Westelijke Balkanlanden hebben een duidelijke routekaart nodig voor toetreding tot de EU

Dit was de voornaamste boodschap van de openbare hoorzitting die bij het Europees Economisch en Sociaal Comité in Brussel is gehouden over de economische en sociale cohesie en Europese integratie van de Westelijke Balkanlanden.

"Het doet ons deugd dat het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de EU de Westelijke Balkan als een van zijn prioriteiten heeft vastgesteld en dat het het EESC heeft verzocht om hierover een advies op te stellen", aldus Ionut Sibian, voorzitter van de studiegroep van het EESC over de Economische en sociale cohesie en Europese integratie van de Westelijke Balkan. Andrej Zorko, rapporteur voor het EESC-advies, wees erop dat de situatie in de regio zeer complex is, dat de regionale samenwerking moet worden opgevoerd en dat maatschappelijke organisaties een serieuzere rol moeten krijgen in het Europese integratieproces. "De Westelijke Balkan moet in de komende jaren prioriteit krijgen van de EU, teneinde de politieke stabiliteit in de regio te waarborgen", beklemtoonde corapporteur Dimitris Dimitriadis.

Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, denktanks, EU-instellingen en universiteiten waren het erover eens dat de economische convergentie van de Westelijke Balkanlanden een langetermijnproces zal zijn. Ze noemden hoge werkloosheidscijfers, lage productiviteit, ontoereikende vaardigheden en tekortschietend concurrentievermogen als enkele van de problemen waar de landen in de regio mee kampen. "Vriendjespolitiek komt nog volop voor", zei Peter Sanfey, adjunct-directeur van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. In het besef dat er in de regio al diverse instrumenten en programma's bestaan waarmee sommige van deze problemen worden aangepakt, wezen de deelnemers erop dat het doorvoeren van hervormingen bespoedigd zou kunnen worden als de landen een duidelijk Europees perspectief werd geboden. Ook onderstreepten zij dat het van cruciaal belang is om de sociale partners en maatschappelijke organisaties uit de regio formeler bij het Europese integratieproces te betrekken. (sg)