Beschikbare talen:

Hoofdartikel

De toekomst van de democratie in Europa

Beste lezers,

In Europa als geografisch gebied hebben verschillende oorlogen jarenlang een bloedbad aangericht. Het lijdt geen twijfel dat het verleden een bloedige stempel heeft gedrukt in iedere Europese stad waar gevechten of burgeroorlogen hebben plaatsgevonden. De periode die we thans op het grondgebied van de Europese Unie doormaken is de langste periode zonder oorlog die we ooit hebben gekend. In dezelfde landen waar vroeger gevochten werd, leveren interregionale en transnationale instanties nu inspanningen om een vlotte werking van de constructie die EU wordt genoemd, te bevorderen. Qua symboliek kan dit zonder twijfel tellen, maar dat volstaat niet.

Voor in uw agenda

20/02/2018 - 21/02/2018 Brussel
Totstandbrenging van de circulaire economie – wat is de volgende stap? Stakeholdersconferentie over de circulaire economie
01/03/2018 - 02/03/2018 Athene
EESC-conferentie over De toekomst van democratie in Europa
06/03/2018 - 07/03/2018 Brussel
4e Migratieforum
14/03/2018 - 15/03/2018 Brussel
zitting van het EESC
15/03/2018 - 16/03/2018 Brussel
Your Europe, Your Say!

In het kort

Welke rol is er weggelegd voor cultuur in het Europa van morgen? Europese tieners bereiden zich voor om hun zegje te doen in Brussel

Gedurende vijf weken zullen leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité de geselecteerde scholen in hun landen bezoeken om studenten voor te bereiden op "Your Europe, Your Say" (YEYS), de jongerenassemblee die op 15-16 maart 2018 in Brussel zal worden gehouden.

EESC-voorzitter Georges Dassis ontmoet CESE-voorzitter Patrick Bernasconi

De voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), Georges Dassis, en de voorzitter van de Franse Sociaaleconomische en milieuraad (CESE), Patrick Bernasconi, hebben elkaar op 17 januari in Brussel ontmoet om een eerste evaluatie van de intensievere samenwerking tussen hun beider instellingen te presenteren en mogelijkheden voor meer gezamenlijke activiteiten te verkennen.

Voorzitter Dassis neemt deel aan de uitreikingsceremonie van de Silver Rose Awards in het Europees Parlement

De voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), George Dassis, heeft op 23 januari deelgenomen aan de 15e uitreiking van de Silver Rose Awards in het Europees Parlement. Deze prijzen worden uitgereikt door SOLIDAR, in samenwerking met de Fractie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement en de Partij van Europese Sociaaldemocraten. 

Groeiende uitdagingen voor maatschappelijke organisaties in de EU die strijden voor de mensenrechten

Op vrijdag 19 januari trad het EESC in samenwerking met zijn verbindingsgroep op als gastheer voor de presentatie van een verslag van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA), waarin wordt gewaarschuwd dat maatschappelijke organisaties steeds minder de ruimte krijgen om te strijden voor de eerbiediging van de mensenrechten in de EU.

Nieuws van het EESC

EESC raadpleegt maatschappelijke organisaties over cyberbeveiliging

Het EESC dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan om op Europees niveau een model voor cyberbeveiliging vast te stellen, teneinde het mandaat van het Europees Agentschap voor Cyberbeveiliging te versterken en een efficiënte Europese certificeringsregeling voor onlinediensten en -producten in het leven te roepen.

Het EESC roept de Commissie op tot specificatie van de voorgestelde rapportagecriteria voor grensoverschrijdende belastingconstructies

Tax justice

De Commissie moet de wezenskenmerken van de voorgestelde meldingsplicht voor grensoverschrijdende belastingconstructies en transacties duidelijker aangeven om zo subjectieve interpretatie door belastingbetalers en belastingdiensten te voorkomen, wat ertoe zou kunnen leiden dat er te veel meldingen worden gedaan en extra administratieve lasten ontstaan, zo voert het EESC aan in zijn advies over ontmoediging van belastingontwijking.

Het EESC treedt op als gastheer bij de invoering van de toolkit van de Commissie voor advies aan de lidstaten over EU-financiering voor de integratie van migranten

In januari hebben het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en de Europese Commissie gezamenlijk de nieuwe toolkit van de Commissie het licht doen zien, die bedoeld is om de lidstaten te helpen bij het bevorderen van de integratie van personen met een migrantenachtergrond door middel van een efficiënter en een beter gecoördineerd gebruik van de beschikbare financieringsinstrumenten van de EU.

Westelijke Balkanlanden hebben een duidelijke routekaart nodig voor toetreding tot de EU

Dit was de voornaamste boodschap van de openbare hoorzitting die bij het Europees Economisch en Sociaal Comité in Brussel is gehouden over de economische en sociale cohesie en Europese integratie van de Westelijke Balkanlanden.

"Het doet ons deugd dat het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de EU de Westelijke Balkan als een van zijn prioriteiten heeft vastgesteld en dat het het EESC heeft verzocht hierover een advies op te stellen", aldus Ionut Sibian, voorzitter van de studiegroep van het EESC over de Economische en sociale cohesie en Europese integratie van de Westelijke Balkan. Andrej Zorko, rapporteur voor het EESC-advies, wees erop dat de situatie in de regio zeer complex is, dat de regionale samenwerking moet worden opgevoerd en dat maatschappelijke organisaties een serieuzere rol moeten krijgen in het Europese integratieproces. 

“Made in Europe" en concurrenten op de Europese markt moeten op gelijke voet worden behandeld

Protectionisme is voor Europa geen optie, maar de EU kan evenmin toestaan dat haar interne markt wordt overspoeld met producten die geenszins aan de Europese sociale en milieunormen voldoen en die Europa's industrie in gevaar brengen, aldus de waarschuwing van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in een advies over een alomvattend industriebeleid voor de EU dat tijdens zijn zitting van januari is goedgekeurd.

Het EESC dringt erop aan het voorstel van de Commissie ter bescherming van de mededinging in de luchtvaart snel goed te keuren.

Het EESC onderschrijft het voorstel van de Europese Commissie met het oog op de lang verwachte herziening van de verordening over de bescherming van de mededinging in de luchtvaart. In een advies dat tijdens zijn januarizitting werd goedgekeurd dringt het Comité er bij het Europees Parlement en de Raad op aan de herziene verordening zo snel mogelijk goed te keuren teneinde verstoringen in de internationale concurrentie doeltreffend aan te pakken.

Het EESC schaart zich volledig achter de prioriteiten van het eerste Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de EU

"Het succes van een voorzitterschap is niet afhankelijk van de grootte van het land, maar komt voort uit de politieke wil om de schouders te zetten onder beleid dat toekomstbepalend is voor Europa", aldus EESC-voorzitter Georges Dassis in zijn welkomsttoespraak tegen de Bulgaarse onderminister van werkgelegenheid en sociaal beleid, Zornitsa Roussinova, tijdens de EESC-zitting van januari.

EESC pleit voor financiële garantie om slachtoffers van computerfraude schadeloos te stellen

De verbetering van justitiële samenwerking tussen de lidstaten bij de bestrijding van computerfraude is een stap in de goede richting, verklaarde het EESC in een recent advies ter beoordeling van het voorstel van de Commissie voor een richtlijn betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten. Het EESC pleit echter voor meer waarborgen om gebruikers van digitale betaalmiddelen te beschermen en verplichte preventieve maatregelen om hen te alert te maken op de manier waarop cybercriminelen te werk gaan.

Bijdrage van het begrotingsbeleid essentieel voor de voortzetting van het economisch herstel van de eurozone in 2018

Image
Doz Orrit, ECO 444

Het EESC is het niet eens met het voorstel van de Europese Commissie voor een globaal genomen neutrale begrotingskoers en pleit in plaats daarvan voor een gematigd positieve begrotingskoers van ongeveer 0,5 % van het bbp. Volgens zijn advies over Het economisch beleid in de eurozone voor 2018 moet de budgettaire inspanning voornamelijk worden geleverd door landen met een overschot op de lopende rekening en begrotingsruimte.

Rij- en rusttijden, arbeidstijd en detachering van werknemers

Het EESC-advies over "Rij- en rusttijden, arbeidstijd en detachering van werknemers" is tijdens de 531e zitting op 18 januari 2018 met 173 stemmen voor en 89 stemmen tegen, bij 17 onthoudingen, goedgekeurd. Rapporteur was Tanja Buzek van de afdeling Vervoer, Energie, Infrastructuur en Informatiemaatschappij (TEN). (mp)

Nieuws van de groepen

Sociale rechten en verkeersveiligheid

door de groep Werknemers in het EESC

Tijdens de zitting van januari is een advies aangenomen over de belangrijke rol van vervoer als cruciale sector voor de economie van de EU. In dit advies wordt ingegaan op belangrijke vraagstukken, namelijk de rusttijden en de detachering van werknemers. Het EESC wijst erop dat de wetswijzigingen die zijn voorgesteld in het kader van het mobiliteitspakket geen doeltreffende oplossing vormen voor de verschillende problemen. Ze bieden volgens de groep Werknemers geen garantie op succes bij de bestrijding van sociale dumping in het wegvervoer. Voorts pleit het EESC voor de oprichting van een Europees agentschap voor wegvervoer om te zorgen voor betere grensoverschrijdende handhaving van de regels.

EESC verdeeld over de detachering van werknemers in de vervoerssector. Groep Werkgevers tegen het EESC-advies

door de groep Werkgevers van het EESC

De groep Werknemers heeft tegen het advies van het EESC over rij- en rusttijden, arbeidstijd en detachering van werknemers gestemd. De groep is van mening dat het advies onvoldoende rekening houdt met de verschillende standpunten binnen het Comité ten aanzien van het voorstel van de Commissie over de detachering van werknemers

Maatschappelijk middenveld in de EU: toekomstscenario's voor 2030 - buitengewone vergadering van de groep Diverse Werkzaamheden

Door de groep Diverse Werkzaamheden van het EESC

Na de tweede dag van de zitting van februari zal Groep III een buitengewone vergadering houden in zaal JDE62 van het EESC-gebouw, over het maatschappelijk middenveld in de EU: toekomstscenario's voor 2030.