Het EESC vraagt om verdergaande maatregelen om witwassen van geld en terrorismefinanciering te bestrijden

Money laundering

Het EESC is ingenomen met het voorstel van de Commissie tot wijziging van het Europees Systeem voor financieel toezicht om witwassen van geld en terrorismefinanciering in de financiële en bankensector van de EU doeltreffender te bestrijden, maar vraagt om verdergaande maatregelen.

Deze vormen van criminaliteit worden in de zienswijze van het Comité steeds gevaarlijker voor de stabiliteit, de veiligheid en de reputatie van instellingen en de sector als geheel. Aanvullende maatregelen zijn daarom van het grootste belang.

"De laatste reeks bankschandalen heeft laten zien dat eerdere verbeteringen van het wettelijk kader het systeem niet voldoende sterk hebben gemaakt om de snelle technologische veranderingen en financiële innovaties bij te houden, die criminelen nieuwe instrumenten in handen geven om het systeem te misbruiken voor hun doeleinden. Daarom verwelkomen we de flexibele opstelling van de Commissie in dit verband", zegt Petr Zahradník, rapporteur voor het advies over dit onderwerp.

De voorgestelde stapsgewijze tenuitvoerlegging van nieuwe maatregelen heeft de voorkeur, maar het voorstel van de Commissie gaat niet ver genoeg en verschillende aspecten moeten worden verduidelijkt, zoals de reikwijdte van het mandaat van de Europese Bankautoriteit (EBA). Om het probleem doeltreffend aan te pakken zijn bredere maatregelen nodig.

Daarnaast benadrukt het EESC dat niet alleen de coördinatie tussen de toezichthoudende autoriteiten moet worden versterkt en de effectiviteit van hun onderlinge procedures moet worden verbeterd, maar dat ook de activiteiten met de andere betrokken partijen moeten worden gecoördineerd.

Petr Zahradník zegt hierover: "Dit probleem wordt steeds belangrijker in verband met derde landen. We dringen er bij de Commissie op aan om meer duidelijkheid te geven over de nieuwe betrekkingen tussen de EBA en de andere Europese toezichthoudende autoriteiten, de nationale toezichthoudende autoriteiten en met name de toezichthoudende autoriteiten van derde landen."

Tot slot zou de interne en externe communicatie effectiever moeten worden gemaakt. Het verbeteren van de externe communicatie zou een preventief effect kunnen hebben. (jk)