EU moet duidelijk strategie opstellen over de verbindingen tussen de EU en Azië

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft tijdens zijn zitting van maart een advies aangenomen over de gezamenlijke mededeling "Versterken van de banden tussen Europa en Azië – Bouwstenen voor een EU-strategie", die in september 2018 is uitgebracht door de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de EU. Het EESC ziet deze mededeling als een enorme gemiste kans: de mededeling bevat vele strategische hiaten, geeft weinig blijk van ambitie en bevat nauwelijks een diepgaande visie over de ontwikkeling van de relaties en verbindingen van de EU met Azië.  

Het EESC is van mening dat de belangrijkste aspecten van de economische en geopolitieke situatie niet worden benoemd en dat de grote diversiteit en complexiteit van Azië niet duidelijk wordt erkend. Het EESC wijst "met grote bezorgdheid" minstens 17 gebieden aan waar geen of weinig aandacht wordt besteed aan cruciale actuele ontwikkelingen die zowel de EU als Azië aangaan.

Een van de hiaten die in het advies wordt benoemd, is dat er in de mededeling geen melding wordt gemaakt van het Chinese "Belt and Road"-initiatief, een ontwikkelingsstrategie van de Chinese regering, dat wordt gezien als een sterke aanwijzing dat China een grotere rol op het wereldtoneel wil spelen en zijn invloedssfeer wil uitbreiden. Het EESC acht het absoluut noodzakelijk dat de EU een formeel antwoord op dit initiatief formuleert.

Het EESC betreurt ook dat er in de mededeling niet wordt verwezen naar bestaande dialogen van het maatschappelijk middenveld tussen de EU en Azië, met name de voornaamste maatschappelijke controleorganen die op grond van deze belangrijke handelsovereenkomsten zijn overeengekomen. Zoals de rapporteur van het advies, Jonathan Peel, opmerkt, is er geen pasklare oplossing voorhanden en kan Azië niet op dezelfde manier worden benaderd als de EU. De rapporteur merkt echter ook op dat de EU "meer moet doen om de harten in Azië te winnen" en dat de mededeling teleurstellend weinig melding maakt van mensenrechten, de rechtsstaat, goed bestuur en democratisering. (dgf)