Hoe kijkt de burger ertegenaan? – Aflevering 6: Alle hens aan dek voor ondernemingen in de COVID-19-crisis

In deze aflevering laat hoteleigenaar en horecavertegenwoordiger Marc Van Muylders zien welke rampzalige gevolgen COVID-19 heeft voor het toerisme en de hotelsector. Milena Angelova, vicevoorzitter van het EESC verantwoordelijk voor Begrotingsaangelegenheden en secretaris-generaal van de Bulgaarse Vereniging voor industrieel kapitaal (BICA), legt uit hoe het EESC zijn knowhow ter beschikking stelt aan Europese ondernemingen die worstelen met de crisis. Amandine Crespy, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Université Libre de Bruxelles en gastdocent aan het Europacollege in Brugge, bespreekt de algemenere plannen van de EU om Europese ondernemingen te helpen de storm te doorstaan.

Dessine-moi ...

In de rubriek “Dessine-moi ...” vertellen leden wat zij meemaken en hoe zij aankijken tegen de huidige situatie, nu de tijd lijkt stil te staan. Zo hebben Christa Schweng, Anne Demelenne, Baiba Miltovica, Gonçalo Lobo Xavier, Georgios Dassis en Cillian Lohan ons een uniek inkijkje gegeven in wat hen bezighoudt. Wij bedanken hen voor hun bijdrage.

Alle artikelen zijn te lezen via de volgende link: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/eesc-info/062020#a79969

Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Sinds het begin van de lockdown hebben we het moeilijk. De tijd lijkt stil te staan en we zitten opgesloten, ver van elkaar. We vragen onze naasten en onze collega's om goed voor zichzelf te zorgen en wensen hun een goede gezondheid toe. Onze levens zijn kwetsbaar. De pandemie kan op elk moment toeslaan. Dit is een wereldwijd probleem en vergt dan ook een wereldwijde aanpak.

Voor in uw agenda

10-11 juni 2020, Brussel

Plenaire zitting van het EESC

Dessine - moi...

Gonçalo Lobo Xavier: Ik zal nooit meer de kans laten schieten om iemand te omhelzen

Het ondenkbare is gebeurd. Plots is alles anders en lijkt niets nog hetzelfde als voorheen. Wij leven in uitzonderlijke omstandigheden en we moeten veerkrachtig zijn zodat we adequaat kunnen reageren en sterk hieruit kunnen komen.

Anne Demelenne: De pandemie heeft aangetoond hoe kwetsbaar ons systeem is

Mijn man en ik hebben de lockdown in alle kalmte doorgemaakt bij ons thuis. Mijn man behoort tot de risicogroep en wij hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen.

Cillian Lohan: wat essentieel is, onttrekt zich aan het oog

Ik zit in mijn hoeve bij de zee. Ondanks de afgelegen ligging heb ik een goede internetverbinding. Elke ochtend prijs ik me gelukkig om langs de kustlijn te kunnen wandelen, kijkend naar de zee, in het besef dat het volgende stukje land New York is, bijna 5 000 kilometer verderop, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Ik ervaar mijn comfort als een groot privilege.

Christa Schweng: wat ikzelf van corona heb geleerd

Toen onze regering op (vrijdag!) 13 maart besloot om het land vanaf maandag de 16e op slot te doen, veranderde in Wenen plots de hele sfeer. Wanneer je in die laatste dagen in je eigen vertrouwde omgeving rondliep, bekroop je een vreemd gevoel, alsof iedereen elkaar argwanend bekeek.

Georges Dassis: wie we ook zijn, in ons eentje zijn we niet opgewassen tegen de gevaren die op ons afkomen

Toen ik op 11 maart 2020 thuiskwam uit Brussel kon ik me niet voorstellen in welke ongeziene situatie ik zou belanden.

Het begon met een niet mis te verstane aanbeveling van het EODY (Grieks instituut voor de volksgezondheid): mensen die terugkomen uit het buitenland moeten 14 dagen in thuisquarantaine.

Baiba Miltovica: Consumenten in tijden van COVID-19

Het coronavirus is een van de grootste beproevingen die de Europese Unie ooit heeft doorgemaakt. De verspreiding van het virus zal de economieën van de EU-lidstaten blijven treffen, wat niet alleen grote bedreigingen inhoudt voor het bedrijfsleven en de werkgelegenheid, maar ook voor consumenten. Dit heeft overheden ertoe aangezet buitengewone maatregelen te nemen om mensen te beschermen.

Bekijk de videoverklaring van het EESC over COVID-19

Samen vertegenwoordigen wij het maatschappelijk middenveld op Europees niveau. Ondanks de lockdown blijven we ons actief inzetten om ervoor te zorgen dat de stem van maatschappelijke organisaties wordt gehoord. Samen staan we sterk in onze pogingen de controle over ons leven terug te krijgen. We zullen alles doen wat nodig is. De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor onze samenleving. Geen enkele regering kan zo’n crisis alleen oplossen.

Nieuws van het EESC

EESC viert de Dag van Europa voor de allereerste keer online

De Dag van Europa werd dit jaar bij het Europees Economisch en Sociaal Comité op afstand gevierd. Net als alle andere Europese instellingen kon het EESC zijn traditionele open dag op 9 mei vanwege de uitbraak van COVID-19 niet door laten gaan. In plaats daarvan bood het een aantal inspirerende online-activiteiten aan.

EESC-voorzitter Luca Jahier pleit voor een gezondheidsunie

Een volwaardige gezondheidsunie moet een belangrijke prioriteit worden voor de toekomst. Tijdens het allereerste EESC-webinar ooit, op 24 april 2020, zei EESC-voorzitter Luca Jahier dat de tijd rijp is om de Europese integratie een nieuwe stap voorwaarts te laten maken. De EU moet in de gezondheidssector een gemeenschappelijke respons bieden op de huidige coronacrisis door voort te bouwen op wat er tijdens de voorgaande weken is gedaan en met een duidelijke visie verder te gaan.

Coronavirus-webinars van het EESC: De EU en Afrika – een gezamenlijke strijd tegen de COVID-19-pandemie

Op 29 april heeft het EESC een webinar georganiseerd over de betrekkingen tussen de EU en Afrika, die als een van de belangrijkste prioriteiten van de Commissie voor de komende jaren worden beschouwd en nu worden bedreigd door de COVID-19-pandemie. De deelnemers waren het erover eens dat de consolidatie van de toeleveringsketens en een overeenkomst om de buitenlandse schuldenlast van de Afrikaanse landen te verlichten, belangrijke kwesties zijn.

EESC-voorzitter Luca Jahier vindt dat we Europa weer veilig moeten maken

Een veilig Europa moet na de COVID-19-pandemie prioriteit nummer 1 zijn voor de toekomst van de EU. In een gezamenlijk webinar van de Italiaanse Nationale Raad voor Economie en Arbeid (CNEL) op 15 mei 2020 pleitte EESC-voorzitter Luca Jahier voor een gemeenschappelijk gezondheidsbeleid van de EU.

De EU moet ontvolking bestrijden met krachtig gezins- en werkgelegenheidsbeleid

Nu zijn aandeel in de wereldbevolking tot een historisch dieptepunt is gezakt en een nieuwe babyboom weinig waarschijnlijk lijkt, zal Europa als het zijn bevolkingsafname wil kenteren moeten kiezen voor een brede benadering waarbij werkgelegenheid wordt gestimuleerd en een sterk economisch en sociaal beleid wordt omarmd waarmee het vertrouwen van de burgers in de toekomst kan worden teruggewonnen.

Het EESC vraagt om de werkgelegenheidsrichtsnoeren 2020 aan te passen in het licht van de COVID-19-pandemie

Het EESC is ingenomen met het voorstel van de Commissie inzake herziene werkgelegenheidsrichtsnoeren voor de lidstaten, maar vraagt om de richtsnoeren aan te passen om rekening te houden met de dreigende werkgelegenheids- en sociale crisis als gevolg van de COVID-19-uitbraak en zo de nadelige gevolgen van die uitbraak op de Europese arbeidsmarkten te helpen opvangen.

Overheden moeten meer investeren in een leven lang leren

De EU-lidstaten moeten meer investeren in een leven lang leren, met bijzondere aandacht voor volwassenenonderwijs, en moeten meer middelen uittrekken voor leren in niet-formele en informele omgevingen, omdat daar soft skills zoals kritisch denken en teamwork en persoonlijke eigenschappen zoals leiderschap en nieuwsgierigheid tot ontwikkeling kunnen komen

Klimaatvluchtelingen maken meer dan de helft van alle migranten uit, maar genieten weinig bescherming

Jaarlijks raken tot driemaal zoveel mensen ontheemd door natuurrampen als door gewapende conflicten of andere vormen van geweld en in veel gevallen is de internationale migratie die wij nu zien, begonnen als weergerelateerde binnenlandse ontheemding.

Overgangsverordening dringend nodig om agrarische wereld zekerheid te bieden

Het EESC is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een overgangsverordening ter ondersteuning van Europese landbouwers, die een soepele transitie van de huidige naar de volgende GLB-periode moet waarborgen. De begrotingsplanningsperiode voor het huidige GLB loopt op 31 december 2020 af en in de geldende verordeningen is niet vastgelegd hoeveel de Uniesteun en nationale maxima voor het volgende jaar bedragen. Daarom moeten er dringend maatregelen worden genomen om voor zekerheid en continuïteit te zorgen in de steunverlening aan Europese landbouwers.

Veel succes, Jasmin!

Na drie jaar bij de persdienst te hebben gewerkt vertrekt Jasmin Kloetzing nu naar de groep “Diversiteit Europa”. Wij wensen haar veel succes en hopen dat ze mooie ervaringen zal opdoen.

Het allerbeste Jasmin,

de persdienst

Nieuws van de groepen

Help bedrijven de corona-crisis te overleven!

Door de groep Werkgevers van het EESC

Om de economische en sociale schade als gevolg van de COVID-19-crisis te beperken hebben we een reeks maatregelen nodig – eerst om het hoofd te bieden aan de noodsituatie, en vervolgens om over te gaan tot herstel en wederopbouw. De meest dringende stap is nu het redden van bedrijven en banen.

Webinar van de groep Werknemers van het EESC - #RebuildEU

Door de groep Werknemers van het EESC

“De sociale agenda moet centraal staan in ieder programma om Europa na COVID-19 weer op te bouwen. We moeten ons richten op een grondige hervorming van het stabiliteits- en groeipact en op het vaststellen van een gouden regel die landen ruimte biedt voor investeringen in hun sociale infrastructuur”, aldus de voorzitter van de groep Werknemers Oliver Röpke.

Nog een crisis als laatste wake-upcall! De allerlaatste?

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Alain Coheur

Financiële, economische, sociale, voedsel-, migratie-, veiligheids- en milieucrises... en nu uiteindelijk... de gezondheidscrisis. Met angst als drukmiddel worden we van de ene crisis in de andere geduwd, en wordt de wereld bewust verlamd door de onwil om het economisch ontwikkelingsmodel kritisch tegen het licht te houden. Met dit model is jarenlang prioriteit gegeven aan financiële belangen, waarbij openbare diensten zijn geprivatiseerd en de sociale bescherming is verzwakt.