Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft de EU-lidstaten opgeroepen om een gunstig klimaat voor filantropie te scheppen in overeenstemming met de vrijheden en grondrechten van de EU, en beveelt aan dat zij filantropie erkennen en bevorderen als een vorm van maatschappelijke toewijding aan het algemeen belang.

In het eerste advies van het EESC dat volledig in het teken staat van filantropie wordt ook aanbevolen dat het vereenvoudigen van grensoverschrijdende filantropische activiteiten een prioriteit moet zijn voor zowel de EU als de lidstaten. Het EESC heeft er echter op gewezen dat filantropie geen vervanging kan zijn voor een welvaartsstaat en krachtige socialezekerheidsstelsels die gebaseerd zijn op fiscale rechtvaardigheid en een effectief werkgelegenheidsbeleid. In de plaats daarvan moeten deze versterkt en verder ontwikkeld worden, hetgeen ook de capaciteit van filantropische organisaties zou verbeteren om de leemten op te vullen en de financiering aan te vullen in niches waar overheidssteun ontbreekt. "Wij zijn ons ten volle bewust van de complementariteit en innovatieve toegevoegde waarde die filantropie voor de sociale samenhang kan betekenen door gemeenschappelijke waarden te stimuleren en onze samenleving veerkrachtiger te maken", aldus Petru Sorin Dandea, rapporteur van het advies. Filantropisch handelen moet transparant blijven en dit moet moeten worden bevorderd door veiligheidsmaatregelen op nationaal en EU-niveau, zo benadrukte hij. Uit de cijfers blijkt dat filantropie in Europa de afgelopen drie decennia snel is gegroeid. De bijdragen aan filantropie in Europa bedragen ten minste 87,5 miljard EUR per jaar, en dit is slechts een voorzichtige schatting. (ll)