Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft een conferentie op hoog niveau gehouden waarbij het vooraanstaande actoren op het gebied van gehandicaptenbeleid heeft samengebracht om de nieuwe strategie van de EU ter zake te bespreken. Deze strategie, die nog in de steigers staat, zal naar verwachting het komende decennium voor miljoenen EU-burgers met een handicap een enorme impact hebben op alle fronten van hun leven.

Doel van deze conferentie, getiteld "Vormgeving van de EU-agenda voor de rechten van gehandicapten 2020-2030", was om de aanbevelingen en voorstellen van het EESC voor de nieuwe strategie te presenteren, maar ook om een platform te bieden voor het uitwisselen van ideeën die als input kunnen dienen voor de strategie die de Europese Commissie begin 2021 hoopt af te ronden.

Nu er een nieuwe Commissie en een nieuw Parlement zijn aangetreden en er binnenkort een nieuwe meerjarenbegroting zal worden vastgesteld, is dit het ideale moment om een nieuwe strategie voor personen met een handicap uit te stippelen. “Door zijn advies uit te brengen was het EESC de eerste instelling die een bijdrage heeft geleverd aan het debat dat de Commissie hierover heeft opgestart,” aldus Isabel Caño Aguilar, vicevoorzitter van het EESC, verantwoordelijk voor communicatie, bij de opening van de conferentie.

Terwijl hij de voorstellen van het EESC presenteerde, zei Yannis Vardakastanis, rapporteur voor het EESC-advies en voorzitter van het Europees Gehandicaptenforum (EDF), dat de nieuwe agenda veel uitgebreider en ambitieuzer moet zijn dan de huidige.

Het EESC wil dat de nieuwe strategie volledig in overeenstemming is met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD), de agenda voor duurzame ontwikkeling 2030 en de Europese pijler van sociale rechten. Om een optimaal resultaat te bereiken, zouden de lidstaten via het Europees Semester moeten worden aangespoord om een eigen strategie voor personen met een handicap te ontwikkelen.

De heer Vardakastanis beklemtoonde dat het belangrijk is om gehandicaptenorganisaties een stem te geven bij het bedenken en uitvoeren van beleidsmaatregelen in het kader van de agenda voor de rechten van gehandicapten.

Helena Dalli, commissaris voor Gelijkheid, zei dat de Commissie de nieuwe agenda zal baseren op de resultaten van de lopende evaluatie van de huidige strategie, waardoor burgers met een handicap in het dagelijks leven rechtvaardiger zullen worden behandeld.

De Commissie verwacht de evaluatie van de huidige strategie tegen juli 2020 klaar te hebben en dan op basis van de ontwerpagenda formeel overleg te plegen over de nieuwe strategie, die zij in samenwerking met andere instellingen en partners zal uitvoeren. Zodra alle feedback is verzameld, zal de Commissie in het eerste trimester van 2021 de Mededeling over de nieuwe strategie inzake handicaps publiceren. (ll)