Het EESC vraagt om de werkgelegenheidsrichtsnoeren 2020 aan te passen in het licht van de COVID-19-pandemie

Het EESC is ingenomen met het voorstel van de Commissie inzake herziene werkgelegenheidsrichtsnoeren voor de lidstaten, maar vraagt om de richtsnoeren aan te passen om rekening te houden met de dreigende werkgelegenheids- en sociale crisis als gevolg van de COVID-19-uitbraak en zo de nadelige gevolgen van die uitbraak op de Europese arbeidsmarkten te helpen opvangen.

Het EESC is van mening dat voor dit jaar bij wijze van uitzondering de mogelijkheid moet worden overwogen een aanvullend buitengewoon of noodrichtsnoer in te voeren dat de EU-landen zou helpen om hun arbeidsmarktbeleid aan te passen aan de huidige ongekende omstandigheden.

In een dergelijk noodrichtsnoer voor werkgelegenheid in het kader van COVID-19 zouden verwijzingen kunnen worden opgenomen naar efficiënte tijdelijke maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van de crisis te verzachten, zoals werktijdverkortingsregelingen, inkomenssteun, verlenging van betaald ziekteverlof of bevordering van werken op afstand met inachtneming van de verantwoordelijkheid van werkgevers voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.

De voorstellen van het EESC werden naar voren gebracht in een advies over het voorstel van de Europese Commissie voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, dat vlak voor de uitbraak van COVID-19 werd gepubliceerd. Het EESC-advies werd goedgekeurd tijdens de zitting die op 7 mei op afstand werd gehouden. 

“De economische schok als gevolg van de COVID-19-crisis kan ernstige en langdurige gevolgen hebben voor de Europese arbeidsmarkten. Een sterke sociale dialoog is van essentieel belang voor elk werkgelegenheidsbeleid en er moet meer worden gedaan om de sociale dialoog te vergemakkelijken en te bevorderen, zowel op nationaal als op Europees niveau," aldus Ellen Nygren, algemeen rapporteur voor het advies. (ll)