Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Werken aan een beter evenwicht is werken aan een betere EU

Beste lezer,

Heel wat Europese landen hebben de afgelopen jaren de honderdste verjaardag van het vrouwenstemrecht gevierd of zullen dat binnenkort doen. Om stemrecht te krijgen hebben de generaties vrouwen voor ons een lange, harde en soms bloedige strijd gevoerd. Hoe zouden we deze mijlpaal in de geschiedenis van onze samenleving beter kunnen vieren dan door dit recht samen uit te oefenen?

Voor in uw agenda

In het kort

“Het maatschappelijk middenveld voor de rEUnaissance". Welk Europa willen we na de verkiezingen voor het EP?

Op uitnodiging van Luca Jahier, voorzitter van het EESC, wordt op 21 februari het evenement "Het maatschappelijk middenveld voor de rEUnaissance" georganiseerd. Tijdens de debatten zal het maatschappelijk middenveld zijn stem laten horen en kunnen de EU-instellingen hun verwachtingen, wensen en visie kenbaar maken over welk Europa zij willen zien verrijzen na de Europese verkiezingen.

Scholieren uit heel Europa verwelkomen EESC-leden ter voorbereiding op Jouw Europe, jouw mening!

Europese verkiezingen 2019

In de loop van februari bezoeken leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité drieëndertig scholen om hen voor te bereiden op Jouw Europa, jouw mening, het jongerenevenement dat dit jaar voor de tiende keer wordt georganiseerd en dat in Brussel plaatsvindt onder het motto “#YEYYSturns10: Stem voor jouw toekomst!”

Nieuws van het EESC

Michel Barnier bij het EESC: "Stilte is funest voor Europa"

Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar van de EU voor de brexit, heeft deelgenomen aan de 540e zitting van het Europees Economisch en Sociaal Comité om de standpunten van de EU over de brexitdeal en mogelijke toekomstscenario's uiteen te zetten.

"No deal"-brexit brengt de luchtvaart- en chemiesectoren in het VK en de EU in gevaar

Sprekers waren het er tijdens een vergadering op hoog niveau over de gevolgen van de brexit voor de luchtvaart- en chemiesectoren, georganiseerd door de adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI) bij het EESC, over eens dat het VK de EU-wetgeving moet blijven naleven en dat de Reach-verordening van cruciaal belang is voor de chemiesector. Voor de luchtvaartsector moeten op de belangrijkste onderdelen overeenkomsten over wederkerigheid worden gesloten en moet de geplande overgangsperiode worden verlengd tot ten minste vijf jaar.

EESC roept op tot wettelijke erkenning voor liefdadigheidsactiviteiten in de EU

Liefdadigheid is in de EU goed voor bijna 90 miljard euro per jaar. Maar in tegenstelling tot commerciële ondernemingen kunnen liefdadigheidsinstellingen of particuliere donoren de voordelen van de Europese eengemaakte markt niet benutten. Dat maakt het hun moeilijk om grensoverschrijdend aan liefdadigheid te doen.

EESC dringt aan op hervorming van de WTO conform EU-waarden

Tijdens zijn zitting van 24 januari heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité een advies goedgekeurd waarin het pleit voor ambitieuze hervorming van de Wereldhandelsorganisatie om de huidige crisis te boven te komen. Tegelijk legt het de nadruk op de waarden van de EU en de leidende rol van de EU op het gebied van duurzaamheid.

Maatschappelijk middenveld wil vrijhandelsakkoorden van de EU nauwlettender in het oog houden

Het EESC heeft tijdens zijn plenaire vergadering van januari een advies uitgebracht over een grotere rol voor interne adviesgroepen bij het controleren van de uitvoering van door de Europese Unie gesloten vrijhandelsovereenkomsten. Interne adviesgroepen zijn al verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van vrijhandelsakkoorden op het gebied van duurzame ontwikkeling en arbeidsnormen, maar het EESC wil deze toezichthoudende rol uitbreiden tot alle aspecten van de akkoorden, inclusief de belangrijkste handelsbepalingen.

EESC-debat met het Roemeense voorzitterschap: burger weer aansluiting doen vinden bij Europa

Op de zitting van het EESC van januari vond een debat met de Roemeense premier Vasilica‑Viorica Dăncilă plaats over de prioriteiten van het Roemeense EU-voorzitterschap voor het eerste semester van 2019. EESC-voorzitter Luca Jahier wees erop hoe belangrijk het aan de vooravond van de Europese verkiezingen is om het vertrouwen van de Europese burger in de politiek te herstellen.

Cognitieve minderheden kunnen de mismatch op de arbeidsmarkt van morgen helpen oplossen

Hoe kunnen we het potentieel van zogenaamde "cognitieve minderheden" (mensen met hoogfunctionerend autisme, hyperactiviteit, dyslexie en dyspraxie) benutten om aan de vraag naar bepaalde karig beschikbare technische vaardigheden te voldoen, en zo tegelijkertijd hun sociale integratie bevorderen? Dat was het onderwerp van een presentatie die in januari werd gegeven op de vergadering van de EESC-afdeling TEN.

EESC steunt oprichting Europees centrum voor cyberveiligheid

Het EESC steunt het initiatief van de Commissie tot oprichting van een Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en een netwerk van nationale coördinatiecentra. Doel is om de Unie te helpen bij de ontwikkeling van technologische en industriële capaciteit op het gebied van cyberbeveiliging en om het concurrentievermogen van de cyberbeveiligingsindustrie van de Unie te vergroten.

Het opbouwen van veerkracht moet in 2019 een topprioriteit voor de eurozone zijn

Javier Doz Orrit

In 2019 zal het voor de economieën van de eurozone van het grootste belang zijn om, rekening houdend met de huidige economische vooruitzichten, de veerkracht van de economie en de arbeidsmarkt te vergroten, aldus het EESC in zijn advies over de aanbevelingen van de Commissie inzake het economisch beleid voor de eurozone (2019).

Ondanks het grote potentieel van de voorgestelde btw-hervorming kan het welslagen ervan niet als vanzelfsprekend worden beschouwd

VAT tax reform

Een nieuw btw-stelsel voor de belasting van het handelsverkeer tussen de lidstaten moet alle mogelijkheden ten volle benutten en eventuele negatieve gevolgen voor de interne markt beperken, aldus het EESC in zijn advies over het voorstel van de Commissie. Meer samenwerking tussen de autoriteiten en uitgebreide communicatie zijn van cruciaal belang voor een succesvolle tenuitvoerlegging van het voorstel.

 

Hoorzitting EESC: dringend behoefte aan mondiale regeling voor belastingheffing in de digitale economie

Internationale belastingdeskundigen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld hebben op 29 januari tijdens een hoorzitting van het EESC aangedrongen op een doeltreffende wereldwijde regeling voor het belasten van bedrijven in de gedigitaliseerde economie, met als doel om verdere unilaterale maatregelen te voorkomen en te zorgen voor duurzame groei, investeringen en fiscale zekerheid en rechtvaardigheid.

Creatief Europa 2021-2027: EESC roept op tot meer budget en speciale promotie in het kader van Horizon 2020

De Europese creatieve sector heeft een groot potentieel, maar heeft meer steun nodig om zich volledig te ontwikkelen en uit te groeien tot een serieuze concurrent op de wereldmarkt. Ook andere sectoren, zoals textiel, toerisme en de auto-, bouw- en gezondheidsindustrie, zouden wel varen bij een ambitieuze culturele en creatieve sector.

We willen op de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust niet langer rouwen in stilte

door Luca Jahier

Aan de vooravond van de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust valt het ons moeilijk op een bezadigde manier te rouwen. In plaats van als diepste teken van rouw een eenzame stilte in acht te nemen, zouden we het willen uitschreeuwen.

Nieuws van de groepen

Projecten van werkgevers in het kader van het Roemeense voorzitterschap

door de groep Werkgevers van het EESC

"Cohesie, een gemeenschappelijke Europese waarde" is de slogan van het Roemeense voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie tijdens de eerste helft van 2019. De groep Werkgevers ziet een aantal synergieën tussen de prioriteiten van het Roemeense voorzitterschap en haar eigen politieke doelstellingen. Daarom plant de groep een evenement tijdens het voorzitterschap, waarin de nadruk wordt gelegd op ondernemerschap.

Groep Werknemers van het EESC ingenomen met akkoord over evenwicht tussen werk en privéleven

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten hebben op 24 januari een akkoord bereikt over een nieuwe richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven "" verklaarde Gaby Bischoff, voorzitter van de groep Werknemers van het EESC.

Samenlevingen buiten grootstedelijke gebieden: de rol van maatschappelijke organisaties in de bestrijding van populisme

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Het populisme heeft momenteel in de EU zijn hoogste peil sinds de jaren dertig van de vorige eeuw bereikt. In dit verband heeft de EESC-groep Diversiteit Europa een studie verricht naar Samenlevingen buiten grootstedelijke gebieden: de rol van maatschappelijke organisaties in de bestrijding van populisme, die nu online beschikbaar is.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

Culturele evenementen op het EESC: wat staat er zoal op het programma?

Het EESC organiseert culturele evenementen om een breder publiek te betrekken bij de debatten die zijn werkzaamheden beheersen, om de Europese dimensie van het werk van een kunstenaar te belichten of om de aandacht te vestigen op minder bekende Europese artiesten die ook buiten hun eigen land het ontdekken waard zijn. Ook dit jaar heeft het programma weer voor iedereen wat te bieden.