Het EESC roept op om de vaart erin te houden bij de tenuitvoerlegging van de bankenunie

Carlos Trias Pinto and Daniel Mareels

Het EESC dringt erop aan dat de door de Europese Commissie voorgestelde maatregelen met betrekking tot de voltooiing van de bankenunie en het versterken van de EMU onverwijld worden uitgevoerd.

De bankenunie is van vitaal belang voor de EMU aangezien dit mechanisme de financiële stabiliteit en territoriale integriteit van de EU ten goede zal komen, en het risico op het versnipperen en afbrokkelen van de markt in toekomstige crises zal tegengaan. Het EESC onderschrijft dan ook de voorstellen van de Commissie.

"We zijn voorstander van de nieuwe benadering voor een meer gefaseerde tenuitvoerlegging van de derde pijler van de bankenunie, het Europees depositogarantiestelsel. Hiermee kunnen de tot dusver niet-geslaagde onderhandelingen een nieuwe impuls krijgen", aldus Daniel Mareels, corapporteur voor het advies van het EESC ter zake. "Bij het uitvoeringsproces moet de vaart erin worden gehouden."

Het EESC steunt de maatregelen die erop zijn gericht de eerste twee pijlers van de bankenunie te versterken en te consolideren. Bovendien is het EESC van mening dat aanvullende inspanningen om de risico's in de financiële sector te beperken en te delen, kunnen helpen om de derde pijler te verwezenlijken, en dat ook deze inspanningen moeten worden voortgezet.

"Resterende uitstaande bedragen aan niet-renderende leningen en de mogelijke toename hiervan moeten met voorrang worden afgehandeld", aldus rapporteur Carlos Trias Pintó. "We dringen er voorts op aan dat het volledig functioneren van het Europees Monetair Fonds zo snel mogelijk wordt gerealiseerd ter ondersteuning van het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds."

Het EESC raadt voorts aan om optimale aandacht te besteden aan de nationale depositogarantiestelsels tijdens de herverzekeringsfase, en om tot een concretere en formelere beslissing te komen bij aanvang van de medeverzekeringsfase, op basis van een zo breed mogelijke consensus.

Tot slot dient de financiële sector zich ertoe te verbinden de SDG's voor 2030 en de in Parijs gemaakte afspraken na te komen, en dienen alle financiële actoren zich op betrouwbare wijze en op gelijke voet in te zetten voor de financiering van de reële economie. (jk)