Hoorzitting EESC: dringend behoefte aan mondiale regeling voor belastingheffing in de digitale economie

Internationale belastingdeskundigen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld hebben op 29 januari tijdens een hoorzitting van het EESC aangedrongen op een doeltreffende wereldwijde regeling voor het belasten van bedrijven in de gedigitaliseerde economie, met als doel om verdere unilaterale maatregelen te voorkomen en te zorgen voor duurzame groei, investeringen en fiscale zekerheid en rechtvaardigheid.

Prominente sprekers waren het erover eens dat alleen een wereldwijde regeling zoden aan de dijk kan zetten, zowel wat regelgeving als wat governance betreft, en zij toonden zich ingenomen met de gesprekken die plaatsvinden in het kader van het Inclusief Kader van de OESO inzake grondslaguitholling en winstverschuiving (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS).

De deelnemers bespraken mogelijke manieren om bedrijven in de gedigitaliseerde economie te belasten (hierover wordt momenteel binnen het genoemde Kader van gedachten gewisseld), waaronder het toewijzen van internationale belastingrechten (zoals participatie van gebruikers, immateriële marketingactiva en aanmerkelijke economische aanwezigheid) en de mogelijkheid voor landen om belastingrechten uit te oefenen wanneer er sprake is van grondslaguitholling en winstverschuiving.

Voorgesteld werd om goed na te gaan of een en ander ook binnen het btw-stelsel zou kunnen worden geregeld en om een gemeenschappelijke definitie van het begrip ‘waardecreatie’ uit te werken. Daarnaast vond men dat eveneens moet worden onderzocht of een regeling voor de fiscale toerekening van inkomsten de voorkeur verdient boven een regeling op basis van het verbruik.

De sprekers drongen erop aan dat bepaalde fundamentele beginselen, zoals het vermijden van dubbele belasting, eenvoud, zekerheid en gelijkheid, in acht worden genomen bij het opstellen van nieuwe regels. Een eenvoudiger methode is van cruciaal belang voor de verschillende betrokken partijen, en er moeten eerlijke en efficiënte mechanismen voor geschillenbeslechting worden ontwikkeld en toegepast. Zij pleitten ook voor een nadere economische analyse van de impact van het BEPS-project en van de mogelijke impact van eventuele toekomstige maatregelen.

De resultaten van de hoorzitting zullen als basis dienen voor een initiatiefadvies van rapporteur Krister Andersson, dat naar verwachting tijdens de zitting van juli zal worden aangenomen. (jk)