Bijdrage van het begrotingsbeleid essentieel voor de voortzetting van het economisch herstel van de eurozone in 2018

Het EESC is het niet eens met het voorstel van de Europese Commissie voor een globaal genomen neutrale begrotingskoers en pleit in plaats daarvan voor een gematigd positieve begrotingskoers van ongeveer 0,5 % van het bbp. In zijn advies over Het economisch beleid in de eurozone voor 2018 merkt het Comité op dat de budgettaire inspanning voornamelijk moet worden geleverd door landen met een overschot op de lopende rekening en begrotingsruimte.

Gezien het feit dat het economische herstel in de eurozone zwak, onvolledig en atypisch blijft en gezien de aangekondigde wijzigingen in het monetaire beleid van de ECB, pleit het EESC voor begrotingsmaatregelen ter ondersteuning van het monetaire beleid. In de aanbevelingen van het EESC wordt onder meer rekening gehouden met aspecten als lage investeringsniveaus, een overschot op de lopende rekening van de eurozone en een significante neergang van de arbeidsmarkt.

"Een begrotingsprikkel voor de overheidsinvesteringen zou op korte termijn een grotere vraag genereren, maar ook het groeipotentieel op lange termijn vergroten, waarmee de houdbaarheid van de overheidsschuld wordt aangepakt", aldus de rapporteur, Javier Doz Orrit (groep Werknemers, ES).

Overheidsinvesteringen moeten niet alleen op infrastructuur, maar ook op sociale investeringen zijn toegespitst en de binnenlandse consumptie moet met name door middel van loonstijgingen worden bevorderd.

"Wat betreft de toepassing van begrotingsregels raden wij aan de overheidsuitgaven voor investeringen niet in de berekeningen mee te nemen. Dit draagt bij tot meer inclusieve groei en opwaartse convergentie", aldus de heer Doz Orrit.

Het EESC is ingenomen met de beleidsdoelstellingen van de Commissie, te weten duurzame en inclusieve groei, veerkracht en convergentie, alsook met haar prioriteiten voor structurele hervormingen, en is van mening dat hervormingen de productiviteit ten goede moeten komen, kwalitatief hoogwaardige banen moeten helpen scheppen en ongelijkheden moeten verminderen. Het EESC roept op tot de tenuitvoerlegging van doeltreffende maatregelen om de schadelijke uitholling van de overheidsbegrotingen te bestrijden. Het steunt de maatregelen die nodig zijn om de EMU te verdiepen. (jk)