Het EESC legt een blauwdruk voor de toekomst van Europa voor

De blauwdruk wordt door voorzitter Jahier op 9 mei in Sibiu gepresenteerd

De EU moet de afstand tot de burgers verkleinen en de wereldleider worden op het gebied van duurzame ontwikkeling, zegt het EESC in een stellig advies over de toekomst van de EU. Het Comité pleit voor een nieuwe EU-strategie met een alomvattende en sectoroverschrijdende aanpak, toegespitst op de behoeften van de Europese burgers en op duurzaamheid. Het formuleert in dat verband beleidsaanbevelingen rond elf prioriteiten. Een nieuwe overkoepelende strategie voor de uitvoering van de Agenda 2030 moet worden ondersteund door een ambitieuze EU-begroting.

De beleidsaanbevelingen van het EESC hebben betrekking op elf prioriteiten. Op het gebied van governance moet de EU er volgens het EESC op toezien dat haar interne en externe beleid samenhangend is en aansluit bij de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, waarbij ook de beginselen van efficiëntie en evenredigheid in acht worden genomen.

Wat de prioriteit "Europa van de burgers" betreft, pleit het EESC voor maatregelen om de burgerparticipatie in de beleidsvorming van de EU verder te versterken, om de steun van de burgers voor en hun vertrouwen in het integratieproces van de EU terug te winnen.

Ook betere communicatie over het EU-beleid moet een prioriteit zijn in de nieuwe strategie. Substantiële, geloofwaardige en actuele informatie kan burgers onder meer beter bewust helpen maken van de verwezenlijkingen van de EU en de meerwaarde van gemeenschappelijk optreden.

Op het vlak van duurzame ontwikkeling moet de toekomstige strategie ertoe bijdragen om de internationale verbintenissen van de EU op het gebied van klimaat, biodiversiteit en water na te komen. Dit betekent dat de strategie minstens de integrale en onmiddellijke uitvoering van de Overeenkomst van Parijs moet waarborgen en een billijke en duurzame overgang naar een hoog niveau van hernieuwbare-energievoorziening moet bespoedigen.

De elf prioriteiten omvatten ook een sterke sociale dimensie die moet bijdragen tot meer convergentie binnen de EU, bijvoorbeeld door meer en betere investeringen in onderwijssystemen op alle niveaus. De ontwikkeling van een gemeenschappelijke, alomvattende en evenwichtige aanpak van het migratiebeleid moet ook een doelstelling zijn.

Ten slotte moeten Europese bedrijven wereldwijd nog sterker hun rol opnemen als actoren van duurzame ontwikkeling. Door duurzaamheid te omarmen zijn bedrijven het best in staat om de digitale transformatie in goede banen te leiden en zo een drijvende kracht achter innovatie en creativiteit te blijven. Duurzame economie impliceert vrije en eerlijke handel, specifieke regels voor openbare goederen en diensten en een rechtvaardige belastingheffing.

EESC-voorzitter Luca Jahier zal op de conferentie over de toekomst van Europa de desbetreffende blauwdruk van het EESC voorleggen. Het evenement Perspectives of Contemporary Developments vindt tevens in het kader van de top op 9 mei in Sibiu plaats.

Voor een korte samenvatting van de blauwdruk van het EESC voor de toekomst van Europa, zie:europa.eu/!wY47tn. (jk)