Beste lezers,

Tijdens de meest recente EU-top in februari werd verwacht dat de leiders flinke stappen zouden zetten in de richting van een akkoord over de langetermijnbegroting, het meerjarig financieel kader. Diepe verdeeldheid belemmerde hen echter om een compromis te bereiken.

Wordt er geen overeenstemming bereikt, dan riskeren we opnieuw verlamming, die we ons in de huidige geopolitieke situatie niet kunnen veroorloven.

De dringende taken die op de EU liggen te wachten en de onderhandelingen over de relatie tussen het VK en de EU na de brexit, waaraan een zeker risico is verbonden, mogen niet zo veel tijd in beslag nemen dat er geen energie meer overblijft voor andere prioriteiten, zoals het migratiepakket, de Green Deal, de digitalisering en de milieutransitie, om er maar een paar te noemen.

Het is tijd om moedig de juiste keuzes te maken.

Dit is geen strijd van getallen, maar van visies. De visie van de nieuwe Commissie - "Een Unie die de lat hoger legt" - en de nieuwe strategische agenda die de EU-leiders in Sibiu hebben opgesteld en die tijdens de Europese Raden van juli en december 2019 opnieuw is bevestigd, moeten gestalte krijgen aan de hand van besluiten die stroken met het nieuwe MFK.

Je kunt niet besluiten om je huis op te knappen als je er het geld niet voor hebt.
Ik kan alleen maar onze volledige steun uitspreken voor wat de voorzitter van het Europees Parlement, de heer Sassoli, heeft gezegd en wat door alle fracties van het Parlement in een gezamenlijke brief is bevestigd. Inderdaad, er is op dit moment nog steeds een verschil van 230 miljard euro. Het voorstel van de Raad is verre van aanvaardbaar.

Eén ding is zeker: als we een ambitieuze Europese agenda willen gaan volgen, dan moet de EU over voldoende geld kunnen beschikken. Wij hebben dit standpunt ruim anderhalf jaar geleden al verwoord in een advies dat door een overweldigende meerderheid van de leden werd gesteund en hebben het sindsdien vaak herhaald.

Als de lidstaten niet bereid zijn om meer geld uit te trekken voor de verwezenlijking van de ambitieuze prioriteiten die zij reeds samen hebben afgesproken, dan zullen zij navenant meer eigen middelen moeten vrijmaken. Het is hoog tijd dat we gaan realiseren waarover al 15 jaar wordt gepraat. We moeten doen wat de Europese burgers bij de laatste Europese verkiezingen hebben gevraagd. De Europeanen verdienen respect en hun stem moet worden gehoord, niet genegeerd!

Ik denk dat het tijd is om de handen ineen te slaan en de daad bij het woord te voegen. Het is tijd om actie te ondernemen en druk uit te oefenen op de lidstaten, zodat hun regeringen de moed, de politieke wil en de nodige ambitie aan de dag leggen om de eerder gemaakte afspraken na te komen.

In deze lastige fase moeten we, samen met het Europees Parlement, onze standpunten luid en duidelijk verdedigen.

Luca Jahier,

Voorzitter van het EESC