Hoe kijkt de burger ertegenaan? - Deel 2: Is het Europees burgerinitiatief een instrument van democratie geweest?

Nu we stilstaan bij het tienjarig bestaan van het Verdrag van Lissabon stellen we de vraag: is het EBI een democratisch succes geweest? We praten hierover met Pablo Sanchez, een van de pleitbezorgers van het eerste succesvolle burgerinitiatief Right2Water, EESC-lid Antonio Longo, die uitlegt wat het EESC in de loop der jaren heeft gedaan om het EBI eenvoudiger en transparanter te maken, en professor Alberto Alemanno, die de knelpunten van het EBI schetst en een radicale herziening van de burgerparticipatie in de EU voorstelt. (dm)

Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Beste lezers,

Een grote mislukking. De COP25 heeft een belangrijke kans gemist om de uitvoering van het Akkoord van Parijs over beperking van de uitstoot van broeikasgassen dichterbij te brengen. Veel meer dan wat halfzachte afspraken over beperking van de klimaatverandering, aanpassingsmaatregelen en financiering van klimaatactie zat er namelijk niet in.

Verwacht werd dat er tijdens de onderhandelingen in Madrid een duidelijk signaal afgegeven zou worden dat regeringen bereid zijn om hun inspanningen in de strijd tegen de klimaatcrisis te verdubbelen. Maar ondanks de alarmbellen die in wetenschappelijke kringen afgaan en ondanks de wekelijkse protesten van miljoenen jongeren in de hele wereld hebben de grote uitstoters van broeikasgassen de hakken in het zand gezet tijdens de VN-besprekingen.

De stemmen van onze kinderen, die oproepen tot dringende klimaatactie, werden niet gehoord. De teleurstelling is groot, maar we mogen niet opgeven: Europa moet het voortouw nemen en toonaangevend zijn op het gebied van klimaatactie en duurzame ontwikkeling.

In het kort

Kroatisch EU-voorzitterschap: het begin van vele nieuwe ontwikkelingen en de belofte om Europa sterker te maken

Op 1 januari 2020 zal Kroatië voor het eerst sinds zijn toetreding tot de EU in 2013 het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich nemen.

Kroatiës debuut op het Europese toneel komt op een moment dat nauwelijks spannender kan zijn.

Het valt niet alleen samen met het begin van de nieuwe institutionele cyclus van de EU en de start van de nieuwe Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen, maar het land zal ook aan het roer van de EU staan tijdens de allerlaatste fase van de brexit – naar verwachting zal het Verenigd Koninkrijk aan het einde van de eerste dertig dagen van het Kroatische voorzitterschap de Unie verlaten.

Geen vaarwel, maar tot ziens!

Interview met Jane Morrice,

lid van de groep Diversiteit Europa namens het Verenigd Koninkrijk, voormalig journalist, EESC-lid 2006-2020

YEYS 2020 – het EESC organiseert een jeugdtop over het klimaat

Leerlingen van 33 scholen uit heel Europa nemen op 19 en 20 maart 2020 in Brussel deel aan de nieuwe editie van Jouw Europa, jouw mening! (YEYS), het EESC-evenement bij uitstek voor jongeren. Ditmaal zal het evenement het model volgen van een conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP).

Het EESC zit op Instagram!

Wij hebben besloten het jongere publiek van Instagram het EESC vanuit een andere hoek te laten zien. Wij laten jullie achter de schermen kennismaken met onze leden, hun dromen en passies en onze werkzaamheden.

Volg @eu_civilsociety voor een blik #InsideEESC!

www.eesc.europa.eu/instagram/

Nieuws van het EESC

Andrew Caruana Galizia: “We moeten samenwerken om de Europese waarden hoog te houden”

De zoon van de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia, die in 2017 werd vermoord toen ze onderzoek deed naar corruptie bij de overheid, heeft tijdens de decemberzitting het EESC toegesproken. Hij zei daar onder meer dat een Europees mechanisme voor toezicht op de rechtsstaat de journalistiek kan helpen beschermen tegen iedere vorm van druk.

Luca Jahier: “De toekomst van Afrika is de toekomst van Europa”

Het EESC heeft tijdens zijn decemberzitting gedebatteerd over het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking en benadrukt dat het van essentieel belang is om de betrekkingen tussen het maatschappelijk middenveld in de EU en in Afrika te verbeteren, zodat ontwikkelingshulp plaatsmaakt voor partnerschap.

 

Er moet een EU-strategie voor sociale en betaalbare woningen komen

Het EESC dringt aan op een krachtiger EU-huisvestingsbeleid en heeft de EU tijdens een conferentie op 4 december 2019 in Brussel verzocht om dringend gemeenschappelijke maatregelen op dit gebied te nemen. Huisvestingskosten die de pan uit rijzen zijn niet langer enkel een reëel gevaar voor de meest achtergestelde groepen, steeds meer mensen krijgen hiermee te maken. Het Europees huisvestingsbeleid mag dus niet beperkt blijven tot het verlenen van hulp aan kwetsbare personen en mensen in nood, maar moet worden verruimd; het is immers de bedoeling dat alle Europeanen een betaalbare woning kunnen vinden.

EESC bezorgd over de resultaten van de COP25

Net als de vorige jaren was het EESC aanwezig op de COP25, de jaarlijkse conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, die dit jaar plaatsvond in Madrid, Spanje, en afliep op 15 december 2019. Helaas bleken de verwachtingen te hooggespannen en zijn de deelnemende landen er niet in geslaagd het eens te worden over onder meer een wereldwijde regeling voor de handel in koolstofemissierechten en financiële steunverlening aan landen die te maken krijgen met de gevolgen van de klimaatverandering.

Duurzame ontwikkeling: het EESC stelt maatregelen voor om de bijdrage van de particuliere sector te stimuleren

De verwezenlijking van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) vergt meer dan een politieke belofte. Om de huidige maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, moet er meer worden geïnvesteerd, met name door de particuliere sector.

Het EESC dringt er bij de Commissie op aan om de nieuwe strategie voor de rechten van personen met een handicap veel ambitieuzer te maken

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft een initiatiefadvies uitgebracht waarin het zijn aanbevelingen uiteenzet voor de Europese agenda voor de rechten van personen met een handicap voor het volgende decennium. Het dringt er bij de Europese Commissie op aan om daarmee rekening te houden bij het opstellen van een strategie die een invloed zal hebben op de levens van meer dan honderd miljoen personen met een handicap die in Europa wonen.

Digitalisering — een belangrijke uitdaging voor kmo’s in het Middellandse Zeegebied

In een informatief rapport dat tijdens de plenaire zitting van december is goedgekeurd, benadrukt het EESC dat de digitale transformatie van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) moet worden ondersteund met maatregelen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de verschillende soorten bedrijven.

De sociale economie kan het economische model zijn om zowel het klimaat als de sociale crisis aan te pakken

Deze boodschap gaven de actoren van de sociale economie, die in Straatsburg – Europese hoofdstad van de sociale economie 2019 – bijeenkwamen voor de vierde Europese dag van ondernemingen van de sociale economie, af aan de Europese instellingen, net toen het Europees Parlement het nieuwe team van Ursula von der Leyen groen licht had gegeven.

Het is tijd om het milieustrafrecht te verstrengen

Het EESC is van mening dat de richtlijn milieucriminaliteit doeltreffender ten uitvoer moet worden gelegd om een zo goed mogelijke milieubescherming in de EU te waarborgen. De richtlijn milieucriminaliteit (2008) was in de eerste plaats bedoeld om te zorgen voor doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties in alle EU-landen.

Een sterk Europees merk van producten en diensten om het Europese concurrentievermogen te verbeteren

De komende jaren staan de Europese producten en diensten nieuwe vooruitzichten en uitdagingen te wachten volgens het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) Innovatieve, zeer gespecialiseerde producten en diensten met algemeen erkende en gecertificeerde hoofdkenmerken kunnen het Europese concurrentievermogen stimuleren, aldus het EESC.

Nieuws van de groepen

De toekomst van Europa: komende uitdagingen

Groep Werkgevers van het EESC

Op 3 december jl. vond in Malta een seminar plaats over de Toekomst van Europa — komende uitdagingen. Op de agenda stonden thema’s als globalisering, digitalisering, klimaatverandering en brexit. De conferentie werd georganiseerd door de groep Werkgevers van het EESC in samenwerking met de Maltese Kamer van Koophandel, Ondernemerschap en Industrie.

Werk maken van de sociale pijler: minimumnormen op het gebied van de werkloosheidsverzekering

door de groep Werknemers van het EESC

Er staan de Europese arbeidsmarkten in de nabije toekomst grote veranderingen te wachten, met name als gevolg van de transitie naar een klimaatneutrale, gemondialiseerde en digitale economie. Het Europese antwoord zou onder meer kunnen bestaan uit minimumnormen voor nationale werkloosheidsverzekeringsregelingen, die een doeltreffend en pragmatisch instrument kunnen zijn om tot sociale convergentie te komen in de EU. Centraal in dit voorstel staat het waarborgen van behoorlijke financiële steun, in combinatie met een toereikende dekkingsperiode voor zoveel mogelijk werknemers in de EU.

Groep Diversiteit Europa bespreekt de Agenda voor Europa: op weg naar 2025

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Op 6 december 2019 heeft de groep Diversiteit Europa een thematisch debat gehouden met sprekers op hoog niveau van de Europese Commissie over de Agenda voor Europa: op weg naar 2025. Met het aantreden van de nieuwe Europese Commissie op 1 december kwam dit evenement op het juiste moment om inzicht te krijgen in haar vijfjarenagenda en haar vertegenwoordigers de gelegenheid te geven zich uit te spreken over de resolutie van het EESC over het werkprogramma van de Commissie voor 2020, die het Comité tijdens zijn oktober-zitting heeft goedgekeurd.