Het btw-stelsel van de EU moet dringend worden aangepast aan de ontwikkelingen op de markt

Het EESC verwelkomt de voorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot het actieplan betreffende de btw, bedoeld om ten goede te komen aan de eindconsument, maar vraagt om enkele aanpassingen. Het EESC roept de lidstaten op alles in het werk te stellen om de voorgestelde hervormingen ten uitvoer te leggen en binnen een redelijk tijdbestek stappen te zetten naar het definitieve btw-stelsel.

Het EESC is van mening dat het huidige btw-stelsel van de EU moet worden aangepast aan nieuwe marktontwikkelingen, bedrijfsmodellen en technologieën om ervoor te zorgen dat de eengemaakte markt naar behoren functioneert, en om de btw-regels te vereenvoudigen en belastingfraude te voorkomen.

Om de btw-kloof te dichten, dienen de lidstaten passende fora op te richten voor de uitwisseling van beste praktijken op het gebied van de inning van belastingen en wegen te verkennen om beter gebruik te maken van technologie om btw-fraude te bestrijden, de administratieve lasten voor belastingautoriteiten en bedrijven te verlichten en de toegang tot informatie voor hen te vereenvoudigen. Er dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de ontwikkeling van een stelsel voor efficiënte belastinginning bij grensoverschrijdende handel.

Het EESC verzoekt alle instanties die zijn betrokken bij het hervormingsproces om te onderzoeken hoe een gemeenschappelijk btw-stelsel voor goederen en diensten kan worden ingevoerd. Het EESC stemt in met de voorstellen van de Commissie voor lagere btw-tarieven en beveelt aan dat deze worden toegepast op bepaalde klassen van goederen en diensten, met name goederen en diensten van algemeen belang. Een "negatieve lijst" van goederen en diensten waarop het standaard btw-tarief van toepassing zou moeten zijn, mag geen onnodige beperkingen opleggen aan de vrijheid van lidstaten om een verlaagd tarief vast te stellen voor bepaalde goederen van algemeen belang.

Ten slotte vindt het EESC dat de drempels voor het nieuwe btw-stelsel voor kleine bedrijven zodanig moeten worden vastgesteld dat het stelsel van toepassing is op alle kleine en middelgrote ondernemingen. De regels zouden ook van toepassing moeten zijn op sociale ondernemingen.

Raadpleeg ons eerste en tweede advies voor meer informatie.  (jk)