Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Beste lezers,

Het einde van mijn mandaat komt nu heel dichtbij. Als voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om terug te blikken op de EESC-activiteiten van de afgelopen tweeënhalf jaar die er uitspringen.

Terwijl de mensen steeds kritischer tegenover Europa staan, heeft het Comité in deze periode duidelijk laten zien het overleg met het Europese maatschappelijk middenveld te willen uitbreiden en verdiepen, zodat de standpunten die het inneemt een goede afspiegeling vormen van het Europese maatschappelijk middenveld in al zijn diversiteit.

Voor in uw agenda

23/04/2018 Brussel
De voorgestelde Europese dialoog over klimaatmaatregelen van niet-overheidsactoren in de praktijk
05/05/2018 Brussel
Dag van Europa
23/05/2018 - 24/05/2018 Brussel
zitting EESC en viering van het 60-jarig bestaan van het EESC
24/05/2018 - 25/05/2018 Brussel
Civil Society Days 2018

In het kort

“Energiedagen van het EESC" – Een sterkere betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij het debat over het Europees energiebeleid

Sociale rechtvaardigheid en participatie van het maatschappelijk middenveld moeten centraal staan in de energiebesprekingen op alle niveaus, van lokaal tot Europees. De Energiedagen van het EESC vonden plaats op 7 en 8 maart 2018 in Brussel. Onderwerp van discussie was de huidige stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen in het Europees energiebeleid.

VN-Ecosoc bijeenkomst: EESC steunt burgerparticipatie en goed openbaar bestuur

De voorbereidende vergadering van Ecosoc eind maart in Praag stond in het teken van het belang van burgerparticipatie, goed openbaar bestuur en inclusieve instellingen voor de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en de Agenda 2030.

Nieuwe publicaties

Europa vorm geven – recente successen van het EESC

Onlangs is een brochure van het EESC verschenen getiteld "Shaping Europe – recent EESC achievements, 2018 edition" (Europa vorm geven – recente successen van het EESC, editie 2018).

Deze publicatie is zowel bestemd voor het grote publiek als voor de andere Europese instellingen en geeft een overzicht van de werkzaamheden die het EESC de afgelopen jaren heeft verricht op de belangrijkste Europese beleidsterreinen, ofwel ten aanzien van economische, sociale, internationale en milieuvraagstukken.

Nieuws van het EESC

Dank u, voorzitter Dassis en vicevoorzitters Lobo Xavier en Smyth!

'Een verenigd, democratisch, solidair, vreedzaam en welvarend Europa dat dicht bij zijn bevolking staat'

Georges Dassis, EESC-voorzitter 2015-2018

Het EESC steunt het overzicht van de komende strategie inzake kunstmatige intelligentie van Commissaris Ansip

De rapporteur van het EESC voor Kunstmatige Intelligentie, (KI) Catelijne Muller, zegt dat de strategie, zoals die uiteengezet werd op 15 maart door Commissaris Ansip tijdens de zitting van het EESC, volledig aansluit bij de oproep van het Comité aan de EU om mondiaal een voortrekkersrol te spelen bij de vaststelling van het kader voor de verantwoorde ontwikkeling en inzet van KI.

De toekomst van werk - de vaardigheidskloof dichten is cruciaal

In het advies over de toekomst van werk, dat goedgekeurd werd tijdens de zitting van maart, verzocht het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) de lidstaten om zich te richten op onderwijs en opleidingen en hun onderwijssystemen aan te passen aan de behoeften van de arbeidsmarkten die momenteel snelle en drastische veranderingen ondergaan, veroorzaakt door de nieuwe digitale en industriële revolutie.

“Het EBI moet een krachtig instrument voor burgerparticipatie worden”

Het Europees burgerinitiatief (EBI) dient ter bevordering van actief burgerschap alsook van participatieve democratie en kan het democratische tekort van de EU helpen terugdringen. Daarnaast is het een instrument dat Europeanen rond een bepaald doel kan verenigen en zo het gevoel van Europese identiteit kan versterken. Wil het volledige potentieel ervan echter benut kunnen worden, dan moet het EBI gepaard gaan met dialoog en een passend effect sorteren.

Wat niet mag in de echte wereld, moet ook een no-go zijn in de virtuele wereld

Het EESC ziet de Commissiemededeling De bestrijding van illegale online-inhoud als eerste stap in de goede richting, maar verzoekt de Commissie programma's op te stellen en doeltreffende maatregelen te nemen om te voorzien in een stabiel en samenhangend rechtskader voor de efficiënte verwijdering van illegale online-inhoud. 

Het EESC roept op om de vaart erin te houden bij de tenuitvoerlegging van de bankenunie

Carlos Trias Pinto and Daniel Mareels

Het EESC dringt erop aan dat de door de Europese Commissie voorgestelde maatregelen met betrekking tot de voltooiing van de bankenunie en het versterken van de EMU onverwijld worden uitgevoerd.

Het EESC dringt aan op herbevestiging van het Europees sociaal model

RAPPORTEUR SPEAKING

Om de toenemende ongelijkheden in de Europese samenleving terug te dringen, zou er rekening gehouden moeten worden met sociale duurzaamheid in alle EU-beleidsmaatregelen en zou het Europees sociaal model opnieuw bevestigd moeten worden als een garantie op sociale bescherming voor alle burgers in het tijdperk van digitalisering en mondialisering, zei het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) tijdens de zitting in maart.

Europese Consumentendag 2018: Consumenten hebben online betere bescherming nodig

Optimale bescherming van de onlineconsument: dit was het onderwerp van de 20e Europese Consumentendag, een op 20 maart in Sofia gehouden gezamenlijk evenement van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en de sociaal-economische raad van Bulgarije.

Het vierde Europees Migratieforum is gericht op de integratie van migranten op de arbeidsmarkt

Het door het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en de Commissie georganiseerde Europees Migratieforum 2018 had als hoofdthema de uitdagingen en kansen die zich voordoen bij het steunen van migranten bij hun integratie op de EU-arbeidsmarkt. Er kwamen meer dan 120 organisaties uit het maatschappelijk middenveld, vertegenwoordigers van lokale en nationale overheden en van EU-instellingen bijeen.

Een hartelijk welkom voor de nieuwe hoofdredacteur

Ewa Haczyk-Plumley is sinds 3 april 2018 het nieuwe hoofd van de Persdienst van het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Nieuws van de groepen

De vaardigheidskloof dichten – standpunt van het bedrijfsleven

door de groep Werkgevers van het EESC

Het dichten van de vaardigheidskloof is een multidimensionale taak waarvoor niet alleen onderwijs- en opleidingsstelsels moeten worden aangepast, maar ook een mentaliteitsverandering nodig is. Aangezien veranderingen elkaar heden ten dage rap opvolgen, is het niet gemakkelijk om precies te bepalen aan welke vaardigheden in de toekomst behoefte zal zijn. We moeten allemaal aanvaarden dat we ons in de toekomst permanent moeten blijven bijscholen om ons constant te kunnen aanpassen aan de veranderende behoeften van de arbeidsmarkt. Dit zijn enkele van de conclusies die werden getrokken tijdens de conferentie “De vaardigheidskloof dichten voor meer groei en werkgelegenheid - standpunt van het bedrijfsleven”, die op 22 maart 2018 in Sofia, Bulgarije, werd gehouden.

Financiering van de Europese pijler van sociale rechten

door de groep Werknemers van het EESC

Het is de hoogste tijd om de solidariteit weer in ere te herstellen en een halt toe te roepen aan nationalisme, racisme en kortzichtig beleid in Europa.

De Europese Pijler van sociale rechten is van fundamenteel belang voor de verbetering van de arbeids- en loonvoorwaarden en de sociale bescherming in Europa, het evenwicht tussen werk en privéleven en de verbetering van de sociale normen en de convergentie tussen de EU-lidstaten met inbegrip van collectieve onderhandelingen en toegang tot sociale diensten.

Hoe kunnen duurzame groei en cohesie in kwetsbare regio's worden gestimuleerd?

door de groep Diverse werkzaamheden van het EESC

Op 6 maart heeft de groep Diverse werkzaamheden in het kader van het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de EU haar buitengewone bijeenkomst in Sofia gehouden. Het was het laatste evenement van de groep onder het voorzitterschap van Luca Jahier.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

Open dag – 5 mei 2018

Op zaterdag 5 mei 2018 opent het EESC samen met de andere Europese instellingen zijn deuren voor het publiek om de Dag van Europa te vieren.