Door de groep Werknemers van het EESC

“De sociale agenda moet centraal staan in ieder programma om Europa na COVID-19 weer op te bouwen. We moeten ons richten op een grondige hervorming van het stabiliteits- en groeipact en op het vaststellen van een gouden regel die landen ruimte biedt voor investeringen in de sociale infrastructuur”, aldus de voorzitter van de groep Werknemers Oliver Röpke.

Röpke introduceerde het webinar van het EESC en de groep Werknemers, dat draaide om de vraag hoe we een eerlijker Europa kunnen opbouwen om het hoofd te bieden aan de nasleep van de coronapandemie. Het webinar werd georganiseerd met steun van Isabel Caño, EESC-vicevoorzitter voor communicatie. Röpke benadrukte dat solidariteit, duurzaamheid en bescherming en participatie van de werknemers de uitgangspunten van elk herstelplan moeten zijn.

Voor de deelnemers aan het webinar – onder wie de Europese commissaris voor werkgelegenheid, Nicolas Schmit, de voorzitter van de S&D-fractie van het Europees Parlement, Iratxe García, en de secretaris-generaal van het EVV, Luca Visentini – stond vast dat we na deze crisis van Bijbelse proporties, waarin duizenden mensen niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien, niet meer op de oude voet kunnen doorgaan.

Commissaris Nicolas Schmit benadrukte dat het herstelplan gericht moet zijn op economische en sociale convergentie en belangrijke doelstellingen moet omvatten, zoals de Green Deal en de Digital Deal, alsook instrumenten om de risico’s op armoede en werkloosheid te beperken, zoals SURE, dat nationale regelingen voor werktijdverkorting ondersteunt met leningen, een jongerengarantie en initiatieven voor minimumlonen op EU-niveau, in nauwe samenwerking met de sociale partners.

De voorzitter van de S&D-Fractie, Iratxe García, wees erop dat het meer dan ooit noodzakelijk is om een ambitieus akkoord te bereiken over het MFK, zodat de weg wordt vrijgemaakt voor een uitgebreid herstelplan op basis van de sociale pijler en de SDG’s. Zij pleitte ervoor om de EU meer bevoegdheden op het gebied van het gezondheidsbeleid te geven, met name om Europa weerbaarder te maken tegen dit soort pandemieën: “We hebben een Europese gezondheidsunie nodig”.

Luca Visentini, secretaris-generaal van het EVV, waarschuwde dat het uitstellen van belangrijke initiatieven die de Commissie vóór de pandemie had opgezet (bijv. de Green Deal, de sociale pijler en een rechtvaardige digitale transitie), zoals bepleit door het bedrijfsleven en de financiële sector om zich “op essentiële zaken te concentreren”, het herstel op losse schroeven kan zetten. Ook een terugkeer naar strenge begrotingsdiscipline is om dezelfde reden uit den boze. (mg)