Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld roepen Montenegro op meer inspanningen te leveren op het gebied van migratie en mediavrijheid

Event banner

Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties maakten tijdens de 12e vergadering van het Gemengd raadgevend comité (GRC) in Brussel de balans op van de onderhandelingen over de toetreding van Montenegro tot de EU In een gezamenlijke slotverklaring werden de snelle groei van de Montenegrijnse economie in 2018 en de daling van de werkloosheid toegejuicht.

Wel uitte het GRC zijn bezorgdheid over de mediavrijheid in Montenegro en de politieke inmenging in de werkzaamheden van de nationale openbare omroep en wees het op de geringe vooruitgang in de aanpak van geweld tegen journalisten.

Met betrekking tot het recht van vestiging en de vrijheid van dienstverlening erkent het GRC dat Montenegro aanzienlijke vorderingen heeft gemaakt in de aanpassing van zijn nationale wetgeving aan de EU-wetgeving, maar spoort het de Montenegrijnse autoriteiten aan om aandacht te besteden aan de lopende besprekingen in de EU over het dienstenpakket. Het GRC was ook ingenomen met de oprichting van de raad voor samenwerking tussen bestuurlijke instanties en ngo's en benadrukte het belang van de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij alle aspecten van beleidsvorming en bij de onderhandelingen over de toetreding tot de EU.

Voorts was het GRC bijzonder te spreken over de succesvolle inspanningen van Montenegro om zijn nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met het EU-acquis op het gebied van legale en irreguliere migratie en asiel, maar in de gezamenlijke verklaring staat ook dat Montenegro zijn "migratiebeheerscapaciteit moet blijven versterken". Tot slot prees het GRC de steun van Montenegro aan het mondiale pact van de Verenigde Naties voor veilige, geordende en reguliere migratie, dat onlangs in Marrakesh werd ondertekend. (dgf)