Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Beste lezers,

Dit wordt mijn laatste artikel als EESC-vicevoorzitter belast met communicatie.

Bij het uitvoeren van mijn taken de afgelopen twee en een half jaar heb ik de nodige ups en downs gekend, heel wat verantwoordelijkheden op mij genomen en tal van hindernissen moeten nemen.

Het is niet aan mij om de balans op te maken van deze periode waarin ik het communicatiebeleid van het Comité mee aanstuurde. Liever wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u allen te bedanken.

Ik vat mijn werk in het EESC zeker niet licht op. Als lid van dit adviesorgaan van de EU heb ik de kans om mijn stempel te drukken op de Europese eenmaking.

Voor in uw agenda

15/03/2018 - 16/03/2018 Brussel
Your Europe, Your Say!
20/03/2018 Sofia, Bulgarije
European Consumer Day
10/04/2018 Brussel
ECI DAY 2018: Working Together
18/04/2018 - 19/04/2018 Brussel
zitting van het EESC

In het kort

In verscheidenheid verenigd: een jeugdiger blik op de toekomst van de Europese cultuur

Het motto van de Europese Unie komt terug in de titel van de negende editie van "Jouw Europa, jouw mening!" (YEYS), die op 15 en 16 maart 2018 zal plaatsvinden. Het jongerenevenement van het EESC is dit jaar gewijd aan het Europees Jaar van het cultureel erfgoed.

De toekomst van de democratie in Europa staat of valt met een vreedzaam en federaal Europa.

De toekomst van de democratie in Europa was het thema van een tweedaagse conferentie op Europees niveau die op 1 en 2 maart jongstleden in het Akropolismuseum in Athene op initiatief van Georges Dassis, voorzitter van het EESC, is gehouden. In een zaal vol actieve deelnemers van EU-instellingen, de Griekse regering, maatschappelijke organisaties en universiteiten pleitte Georges Dassis duidelijk voor een federaal, vreedzaam Europa dat zich inzet voor solidariteit en het welzijn van zijn burgers.

 

In de EU-wetgeving moeten meer maatregelen worden opgenomen om de rechten van vrouwen met een handicap te beschermen.

"Vrouwen met een handicap moeten de mogelijkheid krijgen om beslissingen te nemen over zaken die hen aangaan en moeten billijk worden vertegenwoordigd in openbare instellingen", aldus gehandicaptenorganisaties op de conferentie "Vrouwen met een handicap (in de EU): situatie en vooruitzichten" van het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Nieuws van het EESC

De rol van Turkije in de vluchtelingencrisis is cruciaal, maar er is ruimte voor verbetering

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) zegt in een in de zitting van februari goedgekeurd advies dat het de inspanningen van Turkije voor de opvang van meer dan drie miljoen vluchtelingen erkent, maar benadrukt dat het nodig is dat zij in overeenstemming met het internationale recht niet-discriminerende bescherming krijgen.

EESC uitgenodigd om deel te nemen aan de Europese burgerraadplegingen van Emmanuel Macron

Het EESC kan een belangrijke rol spelen in de openbare raadplegingen die de Franse president heeft voorgesteld, omdat de initiatieven die het EESC dagelijks neemt om het maatschappelijk middenveld op het hoogste niveau inspraak te geven in hoe Europa eruit komt te zien, in essentie dezelfde achterliggende gedachte hebben als de raadplegingen. Zo luidde de boodschap van de Franse minister van Europese Zaken Nathalie Loiseau in haar toespraak tijdens de zitting van het EESC op 15 februari in Brussel.

Lessen uit de bezuinigingsmaatregelen tonen aan: verandering van beleid is noodzakelijk

Lessons learned

Crisisbeheersing zou in de toekomst moeten streven naar een beter evenwicht tussen begrotings- en maatschappelijke doeleinden. Daarmee moeten negatieve effecten op het economisch vermogen, de arbeidsmarkt en de sociale beschermingsstelsels van de betrokken landen worden voorkomen. In plaats van een restrictief bezuinigingsbeleid zouden de EU-instellingen beleid moeten voeren dat economische samenwerking, groei en solidariteit nastreeft. Daarop dringt het EESC aan in zijn initiatiefadvies Lessen trekken uit het verleden: vermijden van strikte bezuinigingsmaatregelen in de EU.

 

EESC doet voorstellen om van cyberbeveiliging realiteit te maken

De EU moet het mandaat van Enisa als het EU-agentschap voor cyberbeveiliging versterken. Ook moet het op Europees niveau een certificeringskader creëren, en zich richten op de voorlichting aan en de bescherming van internetgebruikers.

De hervorming van het ESFS is een belangrijke stap op weg naar devoltooiing van de KMU

Financial integration

Het EESC ijvert voor een snelle oprichting van de kapitaalmarktenunie (KMU) en onderschrijft daartoe de voorstellen van de Commissie die gericht zijn op de hervorming van de organen van het Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS) door hen meer bevoegdheden te geven en hun governance en financiering te verbeteren.

EESC vraagt om meer openbare investeringen om de economische groei in de EU te bevorderen

In een recent advies over de jaarlijkse groeianalyse van de Commissie voor 2018, wees het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) op het strategisch belang van het Europees Semester. Daarbij gaf het aan dat het ijverde voor de uitbreiding ervan, zodat niet alleen de economische en sociale duurzaamheid, maar ook de duurzaamheid van het milieu behouden blijven in het macro-economisch beleid van de EU.

De EU moet maatregelen nemen met betrekking tot de sector medische technologie

De Europese instellingen moeten het voortouw nemen bij het optimaliseren van de Europese medisch-technologische industrie. Op dit moment hebben de prestaties van deze sector te lijden onder zeer grote fragmentatie en een groeiende competitieve druk. Dit heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) gezegd tijdens de zitting van 14 februari jl.

Klimaatactie: een krachtig signaal afgeven aan niet-overheidsactoren

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) pleit in zijn advies Bevordering van klimaatmaatregelen van niet-overheidsactoren voor een Europese Dialoog. Het voornaamste doel daarvan zou zijn om betrokkenheid bij klimaatverandering aantrekkelijker te maken voor de verschillende niet-overheidsactoren om ervoor te zorgen dat dit het nieuwe business as usual wordt.

Het EESC vindt dat het Commissievoorstel over vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de EU te weinig ambitie toont

Het voorstel van de Europese Commissie is te laat en getuigt van te weinig ambitie, samenhang en geloofwaardige mechanismen voor de doeltreffende tenuitvoerlegging ervan.

Niemand achterlaten: het EESC streeft ernaar om van de circulaire economie "business as usual" te maken

Bij de opening van de stakeholdersconferentie over de circulaire economie in de Europese Commissie op 20 februari zei de voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité, Georges Dassis: "De overgang naar een circulaire economie is een geweldige kans voor het maatschappelijk middenveld. In de praktijk gebeurt het al, maar we moeten ervoor zorgen dat er een breed draagvlak ontstaat. Niemand achterlaten is een van de doelstellingen van het stakeholdersplatform voor de circulaire economie, een cruciale plaats waar deze gedeelde visie op de overgang naar een circulaire en duurzame Europese economie wordt ontwikkeld."

Het EESC doet een beroep op de EU-lidstaten om de voltooiing van de EMU te versnellen

De lidstaten moeten nodig werken aan een stabiele, welvarende EMU die beter bestand is tegen schokken. Daarom zijn op nationaal en EU-niveau verdere maatregelen nodig. Dit is een van de belangrijkste conclusies van een door het EESC georganiseerd openbaar debat over de voltooiing van de EMU.

Het EESC op de Europese dag van de industrie

"De Europese industrie staat voor zeer grote uitdagingen, en geen enkele lidstaat kan die alleen aan. Maar er liggen ook enorme kansen. Die moeten we grijpen om onze koppositie te behouden in de vele sectoren waar we die hebben en terug te veroveren waar concurrenten bijna de leiding hebben overgenomen".

Nieuws van de groepen

Werkgevers bespreken maatregelen om de vaardigheidskloof te dichten

door de groep Werkgevers

De groep Werkgevers houdt op 22 maart, samen met de voornaamste Bulgaarse werkgeversorganisaties, in Sofia (Bulgarije) een conferentie getiteld "De vaardigheidskloof dichten voor meer groei en werkgelegenheid – standpunt van het bedrijfsleven". De panelleden zullen er hun beste praktijken delen en tastbare oplossingen bespreken om de vaardigheidskloof aan te pakken. Het evenement maakt deel uit van de kalender van het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Gabriele Bischoff over de Internationale Vrouwendag

Op Internationale vrouwendag vieren we de vrouwen en staan we niet alleen stil bij wat we hebben bereikt maar ook bij wat nog voor ons ligt. Dit jaar neemt de groep Werknemers vooral de mannen in het vizier. Waarom richten we ons op mannen, op een dag waarop vrouwen in het zonnetje worden gezet? Omdat gendergelijkheid niet alleen een zaak van vrouwen is. Zonder mannen erbij te betrekken zullen we nooit echte gendergelijkheid bereiken.

De groep Diverse Werkzaamheden van het EESC dringt aan op innovatie in het maatschappelijk middenveld

door de groep Diverse Werkzaamheden van het EESC

Tijdens een op 15 februari gehouden buitengewone vergadering van de groep Diverse Werkzaamheden vond de presentatie plaats van een studie, getiteld De toekomstige ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld in de Europese Unie tegen 2030. Het EESC had hiertoe opdracht gegeven aan het Centrum voor informatie, samenwerking en ontwikkeling van de ngo’s (CNVOS - Slovenië) en het Europees Netwerk van nationale verenigingen voor het maatschappelijk middenveld (ENNA). 

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

Het Cyrillische alfabet – Het nieuwe alfabet in de Europese Unie

In het kader van het Bulgaarse EU-voorzitterschap, treedt het EESC op als gastheer van de tentoonstelling "Het Cyrillische alfabet – Het nieuwe alfabet in de Europese Unie", die loopt van 15 maart tot 24 mei 2018. De tentoonstelling bestaat uit een aantal posters die in 2007, ter gelegenheid van de toetreding van Bulgarije tot de EU, zijn gemaakt door studenten van de afdeling boeken en grafische vormgeving van de Nationale Kunstacademie van Bulgarije. (ck)