Groep Maatschappelijke Organisaties

Naast de groep Werkgevers en de groep Werknemers zorgt de groep Maatschappelijke Organisaties (groep III) ervoor dat het Comité een dynamische kracht vormt die de zorgen van de verschillende economische, sociale, professionele en burgerorganisaties van het maatschappelijk middenveld in de lidstaten luid en duidelijk kan vertolken.

Aansluitend bij de wijzigingen in het Verdrag van Lissabon bestaat groep III uit “andere vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, met name sociaaleconomische en culturele organisaties en burger- en beroepsorganisaties”.

Het unieke kenmerk van groep III is de brede waaier van vertegenwoordigde sectoren. De leden zijn afkomstig van organisaties die de belangen behartigen van:

 • De academische wereld (natuurwetenschappers, economen, sociologen, enz.)
 • Burgers (participatie en empowerment)
 • Ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld
 • Consumenten
 • Milieu, erfgoed en duurzame ontwikkeling
 • Landbouw, visserij en kustgemeenschappen, bosbouw
 • Bescherming van mensenrechten (kwesties betreffende kinderen, ouderen, gezinnen, gendergelijkheid, gemarginaliseerde en kansarme groepen, migranten en vluchtelingen, minderheden, personen met een handicap, vrouwen en jongeren)
 • Vrije beroepen (advocaten, artsen, ingenieurs, enz.)
 • Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en ambachten
 • Sociale economie (liefdadigheidsinstellingen, coöperaties, stichtingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en sociale ondernemingen)

De overkoepelende doelstelling van groep III is om de participatieve democratie in de EU daadwerkelijk te versterken en ervoor te zorgen dat de adviezen van het EESC over wetgevingsvoorstellen van de EU de belangen van alle Europeanen weerspiegelen. De activiteiten van groep III zijn dan ook gebaseerd op drie pijlers:

 • Diversiteit in democratie
 • Toewerken naar consensus
 • Europese burgerparticipatie – lokale maatregelen

Tijdens het voorzitterschap 2020-2025 zullen de werkzaamheden van de groep vooral in het teken staan van “Armoede en de rol van maatschappelijke organisaties bij de bestrijding ervan”.

Downloads

2024 WORK PROGRAMME OF THE CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS’ GROUP (Subject to review according to developments during the year)