Wat niet mag in de echte wereld, moet ook een no-go zijn in de virtuele wereld

Het EESC ziet de Commissiemededeling De bestrijding van illegale online-inhoud als eerste stap in de goede richting, maar verzoekt de Commissie programma's op te stellen en doeltreffende maatregelen te nemen om te voorzien in een stabiel en samenhangend rechtskader voor de efficiënte verwijdering van illegale online-inhoud. 

"De verspreiding van illegale inhoud moet in de kiem worden gesmoord", aldus Bernardo Hernández Bataller, rapporteur voor het advies over illegale inhoud/onlineplatforms dat op 14 maart 2018 is goedgekeurd.

Het EESC raadt dan ook tevens aan om speciale aandacht te besteden aan de ontwikkeling, verwerking en verspreiding van inhoud van zuiver informatieve aard die – op het eerste gezicht – legaal lijkt, maar waar illegale inhoud achter verscholen gaat.

Daarnaast moet er aandacht uitgaan naar alles wat met big data te maken heeft en naar de voordelen die het gebruik van deze gegevens oplevert voor onlineplatforms.

"Het publiceren van illegale inhoud, haatzaaiende uitlatingen of het aanzetten tot terrorisme, mag niet worden gebagatelliseerd. Er moeten scherpere maatregelen worden getroffen om dergelijk materiaal te vermijden, te bestrijden en te verwijderen. Dit is ook belangrijk om minderjarigen te kunnen beschermen", aldus de heer Bataller.

Het EESC is van mening dat onlineplatforms de gebruikers zelf instrumenten moeten bieden om nepnieuws aan de kaak te stellen, zodat zij andere gebruikers kunnen waarschuwen dat de juistheid van de inhoud wordt aangevochten.

Gezien de impact die digitale platforms nu al op ons dagelijks leven hebben en de risico's die zij met zich meebrengen, is het van essentieel belang dat er in heel Europa duidelijke en geharmoniseerde wetgeving over bestaat. (sma)