Zonder migranten is het economische en sociale model van Europa in gevaar, zegt het EESC

Op 13 december 2018 heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité een initiatiefadvies over de kosten van non-immigratie en non-integratie goedgekeurd. De focus van het verslag ligt op de gevolgen van immigratie en de integratie van migranten op het dagelijks leven in de EU.

"Laten we de manier waarop de EU het over migratie heeft veranderen door echte argumenten naar voren te brengen", zegt Pavel Trantina, rapporteur voor het advies. In zijn ogen kunnen mythen het best worden bestreden met op feiten gebaseerde kennis.

Volgens het advies zou een non-immigratiescenario in Europa leiden tot een dalende landbouwproductie, het instorten van hele sectoren, spanningen op de arbeidsmarkt, een onhoudbaar pensioen- en gezondheidszorgstelsel, versnelde ontvolking in plattelandsgebieden en ondermijning van de sociale cohesie.

Migratie kan niet goed werken als migranten niet goed integreren in de gastsamenleving. In zijn advies wijst het EESC op de volgende risico's en kosten van een non-integratiescenario: non-validatie van de kwalificaties van migranten en een sterke toename van zwartwerk, ongelijkheid en een gebrek aan adequate toegang tot diensten, ruimtelijke segregatie die uiteindelijk zou kunnen culmineren in gettovorming, een stijging van de criminaliteitscijfers, een toename van racisme, xenofobie en de steun voor extreme ideologieën (zowel in migratiegemeenschappen als in de gastsamenleving).

Volgens het EESC is investeren in de integratie van migranten de beste verzekering tegen mogelijke toekomstige kosten, problemen en spanningen.

"Het maatschappelijk debat moet worden gevoed met argumenten en feiten om tegenwicht te bieden aan nepnieuws en stereotypen over migratie", voegt José Antonio Moreno Díaz, corapporteur voor het advies, daaraan toe. "We zouden moeten laten zien wat immigranten nu bijdragen en in de nabije toekomst naar verwachting zullen bijdragen aan onze samenlevingen. Dit is een collectieve en gemeenschappelijke taak waar alle sectoren van het maatschappelijk middenveld bij moeten worden betrokken."

Tegen de achtergrond van de goedkeuring van het Mondiaal pact inzake Veilige, Ordelijke en Reguliere Migratie in Marrakesh, Marokko, is de oproep van het EESC aan de lidstaten om aan migratie weer het belang toe te kennen dat het verdient, des te urgenter geworden. Extremistische krachten zouden niet de kans moeten krijgen om het verschijnsel migratie tot een probleem te maken; migratie is een hulpbron, en het is aan de lidstaten om migratie dienovereenkomstig te behandelen. (ddl)