schendingen uitmonden in een ernstige crisis van de democratie en de fundamentele rechten en vrijheden.

EESC steunt klimaatmaatregelen van het Finse voorzitterschap

Finland heeft op 1 juli het voorzitterschap van de EU overgenomen. Topprioriteit van het Finse voorzitterschap is de EU te verbinden tot aanzienlijke emissiereducties om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Het EESC zal de inspanningen van het nieuwe voorzitterschap op het gebied van klimaat steunen en zich blijven inzetten voor een gunstig EU-kader voor klimaatinitiatieven van burgers en gemeenschappen.

Nieuws van de groepen

Vermindering van de vennootschapsbelasting stimuleert investeringen, blijkt uit recente studie

door de werkgeversgroep van het EESC

De vennootschapsbelasting is de meest schadelijke vorm van belastingheffing voor de economische groei. In tegenstelling tot de gangbare perceptie zijn de inkomsten uit de vennootschapsbelasting, uitgedrukt als percentage van het bbp, de afgelopen 40 jaar niet gedaald. Landen die hun effectieve vennootschapsbelastingtarieven de afgelopen jaren hebben verlaagd, hebben de daaropvolgende jaren een investeringsgroei doorgemaakt. Dit zijn enkele van de bevindingen van een recente studie die het Europees Economisch en Sociaal Comité op verzoek van de werkgeversgroep heeft laten uitvoeren.

Groep Werknemers van het EESC debatteert over werkgelegenheid, convergentie en sociale rechten in Roemenië

Door de groep Werknemers van het EESC

De groep Werknemers heeft op 25 juni in Boekarest, Roemenië, een buitengewone vergadering gehouden over arbeidsrechten en sociale convergentie: een Europa van gemeenschappelijke waarden. Oliver Röpke, voorzitter van de groep Werknemers, feliciteerde het Roemeense voorzitterschap met enkele resultaten die van cruciaal belang waren voor de verbetering van het leven van werknemers, zoals de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit en de richtlijnen inzake het evenwicht tussen werk en privéleven en transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden.

Arno Metzler, voorzitter van de groep Diversititeit Europa, neemt deel aan de algemene vergadering van de UNAF

door de groep Diversiteit Europa van het EESC

De Franse nationale bond van gezinsverenigingen (UNAF) heeft op 22 en 23 juni in Reims zijn algemene vergadering gehouden. De heer Metzler was hiervoor uitgenodigd door mevrouw Basset, vicevoorzitter van de UNAF en lid van groep III. De belangrijkste onderwerpen van het debat waren de participatieve democratie en de rol van intermediaire organen.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

Het EESC viert de Finse cultuur met bijzonder avondprogramma

Ter gelegenheid van de start van het Finse voorzitterschap van de Raad van de EU organiseert het EESC op 17 juli een Finse avond. Het evenement wordt opgeluisterd met authentieke muziek en dans van Finse bodem.