Financiering van de Europese pijler van sociale rechten

door de groep Werknemers van het EESC

Het is de hoogste tijd om de solidariteit weer in ere te herstellen en een halt toe te roepen aan nationalisme, racisme en kortzichtig beleid in Europa.

De Europese Pijler van sociale rechten is van fundamenteel belang voor de verbetering van de arbeids- en loonvoorwaarden en de sociale bescherming in Europa, het evenwicht tussen werk en privéleven en de verbetering van de sociale normen en de convergentie tussen de EU-lidstaten met inbegrip van collectieve onderhandelingen en toegang tot sociale diensten.

Zonder geld echter zal de situatie er niet op vooruitgaan: een effectieve tenuitvoerlegging van de pijler in de lidstaten is alleen mogelijk als zij over voldoende financiële middelen beschikken om te investeren in sociaal beleid en zo rechten en beginselen om te zetten in specifieke beleidsinitiatieven.

Er is dan ook een belangrijke rol weggelegd voor mechanismen zoals het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor strategische investeringen, evenals voor een eerlijker belastingstelsel en de invoering van een gulden regel op grond waarvan bepaalde sociale investeringen   onder meer in onderwijs en infrastructuur bij de berekening van het overheidstekort buiten beschouwing worden gelaten, zodat de sociale investeringen kunnen worden opgetrokken zonder de begrotingsregels te overtreden. 

Het EESC heeft op dit moment een advies in de pijplijn over de financiering van de Pijler van sociale rechten, waarin het vanuit diverse invalshoeken bekijkt hoe een en ander kan en moet worden bereikt; zo moet meer worden geïnvesteerd, met name via de middelen die in het meerjarig financieel kader voor de periode na 2020 zijn gereserveerd voor het ESF, het EFSI en andere EU-fondsen. Het advies vormt een aanvulling op het huidige debat over het volgende financieel kader, dat van invloed zal zijn op het welslagen van het beleid inzake sociale convergentie. (prp/mg)