Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Beste lezers,

Met trots bied ik u bij de start van het nieuwe jaar onze nieuwe, geheel digitale EESC Info in 23 talen aan! Voortaan kunt u EESC Info lezen op uw smartphone, tablet, laptop of desktop computer. Dat is pas moderne media! In tegenstelling tot de “one language fits all”-trend die we aantreffen op het internet, kunt u EESC Info lezen in de taal van uw keuze.

Voor in uw agenda

02/02/2018 Brussel
Openbare hoorzitting over de bijdrage van ondernemingen in de sociale economie aan de integratie van migranten
08/02/2018 Rome, Italië
Openbare hoorzitting over de doeltreffendheid van het EU-beleid voor kmo's
13/02/2018 - 15/02/2018 Brussels
plenaire zitting EESC

In het kort

Een op waarden gebaseerde economie is de toekomst

2nd Open Eyes Economy Summit in Krakow

Tijdens de tweede top Open Eyes Economy te Krakau op 14 en 15 november werd er bij alle betrokken partijen op aangedrongen om de economische praktijken en denkwijzen te bespreken en te beoordelen met het oog op de aanpak van huidige en toekomstige uitdagingen en het waarborgen van duurzaamheid.

 

 

Het maatschappelijk middenveld wil een sleutelrol vervullen bij de vormgeving van het toekomstige Europa

Om te reageren op de toenemende ongelijkheid zouden het scheppen van vertrouwen en het garanderen van een eerlijke transitie voor iedereen topprioriteiten moeten zijn in alle toekomstige strategieën voor Europa. Het maatschappelijk middenveld is van mening dat het moet worden betrokken bij de vormgeving, sturing en tenuitvoerlegging van een dergelijke nieuwe langetermijnstrategie. Dit was de belangrijkste boodschap van de conferentie Transition to post-2020 Europe, het grote evenement van de EESC-stuurgroep dat op 27-28 november te Boedapest werd georganiseerd.

EESC-lid Catelijne Muller pleit voor een human-in-command-benadering van kunstmatige intelligentie tijdens de Lisbon Web Summit

Wat als er in de toekomst aan de hand van algoritmes wordt besloten of iemand in aanmerking komt voor een lening, een hypotheek, een zorgverzekering, een baan – of zelfs een harttransplantatie? Zou u er niet zeker van willen zijn dat de gegevens waarop deze beslissingen worden gebaseerd, veilig, volledig, onpartijdig en hackbestendig zijn?

Investeren in landbouw- en voedselopleidingen kan de toekomstige ontwikkeling van het Middellandse Zeegebied helpen vormgeven

Op 16 november heeft het bureau van de EESC-afdeling Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Milieu (NAT) een studiebezoek gebracht aan het Mediterraan Landbouwkundig Instituut in Zaragoza (IAMZ) en aan landbouwcoöperaties in de Spaanse regio Aragon. 

 

"Unity": de digitale koepel van Estland bij het EESC

In december 2017 konden bezoekers op de begane grond in het hoofdgebouw van het EESC "Unity" bekijken, een blauwe koepelvormige installatie. Binnenin deze afgesloten ruimte waren scènes en landschappen uit diverse EU-lidstaten - Estland, Griekenland, Letland, Litouwen en Slowakije - te bewonderen, die door meer dan een dozijn videocamera's op de koepel werden geprojecteerd, zodat een beeld van 360 graden ontstond. Deze installatie, die een idee gaf van de digitale ontwikkeling van Estland en de manier waarop het land de toekomst ziet, maakte deel uit van de reeks evenementen die door het EESC werden georganiseerd in het kader van het Estse voorzitterschap. (ck)

Nieuwe publicaties

Het EESC zet zijn bijdrage aan het Bulgaarse voorzitterschap uiteen

Het EESC heeft een brochure uitgebracht waarin de prioriteiten van het Comité voor de periode van het Bulgaarse voorzitterschap van de EU uiteengezet worden. De brochure kan worden gedownload op: (dit adres)

Nieuws van het EESC

Het Europees maatschappelijk middenveld beloont echt ondernemerschap en voorvechters van kwaliteitsbanen

Initiatieven uit Duitsland, Griekenland, België, Italië en Spanje winnen de prijs voor het maatschappelijk middenveld 2017.

Het Duitse project Discovering hands, dat blinde en slechtziende vrouwen traint om hun superieure tastzin in te zetten voor de vroegtijdige opsporing van borstkanker, mocht 14 000 EUR in ontvangst nemen. De vier andere initiatieven, uit Griekenland, België, Italië en Spanje, zijn elk beloond met 9 000 EUR.

De politiek en de samenleving hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bestrijden van de radicalisering van jongeren

Volgens het EESC wordt er, afgezien van een aantal kwalitatief hoogwaardige initiatieven, niet genoeg gedaan om te voorkomen dat jongeren zwichten voor de verleiding van gewelddadig extremisme.

De EU heeft behoefte aan een alomvattend voedselbeleid

Het huidige EU-kader is niet toereikend om over te stappen op duurzamere voedselsystemen. Er is dringend behoefte aan een alomvattend voedselbeleid om de samenhang te verbeteren tussen beleidsgebieden in verband met voedsel, de waarde van voedsel te herstellen en ervoor te zorgen dat de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling doeltreffend ten uitvoer worden gelegd.

EU-brede samenwerking op defensiegebied is cruciaal voor de veiligheid van Europeanen

Het EESC moedigt nauwere samenwerking tussen de EU-lidstaten op defensiegebied aan en ondersteunt de lancering van het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie en het Europees Defensiefonds (EDF) als belangrijke aanjagers van zowel de Europese economie als de integratie ervan.

Het EESC verwelkomt het nieuwe pakket over het evenwicht tussen werk en privéleven

Het voorstel van de Commissie voor een richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, waarover het EESC een advies heeft uitgebracht, bevat de eerste wetgevende maatregel van de Europese pijler van sociale rechten. Het omvat een vaderschapsverlof van ten minste tien werkdagen rond de geboorte van een kind, een niet-overdraagbaar ouderschapsverlof van vier maanden en een zorgverlof van vijf dagen per jaar voor werknemers die zieke of zorgbehoevende familieleden verzorgen.

De lidstaten moeten nieuwe arbeidsvormen reglementeren

De digitalisering heeft tot aanzienlijke veranderingen op de arbeidsmarkt geleid en mensen die werkzaam zijn in nieuwe arbeidsvormen, genieten vaak geen sociale bescherming. In een tijdens de zitting van december uitgebracht advies dringt het EESC er bij de lidstaten op aan om nieuwe arbeidsvormen te reglementeren en ervoor te zorgen dat "nieuwe werknemers" ook toegang hebben tot pensioen-, gezondheidszorg- en werkloosheidsuitkeringsstelsels.

Grote onzekerheid voor inwonende verzorgers ondanks tekort aan zorgverleners

Het EESC doet plaatselijk onderzoek om uit de eerste hand inzicht te krijgen in door inwonenden verleende zorg in Europa

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft op 29 november in Londen de eerste van een reeks "going local"-bijeenkomsten gehouden over de toekomst van door inwonenden verrichte zorgtaken in Europa, om de onzekere arbeidsomstandigheden van inwonende verzorgers onder de loep te nemen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen moeten centraal staan op de toekomstige handelsagenda van de EU

Peel - Quarez

Het Europees Economisch en Sociaal Comité bracht tijdens de zitting in december zijn advies uit over de sleutelrol van handel en investeringen bij het nastreven en verwezenlijken van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (rapporteur: Jonathan Peel (Werkgevers, UK); corapporteur: Christophe Quarez (Werknemers, FR)).

Maatschappelijk middenveld roept op tot sterkere sociaal-economische rechten in het Middellandse Zeegebied

Meer dan honderd vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld uit lidstaten van de Unie voor het Middellandse Zeegebied zijn op 13-14 december in Madrid bijeengekomen om de uitdagingen te bespreken waarvoor de regio zich geplaatst ziet. Tijdens de Euromed-top van sociaal-economische raden en vergelijkbare instellingen van 2017 ging de aandacht vooral uit naar economische, sociale en culturele rechten, sociale bescherming en een nieuwe generatie vrouwenrechten in het Middellandse Zeegebied.

Bulgaars voorzitterschap van de EU: een uitdaging en een kans

Image

Bulgaars voorzitterschap van de EU: een uitdaging en een kans

door Dilyana Slavova, voorzitter afdeling Externe Betrekkingen

Bulgarije neemt voor de eerste keer, op een moment waar Europa even naar adem snakt, de fakkel van het EU-voorzitterschap over. Deze taak vormt een belangrijke test voor de politieke, bestuurlijke en diplomatieke capaciteit van het land. Bulgarije neemt een zeer verantwoordelijke houding aan met betrekking tot zijn eerste voorzitterschap en is zich ervan bewust dat zijn besluiten van cruciaal belang zullen zijn voor de toekomst van Europa. Bulgarije zal trachten tot een juist evenwicht en een brede consensus te komen over prioritaire vraagstukken. Bulgarije hanteert een realistische en pragmatische aanpak met betrekking tot zijn voorzitterschap. Zijn doel is om met elk land een actieplan uit te stippelen met daarin concrete stappen, zonder dat er onrealistische verwachtingen worden geschapen.

EU-platform voor verandering opgericht bij het EESC

EESC-voorzitter Georges Dassis en Europees commissaris voor Vervoer Violeta Bulc hebben officieel een EU-platform voor verandering gelanceerd tijdens een grote conferentie die op 27 november bij het EESC in Brussel werd gehouden. Het platform heeft tot doel om meer werkgelegenheid voor vrouwen en gelijke kansen in de vervoerssector te creëren.

Het EESC gastheer van het platform voor de inclusie van de Roma

Op 27 en 28 november 2017 trad het EESC op als gastheer bij het 11e door de Europese Commissie georganiseerde Europese Platform voor de inclusie van de Roma waarbij de aandacht uitging naar de overgang van jonge Roma van school naar werk.

Welke rol is er weggelegd voor cultuur in het Europa van morgen? Europese tieners doen hun zegje in Brussel

Drieëndertig scholen uit heel Europa komen in maart naar Brussel om de Europese instellingen te vertellen welke rol cultuur volgens hen in de toekomst van Europa kan vervullen. Zij zullen van gedachten wisselen, debatteren en stemmen over drie voorstellen waarmee de Europese instellingen bij de beleidsvorming rekening zullen houden.

EESC-seminar over de rol van het Europees maatschappelijk middenveld in een geglobaliseerde communicatiewereld

De EU in een geglobaliseerde communicatiewereld was het onderwerp van het 11e EESC-mediaseminar van het maatschappelijk middenveld dat op 24-25 november te Madrid werd gehouden.

Globalisering dringt in alle gebieden door, net als communicatie. In feite liggen communicatie en communicatietechnologie aan de basis van globalisering. De internationalisering van de media, een wereldwijd medialandschap dat wordt gedomineerd door slechts een paar grote TNC-netwerkcentra (technologie, informatica en telecommunicatie), het gebruik van algoritmen en sociale media hebben de wereld op zijn kop gezet.

De prioriteiten van het EESC voor 2018 plaatsen Europese burgers in het middelpunt van de toekomst van Europa

Op 13-14 november 2017 kwam het bureau van het EESC – het politiek leiderschapsorgaan van het Comité bijeen in Sofia, Bulgarije. Tijdens deze bijeenkomst werden de politieke prioriteiten van het EESC voor 2018 vastgesteld. Deze prioriteiten zullen de basis vormen voor de initiatiefadviezen die in 2018 door het EESC zullen worden aangenomen, naast de adviezen die worden opgesteld in reactie op specifieke verzoeken van de EU-wetgevers.

Nieuws van de groepen

De groep Diverse werkzaamheden van het EESC bespreekt ideeën voor een "Europees manifest van vrije beroepen"

De groep Diverse werkzaamheden van het EESC heeft het plan voor een Europees manifest van vrije beroepen officieel gepresenteerd tijdens een conferentie met als motto "Vrije beroepen als hefboom voor de ontwikkeling van Europa: op weg naar een Europees manifest van vrije beroepen", georganiseerd op het Capitool te Rome op 1 december 2017, in samenwerking met het Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (vast gemeenschappelijk comité van beroepsorganisaties en -organen).

Werkgevers bespreken handelskwesties met commissaris Malmström

De werkgevers zijn van mening dat er een belangrijke rol is weggelegd voor het bedrijfsleven als het gaat om het verspreiden van een positieve boodschap over handel en het geven van uitleg over hetgeen een ambitieus handelsbeleid tot stand kan brengen en bereiken. Het zijn net de bedrijven die kunnen vertellen wat de praktische voordelen zijn die voortvloeien uit handelsovereenkomsten. Dit was de belangrijkste boodschap van de leden van de groep Werkgevers tijdens de bijeenkomst op 6 december 2017 aan Cecilia Malmström, EU-commissaris voor handel.

Europese pijler van sociale rechten – Hoe nu verder? door de groep Werknemers van het EESC

De groep Werknemers heeft zich voortdurend ingezet voor het realiseren van de doelstellingen van de Europese pijler van sociale rechten. Onlangs aangenomen EESC-adviezen die zijn opgesteld door leden van de groep Werknemers bevatten praktische voorstellen om het proces van het bouwen aan een sociaal Europa in het kader van de pijler te bevorderen.