Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Wie slaapt in een democratie, wordt wakker in een dictatuur

Democratie is een plantje dat moet worden verzorgd – een dagelijkse taak voor wie gelooft dat oplossingen voor de meerderheid worden gevonden door middel van debat, compromis en goede communicatie. Zo bezien, loopt de democratie in Europa gevaar.

In de afgelopen tien jaar zijn leiders geconfronteerd met crises die Europa enigszins rauw op het dak vielen: eerst kwam de financiële crisis, toen een economische en sociale crisis en vervolgens, alsof dat allemaal nog niet genoeg was, de zogeheten “migratiecrisis”, die de stemming in de Europese samenleving voorgoed heeft veranderd.

In het kort

Het EESC en het Europees Parlement bundelen hun krachten om de opkomst voor de Europese verkiezingen te verhogen

De voorzitters van het EESC en het Europees Parlement, respectievelijk Luca Jahier en Antonio Tajani, hebben een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin de twee instellingen beloven een aantal gezamenlijke activiteiten te zullen uitvoeren om de Europese verkiezingen van 2019 onder de aandacht te brengen en meer mensen naar de stembus te krijgen

#COP24: EESC-voorzitter Luca Jahier pleit voor nieuwe EU-governance op klimaatgebied

Subnationale en niet-overheidsactoren hebben tot nu toe een beslissende rol gespeeld in de bestrijding van klimaatverandering, maar stuiten vaak op onoverkomelijke barrières. Tijdens de VN-klimaatconferentie (COP24) in Katowice, Polen, van 2 tot 14 december 2018, heeft de voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), Luca Jahier, gehamerd op de urgentie van klimaatactie en benadrukt dat Europa een nieuw duurzaamheidsbeleid moet voeren waarbij alle belanghebbenden worden betrokken.

Euromed-top: Investeren in menselijk kapitaal is cruciaal om de stabiliteit en veiligheid in de regio te waarborgen

Leden van maatschappelijke organisaties uit landen van de Euro-mediterrane regio zijn op 17 en18 december in Turijn bijeengekomen voor de jaarlijkse Euromed-top van sociaal-economische raden en soortgelijke instellingen. Zij hebben van gedachten gewisseld over onderwijs en opleiding in de regio.

Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld roepen Montenegro op meer inspanningen te leveren op het gebied van migratie en mediavrijheid

Event banner

Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties maakten tijdens de 12e vergadering van het Gemengd raadgevend comité (GRC) in Brussel de balans op van de onderhandelingen over de toetreding van Montenegro tot de EU In een gezamenlijke slotverklaring werden de snelle groei van de Montenegrijnse economie in 2018 en de daling van de werkloosheid toegejuicht.

Investeren in schone mobiliteit is essentieel

Veilige en schone mobiliteit is cruciaal voor de toekomst van Europa. Op de "high-level conference on clean mobility" in Wenen (15-16 november 2018) maakten de leden van het EESC de balans op van de mobiliteit in Europa en hamerden ze er nogmaals op dat slagvaardigheid op dit gebied van cruciaal belang is voor de toekomstige ontwikkeling van het Europese vervoersbeleid.

"Verenigd in verdriet" - eerbetoon aan Paweł Adamowicz, burgemeester van Gdańsk

EESC-voorzitter Luca Jahier en Isabel Caño, vicevoorzitter voor communicatie, hebben hulde gebracht aan Paweł Adamowicz, de burgemeester van Gdańsk, die bezweken is aan zijn verwondingen na een brute aanslag tijdens een openbare liefdadigheidsactie op 13 januari 2019. De herdenkingsceremonie vond op 15 januari plaats op de Solidarność Esplanade van het European Parlement in Brussel.

Als burgemeester van Gdańsk gedurende 20 jaar, als Europeaan en verdediger van democratische waarden en dialoog veranderde hij de stad Gdańsk in een dynamische en open plaats. Hij heeft bijgedragen aan de opbouw van de democratie in Polen en Europa. (ehp)

Seminar voor journalisten in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019

In december 2018 organiseerde de persdienst van het EESC voor de tweede keer een EESC-seminar voor journalisten, bedoeld om journalisten uit heel Europa beter vertrouwd te maken met de werkzaamheden van het Comité, zijn leden en de rol die het speelt in het dagelijkse leven van Europese burgers.

Beste wensen!

De persdienst wenst u het allerbeste voor het nieuwe jaar! Laat het een creatief jaar worden!

"Moge 2019 vervuld zijn van gerechtigheid, solidariteit en gelijkheid" - Isabel Caño Aguilar, vicevoorzitter belast met communicatie.

Nieuws van het EESC

"We kunnen veel leren van het verleden, maar we moeten onze toekomst er niet zoeken"

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, sprak tijdens de decemberzitting van het EESC over de rechtsstaat en een duurzaam Europa.

Zonder migranten is het economische en sociale model van Europa in gevaar, zegt het EESC

Op 13 december 2018 heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité een initiatiefadvies over de kosten van non-immigratie en non-integratie goedgekeurd. De focus van het verslag ligt op de gevolgen van immigratie en de integratie van migranten op het dagelijks leven in de EU.

Het maatschappelijk middenveld zou moeten voorgaan in het hooghouden van de Europese waarden die momenteel worden bedreigd

Twaalf sprekers, onder wie journalisten en academici, uit 12 EU-landen hebben deelgenomen aan het 12e EESC-mediaseminar van het maatschappelijk middenveld "Op de bres voor de Europese waarden"

EESC voorvechter van forum voor klimaatfinanciering voor niet-overheidsactoren

De EU speelt een cruciale rol bij de coördinatie en financiering van nationale en regionale inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan De Unie verleent wereldwijd steun aan bottom-upklimaatmaatregelen, maar in Europa kan nog veel meer worden gedaan. In een door Cillian Lohan opgesteld advies met als titel "Vlottere toegang tot klimaatfinanciering voor niet-overheidsactoren" wijst het EESC op de verschillende problemen die diverse groepen ondervinden bij het verkrijgen van financiering voor hun klimaatactieprojecten en reikt het mogelijke oplossingen aan.

 

Implementatie van groene EU-wetgeving moet voorrang krijgen

Slechte, versnipperde en ongelijke implementatie van de EU-milieuwetgeving in de lidstaten ondermijnt het vertrouwen van de burgers in de doeltreffendheid ervan. Een adequate tenuitvoerlegging moet prioriteit krijgen van EU en de lidstaten.

Het EESC vraagt om verdergaande maatregelen om witwassen van geld en terrorismefinanciering te bestrijden

Money laundering

Het EESC is ingenomen met het voorstel van de Commissie tot wijziging van het Europees Systeem voor financieel toezicht om witwassen van geld en terrorismefinanciering in de financiële en bankensector van de EU doeltreffender te bestrijden, maar vraagt om verdergaande maatregelen.

Industrie 5.0 zal leiden tot een nieuw paradigma van samenwerking tussen mens en machine

Hoewel industrie 4.0 nog een relatief nieuw concept is, kondigen veel deskundigen al een vijfde industriële revolutie aan, die zal leiden tot een nieuw paradigma van samenwerking tussen mens en machine. Dat is een van de belangrijkste conclusies van de conferentie over industrie 5.0 die op 22 november plaatsvond en georganiseerd was door de adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI) van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC).

Roemeens EU-voorzitterschap: cohesie als Europese waarde

Roemenië is in de eerste helft van 2019 voorzitter van de Raad van de Europese Unie en treft een aantal belangrijke kwesties op de EU-agenda aan: het debat over de toekomst van Europa, met als slotstuk de top van Sibiu, het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK), Brexit en - last but not least - de Europese verkiezingen van 2019.

Nieuws van de groepen

Vrouwen: de grootste disruptieve kracht voor de economie

Door de groep Werkgevers van het EESC

Europa loopt jaarlijks 370 miljard euro mis door het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen Bovendien is statistisch bewezen dat ondernemingen met meer genderdiversiteit in de raad van bestuur betere resultaten neerzetten. Waarom kan het dan volgens de berekeningen van het World Economic Forum nog eens 217 jaar duren voor de economische genderkloof op mondiaal niveau gedicht is? Op 17 december zijn sprekers van hoog niveau uit het bedrijfsleven, de politieke wereld en ngo's samengekomen met leden van de groep Werkgevers om te bespreken hoe voordeel kan worden getrokken uit het enorme potentieel dat vrouwen voor de Europese economie kunnen vormen.

Internationale Dag van de Migrant

Door de groep Werknemers van het EESC

De Internationale Dag van de Migrant op 18 december is een goede gelegenheid om nieuwe ideeën te presenteren met betrekking tot migratie als normaal fenomeen in elke menselijke samenleving.

 

Beter communiceren over "Europa" door middel van gedegen feiten en informatie

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

De groep Diversiteit Europa van het EESC is onlangs met de Europese Investeringsbank (EIB) en Eurostat bijeengekomen om de gedegen feiten en informatie te verzamelen die nodig zijn om nationale en regionale organisaties en Europese burgers uit te leggen wat de voordelen van het EU-lidmaatschap zijn. Door ervoor te zorgen dat zowel burgers als democratische instellingen toegang krijgen tot betrouwbare en hoogwaardige informatie kunnen we een goed onderbouwd beleid voeren, anticiperen op toekomstige maatschappelijke uitdagingen en innoveren.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

Europese verkiezingen 2019: Europese jongeren spreken zich uit tijdens YEYS

Drieëndertig scholen uit heel Europa komen in maart naar Brussel om te debatteren over hun standpunten, hoop en verwachtingen in verband met de komende Europese verkiezingen. Zij zullen drie voorstellen doen voor de topprioriteiten van hun generatie die het Europees Parlement moet aanpakken. Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) zal ervoor zorgen dat deze voorstellen de wetgever bereiken.

Fototentoonstelling van het EESC werpt licht op handicaps

Het culturele programma van het EESC voor 2018 werd afgesloten met een fototentoonstelling, getiteld Together for Inclusion, met tien bekroonde foto’s van mensen met een handicap die als actieve actoren in hun leven positief worden belicht.