Op 25 maart heeft het EESC een merendeels positief standpunt ingenomen ten aanzien van het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de verordening van de Raad betreffende het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (EUSF) naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus.

Hoewel het EESC zich in zijn standpuntnota volledig achter de voorgestelde uitbreiding van het toepassingsgebied van het SFEU schaart, is het van mening dat de middelen die aan dit financieringsinstrument worden toegewezen volstrekt ontoereikend zijn en dat ook de financiële bepalingen ervan tekortschieten.

De enige optie is het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds van de EU uit te breiden tot ernstige noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid en ervoor te zorgen dat bepaalde maatregelen die worden genomen om de door deze pandemie veroorzaakte crisis het hoofd te bieden, in aanmerking komen voor financiering”, aldus EESC-voorzitter Luca Jahier. “Maar de hoeveelheid geld die hiervoor wordt uitgetrokken, moet in verhouding staan tot de omvang van de noodsituatie om effect te kunnen sorteren.”

Het EESC stelt voor om de subsidiabiliteitscriteria te versoepelen, zodat landen hun burgers kunnen beschermen tegen besmetting.

Hoewel het EESC zeer te spreken is over de verhoging van de voorschotten, alsook over het voornemen van de Commissie om in totaal veel meer geld vrij te maken voor voorschotten uit het Fonds, heeft het hierbij toch enkele bedenkingen.

Gezien de omvang van de crisis waarmee we te maken hebben, zal het voorgestelde bedrag aan voorschotten niet voldoende zijn en lijkt ook het totale bedrag dat wordt vrijgemaakt voor voorschotten uit het Fonds volstrekt ontoereikend”, aldus Stefano Palmieri, algemeen rapporteur van het EESC.

Volgens het EESC moet er meer worden gedaan om snel te reageren op een volksgezondheidscrisis als deze en zo vlug mogelijk de financiële middelen ter beschikking te stellen voor steun aan de lidstaten.

Tot slot zouden de lidstaten relevante maatschappelijke organisaties moeten betrekken bij het aanvragen van steun uit het EUSF. (jk)