Hormoonontregelende stoffen: geharmoniseerde wetgeving zal Europese burgers meer bescherming bieden

Hormoonontregelende stoffen zijn bijzonder zorgwekkend en dus moet het gebruik ervan worden aangepakt met coherente en geharmoniseerde EU-wetgeving. Het EESC pleit voor een consistente en globale strategie die op wetenschappelijke inzichten gebaseerd is en een actieplan met duidelijke doelstellingen en termijnen omvat.

Het EESC acht het noodzakelijk dat een volledige geschiktheidscontrole van de huidige wetgeving wordt uitgevoerd, met inbegrip van de sociale en economische impact, om de werkelijke stand van zaken in kaart te brengen.

"De huidige wetgeving is gefragmenteerd en soms onsamenhangend door een gebrek aan coördinatie. We moeten een samenhangend wetgevingskader scheppen waarmee we het gebruik van hormoonontregelende stoffen op coherente, consistente en wetenschappelijke wijze kunnen aanpakken. Dat gebruik moet op het voorzorgbeginsel berusten en dus in overeenstemming zijn met de concrete bepalingen die reeds zijn vastgesteld voor biociden en pesticiden," aldus Brian Curtis, rapporteur van het EESC-advies over Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen, dat in maart werd goedgekeurd. Voorts moet een langetermijnstrategie worden aangevuld met een realistisch actieplan waarin doelstellingen en termijnen zijn vastgelegd.

Het EESC stelt voor om een financieel mechanisme in te stellen dat zowel bedrijven als werknemers ondersteuning biedt tijdens de overgangsperiode.

Het maatschappelijk middenveld kan een doorslaggevende rol spelen bij de ontwikkeling of ondersteuning van nationale bewustmakingscampagnes door informatie over EU-maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de Europese burgers door te geven en onderwijs en opleiding te stimuleren. (sma)