Het EESC roept de Commissie op tot specificatie van de voorgestelde rapportagecriteria voor grensoverschrijdende belastingconstructies

Tax justice

De Commissie moet de wezenskenmerken van de voorgestelde meldingsplicht voor grensoverschrijdende belastingconstructies en transacties duidelijker aangeven om zo subjectieve interpretatie door belastingbetalers en belastingdiensten te voorkomen, wat ertoe zou kunnen leiden dat er te veel meldingen worden gedaan en extra administratieve lasten ontstaan, zo voert het EESC aan in zijn advies over ontmoediging van belastingontwijking.

In het voorstel voor een richtlijn van de Commissie is een verplichting opgenomen voor intermediairs – entiteiten, ondernemingen en professionals die belastingbetalers advies verstrekken op het gebied van fiscale planning – en in sommige gevallen voor belastingbetalers zelf, om bij hun autoriteiten melding te maken van belastingregelingen die behoren tot één van de vier soorten te rapporteren activiteiten. De informatie wordt automatisch uitgewisseld tussen de nationale belastingdiensten.

"Het toepassingsgebied van de voorgestelde wezenskenmerken is te ruim", aldus rapporteur Victor Alistar (groep Diverse Werkzaamheden, RO). Hij voegde hieraan toe dat "de Commissie bij de herziening van de criteria moet streven naar een evenwicht tussen rechtszekerheid en flexibiliteit om ervoor te zorgen dat deze ook echt een afschrikkend effect hebben en de verplichting kan worden nagekomen".

Voorts vraagt het EESC de Commissie uiteen te zetten op welke manier de richtlijn van toepassing is op de digitale economie en om ervoor te zorgen dat de richtlijn voldoet aan het evenredigheidsbeginsel door de administratieve kosten voor alle bedrijven laag te houden.

Het EESC steunt de voorgestelde logistieke en technische ondersteuning voor de tenuitvoerlegging van de diverse instrumenten in de lidstaten, alsook het doel om de transparantie van de activiteiten van intermediairs te vergroten door middel van de voorgestelde maatregelen.

"Door de meldingsplicht zullen intermediairs minder geneigd zijn om agressieve fiscale planningsregelingen aan te bieden. Het mechanisme zal leiden tot fiscale rechtvaardigheid en bijdragen tot eerlijke concurrentie en stabiele belastinginkomsten voor de lidstaten", aldus corapporteur Petru Sorin Dandea (groep Werknemers, RO). (jk)