De toekomst van werk - de vaardigheidskloof dichten is cruciaal

In het advies over de toekomst van werk, dat goedgekeurd werd tijdens de zitting van maart, verzocht het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) de lidstaten om zich te richten op onderwijs en opleidingen en hun onderwijssystemen aan te passen aan de behoeften van de arbeidsmarkten die momenteel snelle en drastische veranderingen ondergaan, veroorzaakt door de nieuwe digitale en industriële revolutie.

Volgens bepaalde studies zullen technologische veranderingen leiden tot aanzienlijke verstoringen van de werkgelegenheid en de bedrijfsmodellen in bepaalde sectoren, waarbij 9 % van de banen het gevaar loopt te worden vervangen als gevolg van automatisering. Nog eens 25 % van de banen kan worden omgevormd, waarbij de helft van hun taken wordt geautomatiseerd. Tegelijkertijd zullen nieuwe banen gecreëerd worden en men verwacht dat negen op de tien toekomstige banen digitale vaardigheden zullen vereisen.

Volgens het EESC zijn goed basisonderwijs, kwalitatieve opleidingen, levenslang leren, bijscholing en omscholing van alle werknemers nodig om in de toekomst de kansen op werk te benutten.

Het EESC zei dat het bezorgd was om de toekomst van kwetsbare groepen in Europa, waartoe laagopgeleiden behoren. Het EESC verzocht de Commissie de nodige stappen te zetten om te voorkomen dat die groep gemarginaliseerd wordt ten gevolge van hun onvermogen om de snelle veranderingen bij te houden.

Het advies over de toekomst van werk, dat opgesteld werd op verzoek van het Bulgaarse voorzitterschap van de EU, werd gepresenteerd tijdens de conferentie over “De vaardigheidskloof dichten voor meer groei en werkgelegenheid – standpunt van het bedrijfsleven”, die gehouden werd op 22 maart in Sofia. (ll)