Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Laten we aan de slag gaan en succesformules uitwerken voor de toekomst van Europa

Beste lezers,

Met plezier schrijf ik dit eerste artikel als nieuwe voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité. In die functie heb ik de eer om aan het hoofd te staan van het EESC in de periode waarin dat 60 jaar bestaat, wat wij tijdens onze zitting van 24 mei zullen vieren.

Als u dit leest, zullen we de laatste voorbereidingen treffen voor dit bijzondere evenement. De viering van ons 60-jarig bestaan biedt uiteraard de kans om terug te blikken op de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van het EESC, maar we hebben al eerder besloten dat we deze gelegenheid met name zullen aangrijpen om vooruit te kijken.

Voor in uw agenda

4/06/2018 Brussel
3e Europese Dag van ondernemingen in de sociale economie
18/06/2018 Brussel
EESC-stakeholdersbijeenkomst over kunstmatige intelligentie
11/7/2018 – 12/7/2018 Brussel
EESC-zitting

In het kort

De Open Dag: een unieke kans om te ontdekken hoe het EESC werkt

Het Europees Economisch en Sociaal Comité opende op zaterdag 5 mei 2018 ter gelegenheid van de Dag van Europa zijn deuren voor het grote publiek. Het Comité presenteerde zijn werkzaamheden, met bijzondere aandacht voor cultuur, aangezien 2018 het Europees Jaar van het cultureel erfgoed is.

Jordanië is belangrijke partner voor de stabiliteit in het nabuurschap van de EU

Een delegatie van het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 26 en 27 maart in Amman een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van het lokale maatschappelijk middenveld en overheidsfunctionarissen. De gesprekken die tijdens het bezoek werden gevoerd concentreerden zich op de problemen waaronder het land gebukt gaat als gevolg van het gebrek aan stabiliteit in de regio. De delegatie van het EESC erkende de noodzaak van internationale steun en gedetailleerde maatregelen, omdat het land de afgelopen jaren een totaalaanpak heeft ontwikkeld voor de massale instroom van vluchtelingen, van wie de meesten de oorlog in Syrië ontvluchten.

Maatschappelijk middenveld van EU en Georgië bespreekt de situatie van kmo’s en de voedselveiligheid in Georgië

De meest recente vergadering van het Platform voor het maatschappelijk middenveld EU-Georgië vond plaats op 22 maart in Tbilisi. De leden van het Platform bespraken de tenuitvoerlegging van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië en keurden een gezamenlijke verklaring goed. Het Platform uitte zijn tevredenheid over de aankondiging eerder die maand van een mogelijke nieuwe opzet voor bilaterale sectorale samenwerking op een hoger niveau tussen de EU en Georgië. Ook sprak het zijn steun uit voor de visumvrije regeling voor korte verblijven, waar reeds een groot aantal Georgische burgers gebruik van heeft kunnen maken.

Platform voor het maatschappelijk middenveld EU-Oekraïne bezorgd over lagelonentrends in Oekraïne

Het Platform voor het maatschappelijk middenveld EU-Oekraïne dringt er in Kiev op aan om in diverse sectoren consistentere hervormingen door te voeren en absolute prioriteit te geven aan het bestrijden van lage lonen en armoede. Deze kwesties kwamen aan de orde tijdens de zesde bijeenkomst van het platform in Brussel, waar de leden discussieerden over de voortgang van de tenuitvoerlegging van de associatieovereenkomst EU-Oekraïne, over de rol van salarisniveaus bij het terugdringen van armoede en het effect daarvan op de arbeidsmigratie, en over de klimaatverandering.

Servië en EU moeten inspanningen opvoeren zodat toetreding in 2025 haalbaar blijft

Het gemengd raadgevend comité EU-Servië is op 12 april bijeengekomen in Brussel. De leden van het GRC bespraken de huidige stand van zaken en het werk dat nog gedaan moet worden in de onderhandelingen over de toetreding van Servië tot de EU, en namen een slotverklaring aan. Daarin werd erkend dat Servië een van de twee kandidaat-lidstaten op de Westelijke Balkan is die het verst gevorderd zijn.

Nog altijd discriminatie en etnische profilering van Roma in Europa

De grootste minderheid in Europa, die uit meer dan tien miljoen mensen bestaat, wordt in veel lidstaten van de Europese Unie nog altijd gediscrimineerd en gemarginaliseerd. Mensenrechten-ngo's en EU-beleidsmakers die bijeenkwamen bij het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) waarschuwden dat de politie in veel gevallen nog altijd gebruikmaakt van etnische profilering tegen Roma. Tijdens de derde Europese Week van de Roma, die van 8 tot en met 12 april door de EU-instellingen in Brussel werd gehouden, vond een openbare hoorzitting plaats over het aanpakken van zigeunerhaat in etnische profilering. 

Forum van het maatschappelijk middenveld vraagt concrete stappen om genderloonkloof te dichten en arbeidsnormen te verbeteren

Het Forum van het maatschappelijk middenveld voor de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea heeft op 11 april in Seoul zijn zesde vergadering gehouden onder leiding van de covoorzitters Lee Ho-Geun en Georgi Stoev. Zij benadrukten in hun gezamenlijke verklaring dat de onzekere geopolitieke omstandigheden nieuwe uitdagingen creëren voor de betrekkingen tussen de EU en Zuid-Korea. Ze riepen op om in de regio gedeelde waarden en belangen te bevorderen en het partnerschap tussen de EU en Zuid-Korea beter te laten aansluiten op de verwachtingen van de burgers.

Nieuwe publicaties

"Wat het EESC voor u kan betekenen" - nieuwe uitgave beschikbaar

Deze publicatie is gericht op het grote publiek en geeft een beknopt overzicht van het Comité en zijn unieke rol op het gebied van raadpleging, dialoog en consensus tussen vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De nadruk ligt op de opdracht, de leden, het presidium, de werking en de verwezenlijkingen van het Comité.
 

Digitale publicatie – Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) – 60 jaar inzet voor Europa

Het maatschappelijk middenveld in actie voor het Europa van morgen!

Het Comité werd in 1957 opgericht bij de Verdragen van Rome en hield zijn eerste zitting 60 jaar geleden, op 19 mei 1958. De geschiedenis van het Comité is sindsdien verbonden met die van het Europese integratieproces, een proces waar het Comité voor blijft ijveren.

Nieuws van het EESC

Burgers staan centraal in het debat over de toekomst van Europa

Op 5 en 6 mei heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité, als vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld, zijn deuren geopend voor het “Europees burgerpanel” waaraan werd deelgenomen door een honderdtal burgers die representatief zijn voor de verscheidenheid van de 27 lidstaten (dus zonder het Verenigd Koninkrijk).

Integratie van de Westelijke Balkanlanden moet een topprioriteit van de EU blijven

Uitbreiding van de EU, en met name de verspreiding van haar democratische waarden en rechtsnormen naar de Westelijke Balkan, is in het belang van zowel de Westelijke Balkanlanden als de EU, benadrukt het Europees Economisch en Sociaal Comité in zijn advies over Economische en sociale samenhang en Europese integratie van de Westelijke Balkan dat tijdens zijn zitting van 19 april is goedgekeurd.

Voortbestaan Europese maritieme technologie hangt af van resoluut standpunt van de EU

EESC-advies roept op tot een krachtig, op wederkerigheid gebaseerd industrie- en productiebeleid

"De Europese Commissie moet een krachtig, op wederkerigheid gebaseerd industrie- en productiebeleid aannemen, anders zal onze Europese maritieme technologie de concurrentie van Aziatische scheepswerven niet overleven", waarschuwde Marian Krzaklewski, rapporteur van het EESC-advies over de LeaderSHIP-strategie, dat werd goedgekeurd tijdens de zitting van 19 april. 

Sociale triple A-rating voor EU vereist politieke wil en voldoende financiering

Het EESC dringt erop aan dat er voldoende financiële middelen worden uitgetrokken voor de Europese pijler van sociale rechten. Verbeteringen in de lidstaten en een stevige budgettaire basis en meer investeringen en lopende uitgaven zijn nodig om de sociale pijler tot werkelijkheid te maken.

Het EESC schetst verdere maatregelen voor een stabiele, welvarende en veerkrachtige EMU

Het EESC is er rotsvast van overtuigd dat de EMU in dit stadium nog niet veerkrachtig en stabiel genoeg is om toekomstige crises doeltreffend het hoofd te bieden. Het Comité pleit voor de voltooiing van de EMU en dringt er bij besluitvormers op aan om een bredere en vlottere politieke overeenkomst te bereiken over de weg naar het uiteindelijke doel: een diepe en daadwerkelijke EMU.

Buitenlandse directe investeringen vereisen screening om de nationale veiligheid en openbare orde in de EU te beschermen

Foreign Direct Investment

Buitenlandse directe investeringen vormen een belangrijke bron van groei, banen en innovatie en zijn sinds jaar en dag een essentiële voorwaarde voor een positieve economische en sociale ontwikkeling van de Europese Unie. Maar er zijn ook potentiële risico's voor de nationale veiligheid verbonden aan buitenlandse directe investeringen, en een passend kader voor de screening van deze investeringen is noodzakelijk.

Het EESC pleit voor een Europese energie-unie met inspraak en voordelen voor alle EU-burgers

Het EESC steunt de doelstellingen van de energie-unie en moedigt de Europese samenleving aan om zich volledig in te zetten voor dit project. De energie-unie is niet alleen relevant voor sectoraal beleid zoals energie, vervoer en klimaat, maar biedt een aantal kansen om Europa democratischer, samenhangender, concurrerender en rechtvaardiger te maken. Een doeltreffende energiedialoog met het maatschappelijk middenveld op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau is hiervoor essentieel.

Bestrijding van stereotypen: misschien wel het beste wapen in de strijd voor gelijke beloning

Het EESC steunt de Commissie bij haar inspanningen om de loonkloof van 16,3 % tussen mannen en vrouwen in de EU te dichten, maar stelt verdere maatregelen voor: zo zou bijzondere nadruk moeten worden gelegd op het bestrijden van oude sociale en culturele stereotypen die bepalend zijn voor de keuzen van vrouwen op het gebied van onderwijs en carrière.

Versterking van de Europese energienetwerken is een must voor de energie-unie

Om de Europese energie-unie tot stand te brengen is er behoefte aan sterkere, onderling verbonden energienetten. Alleen met goed ontwikkelde en geïntegreerde energienetten kunnen de Europese energiesystemen aan hun doelstelling voldoen, d.w.z. de Europese burgers op concurrerende wijze voorzien van betaalbare, veilige en duurzame energie.

Hoogwaardige leerlingplaatsen in Europa: inspraak voor leerlingen

Bij de opzet van leerlingstelsels zou ook moeten worden voorzien in actieve deelname van de mensen die er rechtstreeks bij betrokken zijn: de leerlingen en hun organisaties. Dat is de belangrijkste opmerking van het EESC bij het voorgestelde kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen, dat volgens het EESC zal helpen om in de hele EU de lat hoger te leggen.

Bij de ontwikkeling van nieuwe vormen van mobiliteit mogen de belangen van EU-burgers niet uit het oog worden verloren

 mobility

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) dringt er bij de Commissie op aan de toegankelijkheid van nieuwe, schonere en betaalbare vormen van mobiliteit fors te verbeteren voor de consument en krachtiger financiële steunmaatregelen in te voeren voor het openbaar vervoer.

Oproep tot echte burgerparticipatie op Dag van het Europees burgerinitiatief

Zes jaar na de introductie van het Europees burgerinitiatief – en nadat met name het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en andere instellingen herhaaldelijk opbouwende kritiek op het initiatief hadden geleverd en meermalen hadden opgeroepen tot verbetering ervan – heeft de Europese Commissie eindelijk wijzigingen van dit belangrijke instrument van de participatiedemocratie voorgesteld.

Anders denken over plastic: een sterk wetgevingskader en haalbare alternatieven zijn nodig om gedrag te veranderen

Plastic is momenteel wereldwijd een van de belangrijkste milieuproblemen aan het worden. De beelden van de zogenaamde "Pacific Trash Vortex" – ook bekend als de vuilnisbelt van de Stille Oceaan – een plastic eiland groter dan Mexico dat op die oceaan drijft als gevolg van het overmatig gebruik, de verspilling en het gebrek aan recycling van plastic – hebben veel mensen wakker geschud en hebben ons ertoe aangezet om anders te gaan denken over de manier waarop we plastic gebruiken. Nu de situatie dringend wordt, wil de EU het over een andere boeg gooien en het ontwerp, de productie, het gebruik en de recycling van plastic producten veranderen. Zij heeft daarom op 16 januari 2018 een Europese strategie voor plastic in de circulaire economie goedgekeurd.

Nieuws van de groepen

EESC staat stil bij de 75e gedenkdag van de opstand in het getto van Warschau

door de groep Werkgevers van het EESC

Met een minuut stilte stond de voltallige vergadering van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) stil bij de opstand in het getto van Warschau – de grootste joodse gewapende revolte van de Tweede Wereldoorlog – die 75 jaar geleden plaatsvond.

Tijd voor verandering binnen groep III

Sinds 18 april is Arno Metzler officieel voorzitter van groep III, voor de mandaatsperiode 2018-2020.

Hij heeft sinds 1983 een eigen advocatenkantoor in Duitsland, en vertegenwoordigt sinds 2002 de Duitse vrije beroepen in het EESC. Voordat hij groepsvoorzitter werd, was hij als vicevoorzitter verantwoordelijk voor het MKB, vrije beroepen en het reglement van orde.

Werk, nieuwe vormen van werk en arbeidsvoorwaarden

 door de groep Werknemers

De werkgelegenheidscijfers staan voortdurend op de voorpagina's. Maar bijna net zo belangrijk als hoeveel mensen er aan het werk zijn, is onder welke voorwaarden ze werken. Dit is met name van belang in het licht van de meest recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de toename van het aantal atypische arbeidscontracten. Zo zijn arresten van het EHvJ nodig geweest om vast te stellen dat bijvoorbeeld Uberchauffeurs werknemers zijn en geen freelancers.