Beschikbare talen:

Hoofdartikel

De toekomst wacht niet: duurzaamheid begint thuis

Beste lezers,

In augustus 2018 begon Greta Thunberg met haar schoolstaking en het duurde niet lang voor andere jongeren uit heel Europa zich in groten getale aansloten bij haar protest tegen de terughoudendheid van de EU en de lidstaten om doortastende maatregelen te nemen tegen klimaatverandering.

Voor in uw agenda

In het kort

Strenger reglement van orde en nieuwe gedragscode voor de leden van het EESC

Tijdens zijn plenaire zitting van 20 februari 2019 heeft het EESC een voorstel tot wijziging van zijn reglement van orde, en van de daarbij gevoegde gedragscode voor de leden, aangenomen. Het nieuwe reglement van orde en de nieuwe gedragscode, die op 15 maart 2019 in werking zijn getreden, houden ook rekening met het onlangs aangenomen reglement van orde van het Europees Parlement, met name wat het voorkomen en bestrijden van elke vorm van intimidatie betreft.

Nieuwe publicaties

12e mediaseminar van het maatschappelijk middenveld – brochure nu beschikbaar

Er is een nieuwe brochure gepubliceerd waarin lezers de hoogtepunten van de debatten over Op de bres voor de Europese waarden kunnen terugvinden en inzichten van onze panelleden en openingssprekers kunnen lezen.

Nieuws van het EESC

"Wij vechten voor ieders toekomst", aldus klimaatactiviste Greta Thunberg bij het EESC

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft zich op 21 februari 2019 gebogen over de sleutelrol die het maatschappelijk middenveld moet vervullen bij de verwezenlijking van een echte "rEUnaissance"; tijdens dit evenement dat plaatsvond op amper 90 dagen voor de Europese verkiezingen kwamen leiders van de EU-instellingen en maatschappelijke organisaties uit heel Europa bijeen.

EESC stemt vóór een fatsoenlijk minimuminkomen met EU-steun

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft zijn goedkeuring gehecht aan het advies over "Een Europese kaderrichtlijn inzake een minimuminkomen" waarin het de Europese Commissie verzoekt om een bindend EU-kader in te voeren ter vaststelling van een adequaat minimuminkomen dat is aangepast aan de levensstandaard van elke lidstaat. 

Commissaris Hogan bij het EESC: het besluit over de begroting van het GLB ligt nu bij de medewetgevers

Op 20 februari ontving het EESC commissaris Hogan om te praten over het toekomstige GLB.

Het PEACE-programma van de EU in Noord-Ierland moet worden voortgezet na de brexit

Het EESC heeft tijdens zijn plenaire zitting van februari een advies aangenomen ter ondersteuning van de voortzetting van het EU-programma voor vrede en verzoening (PEACE) in Noord-Ierland na de uittreding van het VK uit de EU. Voortzetting van deze steun wordt gezien de gevoeligheid van het debat over de grens tussen het VK en Ierland in het kader van de brexitonderhandelingen als cruciaal beschouwd.

Populisme bestrijden is een zaak van iedereen

Economische vooruitgang en sociale stabiliteit zijn twee sleutelelementen in de strijd tegen euroscepsis, maar die zijn op zichzelf niet voldoende: het maatschappelijk middenveld moet meedoen!

Het EESC stelt nieuwe richtsnoeren voor duurzame voeding voor Europa voor

Peter Schmidt

Voedsel speelt een centrale rol in het leven van mensen en moet niet alleen worden bezien vanuit een voedings- of gezondheidsoogpunt, maar ook vanuit een ecologische en sociale invalshoek. Om een dergelijk alomvattend duurzaam voedselsysteem mogelijk te maken, stelt het EESC voor om nieuwe richtsnoeren voor duurzame voeding in te voeren.

Het EESC steunt de voorstellen van de EU om in geval van een 'no deal'-brexit het vrachtvervoer per vliegtuig en over de weg te garanderen

In drie in februari goedgekeurde adviezen sluit het EESC zich aan bij het voorstel van de Commissie om de toepassing van de EU-wetgeving tijdelijk uit te breiden om specifieke problemen aan te pakken die in het geval van een 'no-deal'-brexit dreigen te ontstaan voor het lucht- en wegvrachtvervoer. 

Jaarlijkse groeianalyse 2019: geen reden voor zelfgenoegzaamheid

Gezien de gemengde resultaten van hervormingsbeleid in het verleden is het van essentieel belang dat de EU en de lidstaten een diepgaande evaluatie uitvoeren. Ondanks verbeteringen tot op heden zijn verdere hervormingen en politieke maatregelen nodig om groei te stimuleren en de cohesie en de sociale dimensie van het beleid te versterken, aldus het EESC in zijn advies over de jaarlijkse groeianalyse 2019.

EESC-hoorzitting levert voorstellen op om Europees Semester inclusiever te maken

EU-lidstaten moeten belanghebbenden meer betrekken bij hun inspanningen om de nationale economieën te hervormen. Samen met een nieuwe langetermijnstrategie van de EU voor duurzame ontwikkeling zou dit een efficiënter en inclusiever Europees Semester kunnen opleveren die het hoofd kan bieden aan de uitdagingen waar de EU voor staat.

Zonder voortzetting van het cohesiebeleid heeft de EU geen toekomst

Cohesiebeleid kan een effectieve manier zijn om maatschappelijke trends waarmee de EU wordt geconfronteerd (euroscepsis, enz.), aan te pakken. Noodzakelijk hiervoor is wel dat de middelen uit het cohesiebudget een belangrijke bron van investeringen blijven, zodat Europa zichtbaarder wordt voor de burgers, de betrokkenheid onder belanghebbenden wordt vergroot en meer nadruk wordt gelegd op het nut van de EU. Dat was de boodschap van belanghebbenden op een EESC-hoorzitting over het cohesiebeleid na 2020.

De energietransitie kan alleen succesvol zijn als iedereen erbij betrokken is

De rol van mensen in de energietransitie stond centraal op de agenda van de februari-vergadering van de afdeling Vervoer, Energie, Infrastructuur en Informatiemaatschappij (TEN), waar energiedeskundigen over hun ervaringen met het werken voor burgers vertelden.

Nieuws van de groepen

Werkgeversorganisaties over de Europese verkiezingen

door de groep Werkgevers van het EESC

Het bedrijfsleven moet luid en duidelijk zijn stem laten horen in de campagne voor de Europese verkiezingen. Werkgeversorganisaties moeten niet alleen benadrukken wat hun behoeften en verwachtingen zijn voor de volgende zittingsperiode van het Europees Parlement, maar ook de voordelen onderstrepen die de Europese Unie biedt voor hun activiteiten en voor het dagelijkse leven van de mensen. Dit zijn enkele van de conclusies die naar voren kwamen uit de discussie met vertegenwoordigers van BusinessEurope, SMEunited en CEEP (Europees Centrum van overheidsbedrijven) tijdens de vergadering van de groep Werkgevers van het EESC in februari.

Oliver Röpke is de nieuwe voorzitter van de groep Werknemers van het EESC

door de groep Werknemers van het EESC

Op 1 maart heeft Oliver Röpke het roer overgenomen als nieuwe voorzitter van de groep Werknemers van het EESC. Hij vervangt Gabriele Bischoff, die sinds oktober 2015 voorzitter van de groep was.

Groep Diversiteit Europa gaat naar Belfast om te horen welke kopzorgen de brexit oplevert

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

De groep is op 15 februari 2019 bijeengekomen in de Queen's University in Belfast om de balans op te maken van het brexit-proces met bijzondere aandacht voor de gevolgen ervan voor het vredesproces in Noord-Ierland